Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar–marec 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-3905/2018, stran 12920 DATUM OBJAVE: 14.12.2018

VELJAVNOST: od 15.12.2018 / UPORABA: od 1.1.2019

RS 81-3905/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 81/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3905. Sklep o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar–marec 2019

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB in 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/17) je župan Občine Bled dne 3. 12. 2018 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar–marec 2019

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Bled (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Bled za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17 in Rebalans 1-2018 Uradni list RS, št. 41/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2018, in sicer do višine 2.307.281,69 € (A. Bilanca prihodkov in odhodkov).
 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
   
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.389.950,91
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.314.457,03
70
DAVČNI PRIHODKI
1.581.656,73
 
700 Davki na dohodek in dobiček
1.319.447,42
 
703 Davki na premoženje
123.126,13
 
704 Domači davki na blago in storitve
139.083,18
 
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
732.800,30
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
268.847,12
 
711 Takse in pristojbine
3.602,00
 
712 Globe in druge denarne kazni
82.302,95
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
88.267,80
 
714 Drugi nedavčni prihodki
289.780,43
72
KAPITALSKI PRIHODKI
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
 
721 Prihodki od prodaje zalog
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.
73
PREJETE DONACIJE
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
 
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
75.493,88
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
75.493,88
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.307.281,69
40
TEKOČI ODHODKI
1.032.200,60
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
222.072,15
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
35.214,74
 
402 Izdatki za blago in storitve
768.726,59
 
403 Plačila domačih obresti
5.516,05
 
409 Rezerve
671,07
41
TEKOČI TRANSFERI
698.127,61
 
410 Subvencije
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
327.874,30
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
28.913,66
 
413 Drugi tekoči domači transferi
341.339,65
 
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
563.350,14
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
563.350,14
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
13.603,34
 
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU 
12.780,15
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
823,19
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
82.669,22
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
45,73
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
45,73
 
750 Prejeta vračila danih posojil
45,73
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
440 Dana posojila
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
 
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
 
443 Povečanje namenskega prem. v JS in dr. os. JP, ki imajo premoženje v svoji lasti
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
45,73
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
 
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
82.714,95
55
ODPLAČILO DOLGA
82.714,95
 
550 Odplačila domačega dolga
82.714,95
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–82.714,95
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)=-III.
–82.669,22
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA (9009 Splošni sklad za drugo)
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window