Navigacija

Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-3490/2019, stran 10262 DATUM OBJAVE: 20.12.2019

VELJAVNOST: od 21.12.2019 / UPORABA: od 21.12.2019

RS 78-3490/2019

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 15.8.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.1.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20

Časovnica

Na današnji dan, 21.1.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.8.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3490. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

 
 
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba ureja izvajanje Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (v nadaljnjem besedilu: program ukrepov) za izvajanje:
 
-
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/531 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
 
-
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 46), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
 
-
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2015/1366/EU);
 
-
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 9), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2015/1368/EU).
 
(2)
Ta uredba določa tudi odstopanja glede sprememb čebelarskih programov v letu 2020 za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/600/EU).
 
(3)
Program ukrepov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji na podlagi Izvedbene uredbe 2015/1368/EU, je bil potrjen s Sklepom Komisije št. C(2019) 4177 z dne 12. 6. 2019 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: sklep Komisije) in je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
 

2. člen

(ukrepi)

 
(1)
V programskem obdobju 2020–2022, ki traja od 1. avgusta 2019 do 31. julija 2022, se izvajajo naslednji ukrepi:
 
1.
tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev:
 
a)
sofinanciranje čebelarske opreme,
 
b)
usposabljanje v čebelarstvu;
 
2.
zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;
 
3.
racionalizacija sezonske selitve panjev;
 
4.
podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov;
 
5.
podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji:
 
a)
spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic,
 
b)
subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic,
 
c)
spremljanje kakovosti matic kranjske čebele in vzreje trotov ter proučevanje možnosti ohranjanja matic čez zimo;
 
6.
sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov:
 
a)
karakterizacija čebeljih pridelkov,
 
b)
vplivi ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin,
 
c)
optimizacija tehnologije pridelave strupa.
 
(2)
Namen ukrepov iz 1. točke prejšnjega odstavka je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav (v nadaljnjem besedilu: čebelarska oprema) in tehnologije, pridobivanje osnovnega znanja s področja čebelarstva ter izboljšanje usposobljenosti in ozaveščenosti o čebelarstvu.
 
(3)
Namen ukrepa iz 2. točke prvega odstavka tega člena je izboljšati preživetje čebel ob uporabi registriranih in dovoljenih zdravil, izboljšati znanje čebelarjev s področja zatiranja bolezni ter izboljšati ozaveščanje o pomenu učinkovitega zatiranja varoj.
 
(4)
Namen ukrepa iz 3. točke prvega odstavka tega člena je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
 
(5)
Namen ukrepa iz 4. točke prvega odstavka tega člena je pomoč čebelarjem pri trženju čebeljih pridelkov, povečanje vrednosti čebeljih pridelkov, spremljanje in izboljšanje kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov s svetovanjem, kako izboljšati kakovost in varnost čebeljih pridelkov z odpravo napak pri njihovi proizvodnji.
 
(6)
Namen ukrepov iz 5. točke prvega odstavka tega člena je spodbujanje zamenjave morfološko neprimernih matic in s tem ohranjanje avtohtone kranjske čebele v Republiki Sloveniji, spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic, izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala, spremljanje vzreje trotov ter proučevanje načinov ohranjanja čebeljih matic čez zimo.
 
(7)
Namen ukrepov iz 6. točke prvega odstavka tega člena je zbiranje podatkov za spremljanje lastnosti medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka in propolisa slovenskega porekla, izdelava smernic za doseganje ustrezne gostote čebel za opraševanje za izboljšano rastlinsko pridelavo v urbanem in kmetijskem okolju, določitev ustrezne metode za pridobivanje čebeljega strupa ter ugotovitev vpliva pobiranja strupa na razvoj čebelje družine.
 

3. člen

(izvedba ukrepov in upravičenci za izvedbo posameznega ukrepa)

 
(1)
Za ukrepe iz 1. točke pod a) prvega odstavka 2. člena te uredbe in 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za vsako programsko leto v obdobju 2020–2022 izvede odprti javni razpis, za ukrep iz 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe pa zaprti javni razpis. V javnem razpisu ministrstvo podrobneje določi pogoje in višino sredstev za posamezni ukrep.
 
(2)
Za storitve, potrebne za izvedbo ukrepov iz 2. člena te uredbe, razen ukrepov iz prejšnjega odstavka, ministrstvo odda javno naročilo. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.
 
(3)
Upravičenci za ukrepe, pri katerih se izvede javno naročilo, so subjekti, ki so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izbrani za izvajanje ukrepov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window