Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 97-4072/2014, stran 10985 DATUM OBJAVE: 30.12.2014

RS 97-4072/2014

 
 

4072. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obvezne­ga pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 2014.
 
Št. 003-02-10/2014-14
 
Ljubljana, dne 29. decembra 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA (ZMEPIZ-1A)

 

1. člen

 
V Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13) se v 4. členu v 5. točki za besedilom »ki po pooblastilu« doda besedilo »zavezanca za vlaganje prijav oziroma«.
 

2. člen

 
Za drugim odstavkom 32. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
 
»(3)
Ne glede na drugi odstavek tega člena so podatke, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah, dolžni sporočiti tudi delodajalci in izplačevalci nadomestil plače, ki niso plačniki davka v skladu z zakonom, ki ureja davčni posto­pek, in niso fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, v obračunu prispevkov za socialno varnost, in sicer za delavce v delovnem razmerju, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno pokojninsko in inva­lidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in delavcu med trajanjem delovnega razmerja neposredno izplačujejo plačo oziroma nadomestilo plače ter so dolžni predložiti obračun prispevkov za socialno varnost za te delavce.
 
(4)
Ne glede na drugi odstavek tega člena so za osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, dolžni sporočiti podatke iz drugega odstavka tega člena organizacije oziroma delodajalci, ki posredujejo začasna in občasna dela tem osebam.«.
 

3. člen

 
V 40. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(po­datki, ki jih posredujeta DURS in MDDSZ ter uporaba teh podatkov)«.
 
V prvem odstavku se za besedilom »obračuna davčnega odtegljaja« doda besedilo »in obračuna prispevkov za socialno varnost«.
 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3) MDDSZ za delavce v delovnem razmerju posreduje zavodu podatke za prijavo podatkov o osnovah, ki se nanašajo na nadomestila plače, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo starševsko varstvo, izplača za osebe v delovnem razmerju za čas odsotnosti zaradi materinskega, očetovskega oziroma starševskega dopusta, in spremembe teh podatkov ter podatke in spremembe podatkov o osnovah za plačilo prispevkov za so­cialno varnost za čas odsotnosti zaradi očetovskega dopusta, ko Republika Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov.«.
 
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»(4)
Na podlagi podatkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena in podatkov iz prvega odstavka 32. člena tega zakona zavod oblikuje prijavo podatkov o osnovah ter spremembe teh prijav za delavce v delovnem razmerju in za osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja.«.
 
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
 
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »prvega in drugega« nadomesti z besedilom »prvega, drugega in tretjega«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window