Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-554/2022, stran 1453 DATUM OBJAVE: 4.3.2022

VELJAVNOST: od 5.3.2022 / UPORABA: od 5.3.2022

RS 29-554/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.3.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 29/22

Časovnica

Na današnji dan, 16.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.3.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

554. Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE)

 
Razglašam Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. februarja 2022.
 
Št. 003-02-1/2022-36
 
Ljubljana, dne 2. marca 2022
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DVIGA CEN ENERGENTOV V GOSPODARSTVU IN KMETIJSTVU (ZUOPDCE)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
S tem zakonom se zaradi omilitve posledic dviga cen energentov določajo začasni ukrepi za področje gospodarstva in kmetijstva.
 

II. ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA

 

2. člen

(pomoč za gospodarstvo)

 
(1)
Upravičenec do pomoči za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov (v nadaljnjem besedilu: pomoč za gospodarstvo) je pravna ali fizična oseba, ki:
 
-
je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 in
 
-
ji bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.
 
(2)
Upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2021, rast stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021 iz druge alineje prejšnjega odstavka oceni na podlagi nastalih stroškov energije v letu 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi števila dni poslovanja v letu 2021.
 
(3)
Vsota pomoči namenjene blažitvi posledic dviga cen energentov po tem ukrepu in po drugih ukrepih, ne sme presegati nastale škode zaradi dviga cen energentov. Škoda, ki je upravičencem nastala kot posledica dviga cen energentov (v nadaljnjem besedilu: škoda), se dokazuje kot škoda, ki nastane zaradi povečanja stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021.
 
(4)
Upravičenec ni upravičen do pomoči za gospodarstvo iz tega člena, če so mu bila dodeljena sredstva iz 8. člena tega zakona.
 
(5)
Višina pomoči se določi glede na dejansko velikost čistih prihodkov od prodaje v letu 2019 in glede na delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih v letu 2019, in sicer za vse subjekte, ki ločeno poročajo postavko stroški energije (AOP 132 oziroma konto 402 pri fizičnih osebah). Čiste prihodke od prodaje in delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih upravičenec, ustanovljen do vključno 1. januarja 2019, določi na podlagi podatkov za leto 2019, upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2019 do vključno 1. januarja 2020, na podlagi podatkov za leto 2020, upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2020 do vključno 1. januarja 2021, na podlagi podatkov za leto 2021, upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2021, pa na podlagi podatkov za leto 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi števila dni poslovanja v letu 2021.
 
(6)
Vlada Republike Slovenije podrobneje predpiše metodologijo ocenjevanja škode, pogoje in postopek dodelitve pomoči za gospodarstvo.
 
(7)
Višina pomoči ne sme presegati 60 odstotkov nastale škode upravičenca iz naslova zvišanja cen energentov in hkrati ne more presegati zneskov v eurih, navedenih v tabeli:
Delež stroškov energije v poslovnih odhodkih
Čisti prihodki od prodaje
Od 0 do 3 %
Od vključno 3 do 5 %
Od vključno 5 do 10 %
Od vključno 10 do 15 %
Od vključno 15 do 20 %
Od vključno 20 do 25 %
Od vključno 25 % dalje
do 10.000 EUR
30
40
50
60
70
80
100
od 10.001 EUR do 100.000 EUR
70
100
130
190
250
300
600
od 100.001 do 500.000 EUR
300
400
500
900
1.300
1.700
3.300
od 500.001 EUR do 1.000.000 EUR
800
1.000
1.500
2.700
4.000
4.700
8.000
Od 1.000.001 EUR do 5.000.000 EUR
2.500
3.500
4.700
8.600
9.500
14.000
25.000
od 5.000.001 EUR do 10.000.000 EUR
10.000
12.000
16.000
25.000
37.000
43.000
74.000
od 10.000.001 EUR do 20.000.000 EUR
20.000
25.000
30.000
70.000
90.000
120.000
150.000
od 20.000.001 EUR do 50.000.000 EUR
40.000
50.000
60.000
140.000
160.000
180.000
280.000
od 50.000.001 EUR do 100.000.000 EUR
90.000
115.000
138.000
250.000
440.000
500.000
600.000
nad 100.000.001 EUR
180.000
250.000
300.000
570.000
1.200.000
1.500.000
2.000.000
 
(8)
Upravičenec, ki poroča oziroma knjiži ločeno postavko stroški energije (AOP 132 oziroma konto 402 pri fizičnih osebah), določi dejansko višino letnih prihodkov od prodaje in delež stroškov energije skladno s prejšnjim odstavkom. Fizične osebe, ki ne pripravljajo izkaza poslovnega izida in knjigovodsko ne evidentirajo dejansko nastalih jim stroškov, dokazujejo stroške energije z izvirnimi knjigovodskimi listinami. Čiste prihodke od prodaje jim predstavljajo prihodki iz polja 1 obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti, celotne poslovne odhodke pa normirani odhodki v polju 8 obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
 
(9)
Pomoč za gospodarstvo se upravičencem dodeli na osnovi ocene zvišanja stroškov energije iz druge alineje prvega odstavka tega člena. Upravičenost do prejete pomoči ugotavlja Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) v letu 2023, po objavi letnih poročil za leto 2022.
 

3. člen

(izplačilo pomoči)

 
(1)
Za izplačilo pomoči za gospodarstvo upravičenec iz prvega odstavka prejšnjega člena preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je upravičenec, ki ga opredeljuje prejšnji člen. Predloga obrazca izjave se objavi na portalu eDavki.
 
(2)
Upravičenec predloži izjavo iz prejšnjega odstavka na osnovi dejanskih podatkov in ocene zvišanja stroškov energije iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena do 15. aprila 2022.
 
(3)
FURS izplača pomoč za gospodarstvo upravičencu iz prejšnjega člena v enkratnem znesku do 5. maja 2022.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window