Navigacija

Uredba o odpadkih

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 37-1513/2015, stran 4088 DATUM OBJAVE: 29.5.2015

VELJAVNOST: od 30.5.2015 do 14.6.2022 / UPORABA: od 30.5.2015 do 14.6.2022

RS 37-1513/2015

Verzija 8 / 9

Čistopis se uporablja od 15.6.2022 do 31.12.2023. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: NEAKTUALEN.

Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 77/22

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.6.2022
    DO 31.12.2023
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 
 

1513. Uredba o odpadkih

 
 
Na podlagi petega odstavka 20. člena in za izvrševanje drugega odstavka 83. člena, četrtega odstavka 84. člena ter 104. in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – MetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o odpadkih

 

IV. PRAVILA RAVNANJA Z ODPADKI

 

25. člen

(evidenčni list)

 
(1)
Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov mora za vsako pošiljko odpadkov zagotoviti evidenčni list.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov zagotovi en evidenčni list za več pošiljk odpadkov, ki jih v istem dnevu odda isti osebi.
 
(3)
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov zagotovi skupni evidenčni list za več enakih ali različnih pošiljk nenevarnih odpadkov, ki jih v obdobju 30 zaporednih dni oddaja isti osebi in gre za istega prevoznika.
 
(4)
Evidenčni list vsebuje podatke o:
 
1.
pošiljatelju odpadkov, ki je izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec ali izvajalec obdelave,
 
2.
kraju oddaje pošiljke odpadkov,
 
3.
prevozniku in načinu prevoza,
 
4.
prevzemniku odpadkov, ki je:
 
a)
zbiralec, če odpadke prevzema zbiralec, ali
 
b)
izvajalec obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec,
 
5.
kraju prevzema pošiljke odpadkov,
 
6.
datumu oddaje pošiljke odpadkov, pri čemer je datum oddaje v primeru skupnega evidenčnega lista datum oddaje prve pošiljke odpadkov,
 
7.
datumu prevzema ali zavrnitve pošiljke odpadkov, pri čemer je datum prevzema v primeru skupnega evidenčnega lista datum prevzema zadnje pošiljke odpadkov,
 
8.
številki odpadka ali številkah odpadkov v primeru evidenčnega lista iz drugega odstavka tega člena ali skupnega evidenčnega lista iz tretjega odstavka tega člena,
 
9.
količini odpadkov ali količinah odpadkov, ločeno po številkah odpadkov, v primeru evidenčnega lista iz drugega odstavka tega člena ali skupnega evidenčnega lista iz tretjega odstavka tega člena,
 
10.
postopku obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec, in
 
11.
osebi, ki zagotavlja izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev izdelkov, če gre za pošiljko odpadkov, za katere so za proizvajalce izdelkov s posebnim predpisom določena pravila ravnanja z odpadki, ki izvirajo iz teh izdelkov.
 
(5)
Kraj oddaje in kraj prevzema pošiljke odpadkov iz prejšnjega odstavka se opredelita z naslovom pošiljatelja oziroma prevzemnika odpadkov (ulica, hišna številka, naselje in pošta) ali šifro in imenom katastrske občine ter parcelno številko, kadar kraja oddaje ali prevzema pošiljke odpadkov ni mogoče opredeliti z naslovom.
 
(6)
Pošiljka nevarnih odpadkov mora biti med prevozom opremljena s kopijo evidenčnega lista, lahko v elektronski obliki.
 
(7)
Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov mora pred začetkom prevoza nevarne odpadke opremiti s kopijo izpolnjenega evidenčnega lista v pisni ali elektronski obliki. Če pošiljatelj odpadkov, ki je njihov izvirni povzročitelj, ni registriran uporabnik informacijskega sistema v skladu z 58. členom te uredbe, mora to kopijo zagotoviti prevzemnik odpadkov, ki ga je ta pošiljatelj pooblastil v skladu s četrtim odstavkom 26. člena te uredbe.
 
(8)
Določbe tega člena se ne uporabljajo za izvirne povzročitelje komunalnih odpadkov, ki te odpadke prepuščajo zbiralcu.
 

26. člen

(izpolnjevanje in potrjevanje evidenčnega lista)

 
(1)
Evidenčni list se izpolni z uporabo informacijskega sistema o ravnanju z odpadki iz 56. člena te uredbe.
 
(2)
Evidenčni list je veljaven, ko ga s svojim elektronskim podpisom potrdita pošiljatelj odpadkov in prevzemnik odpadkov iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
 
(3)
Pošiljatelj odpadkov potrdi evidenčni list ob oddaji pošiljke odpadkov, skupni evidenčni list iz tretjega odstavka prejšnjega člena pa ob oddaji zadnje pošiljke odpadkov. Prevzemnik odpadkov potrdi evidenčni list najpozneje petnajsti dan po prevzemu pošiljke odpadkov, skupni evidenčni list pa najpozneje petnajsti dan po prevzemu zadnje pošiljke odpadkov. Prevzemnik odpadkov lahko z enim elektronskim podpisom hkrati potrdi več evidenčnih listov.
 
(4)
Pošiljatelj odpadkov, ki je njihov izvirni povzročitelj, in ni registriran uporabnik informacijskega sistema v skladu z 58. členom te uredbe, mora pisno pooblastiti prevzemnika odpadkov, da v celoti izpolni evidenčni list in ga potrdi tudi v njegovem imenu, in sicer na način, določen za pošiljatelja odpadkov v prejšnjem odstavku.
 
(5)
Prevzemnik odpadkov iz prejšnjega odstavka mora pošiljatelju odpadkov iz prejšnjega odstavka v 30 dneh posredovati kopijo veljavnega evidenčnega lista v pisni ali elektronski obliki.
 
 
Št. 00719-11/2015
 
Ljubljana, dne 28. maja 2015
 
EVA 2015-2550-0074
 
Vlada Republike Slovenije dr. Miroslav Cerar l.r. Predsednik

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window