Navigacija

Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-3490/2019, stran 10262 DATUM OBJAVE: 20.12.2019

VELJAVNOST: od 21.12.2019 / UPORABA: od 21.12.2019

RS 78-3490/2019

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 17.6.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21, 97/21, 84/22

Časovnica

Na današnji dan, 28.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.6.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3490. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

 
 
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba ureja izvajanje Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (v nadaljnjem besedilu: program ukrepov) za izvajanje:
 
1.
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), razveljavljene z Uredbo (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
 
2.
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262);
 
3.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 3), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/580 z dne 1. februarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/1366 glede podlage za dodelitev finančnega prispevka za sektor čebelarstva (UL L št. 124 z dne 12. 4. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2015/1366/EU);
 
4.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 9), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2015/1368/EU).
 
(2)
Ta uredba določa tudi odstopanja glede sprememb čebelarskih programov v letu 2020 za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/600/EU).
 
(3)
Program ukrepov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji na podlagi Izvedbene uredbe 2015/1368/EU, je bil potrjen s Sklepom Komisije št. C(2019) 4177 z dne 12. 6. 2019 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov in zadnjič spremenjen s Sklepom Komisije št. C(2021) 4021 z dne 9. 6. 2021 (v nadaljnjem besedilu: sklep Komisije) ter je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
 

2. člen

(ukrepi)

 
(1)
V programskem obdobju 2020–2022, ki traja od 1. avgusta 2019 do 31. julija 2022, se izvajajo naslednji ukrepi:
 
1.
tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev:
 
a)
sofinanciranje čebelarske opreme,
 
b)
usposabljanje v čebelarstvu,
 
c)
vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu,
 
č)
sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev,
 
d)
vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu;
 
2.
zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze:
 
a)
zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze,
 
b)
sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje,
 
c)
uporaba presejalnih laboratorijskih metod za ugotavljanje žarišč hude gnilobe čebelje zalege v naključno izbranih čebelnjakih za učinkovitejšo sanacijo bolezni;
 
3.
racionalizacija sezonske selitve panjev:
 
a)
racionalizacija sezonske selitve panjev,
 
b)
podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov,
 
c)
iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja:
 
-
sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja,
 
-
raziskava iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja;
 
4.
podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov;
 
5.
podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji:
 
a)
spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic,
 
b)
subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic,
 
c)
spremljanje kakovosti matic kranjske čebele in vzreje trotov ter proučevanje možnosti ohranjanja matic čez zimo;
 
6.
sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov:
 
a)
karakterizacija čebeljih pridelkov,
 
b)
vplivi ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih virov na razvoj čebeljih družin,
 
c)
optimizacija tehnologije pridelave strupa,
 
č)
vzpostavitev evidence podatkov za določanje porekla medu,
 
d)
aktivnost encimov v medu v povezavi z izvorom medu.
 
(2)
Namen ukrepov iz 1. točke prejšnjega odstavka je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav (v nadaljnjem besedilu: čebelarska oprema) in tehnologije, pridobivanje osnovnega znanja s področja čebelarstva, izboljšanje usposobljenosti in ozaveščenosti o čebelarstvu, spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja, ter zagotovitev optimalnega delovanja čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu.
 
(3)
Namen ukrepov iz 2. točke prvega odstavka tega člena je izboljšati preživetje čebel ob uporabi registriranih in dovoljenih zdravil, izboljšati znanje čebelarjev s področja zatiranja bolezni, izboljšati ozaveščanje o pomenu učinkovitega zatiranja varoj, spodbuditi čebelarje k zdravljenju čebel z zdravili, primernimi v ekološkem čebelarstvu ter zmanjšati žarišča hude gnilobe čebelje zalege.
 
(4)
Namen ukrepa iz 3. točke prvega odstavka tega člena je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin, povečanje števila potrjenih pašnih redov in stojišč za čebele ter ugotoviti alternativna pašna področja in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja.
 
(5)
Namen ukrepa iz 4. točke prvega odstavka tega člena je pomoč čebelarjem pri trženju čebeljih pridelkov, povečanje vrednosti čebeljih pridelkov, spremljanje in izboljšanje kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov s svetovanjem, kako izboljšati kakovost in varnost čebeljih pridelkov z odpravo napak pri njihovi proizvodnji.
 
(6)
Namen ukrepov iz 5. točke prvega odstavka tega člena je spodbujanje zamenjave morfološko neprimernih matic in s tem ohranjanje avtohtone kranjske čebele v Republiki Sloveniji, spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic, izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala, spremljanje vzreje trotov ter proučevanje načinov ohranjanja čebeljih matic čez zimo.
 
(7)
Namen ukrepov iz 6. točke prvega odstavka tega člena je zbiranje podatkov za spremljanje lastnosti medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka in propolisa slovenskega porekla, vzpostavitev evidence podatkov s parametri, ki omogočajo določanje geografskega porekla medu, izdelava smernic za doseganje ustrezne gostote čebel za opraševanje za izboljšano rastlinsko pridelavo v urbanem in kmetijskem okolju, določitev ustrezne metode za pridobivanje čebeljega strupa, ugotovitev vpliva pobiranja strupa na razvoj čebelje družine ter ugotovitev vpliva aktivnosti encimov v medu v povezavi z izvorom medu.
 

3. člen

(izvedba ukrepov in upravičenci za izvedbo posameznega ukrepa)

 
(1)
Za ukrepe iz 1. točke pod a) in d) prvega odstavka 2. člena te uredbe ter 3. točke pod a) in b) prvega odstavka 2. člena te uredbe ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za vsako programsko leto v obdobju 2020–2022 izvede odprti javni razpis, za ukrepe iz 1. točke pod c) in č) prvega odstavka 2. člena te uredbe, 2. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe, prve alineje 3. točke pod c) prvega odstavka 2. člena te uredbe ter 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe pa zaprti javni razpis. V javnem razpisu ministrstvo podrobneje določi pogoje in višino sredstev za posamezni ukrep.
 
(2)
Za storitve, potrebne za izvedbo ukrepov iz 2. člena te uredbe, razen ukrepov iz prejšnjega odstavka, ministrstvo odda javno naročilo. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.
 
(3)
Upravičenci za ukrepe, pri katerih se izvede javno naročilo, so subjekti, ki so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izbrani za izvajanje ukrepov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window