Navigacija

Zakon o katastru nepremičnin (ZKN)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-1047/2021, stran 3123 DATUM OBJAVE: 9.4.2021

VELJAVNOST: od 24.4.2021 / UPORABA: od 4.4.2022

RS 54-1047/2021

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 4.4.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 54/21

Časovnica

Na današnji dan, 31.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.4.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1047. Zakon o katastru nepremičnin (ZKN)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o katastru nepremičnin (ZKN)

 
Razglašam Zakon o katastru nepremičnin (ZKN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. marca 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-31
 
Ljubljana, dne 3. aprila 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O KATASTRU NEPREMIČNIN (ZKN)

 

Prvi del SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta zakon določa vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in registra naslovov.
 

2. člen

(namen)

 
Namen zakona je zagotoviti vpis pravilnih in popolnih podatkov o nepremičninah, ki izkazujejo dejansko stanje v prostoru, ter prikaz podatkov o državni meji, prostorskih enotah, naslovih in podatkov iz drugih javnih evidenc, če tako določa zakon.
 

3. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
 
1.
centroid hišne številke je točka, ki leži znotraj tlorisa stavbe in določa lego hišne številke v prostoru;
 
2.
centroid parcele je točka, ki leži znotraj meje parcele;
 
3.
centroid stavbe je točka, ki leži znotraj tlorisa stavbe;
 
4.
daljica je del meje, ki povezuje dve točki;
 
5.
del stavbe je funkcionalna celota prostorov v stavbi, primerna za samostojno uporabo, kadar je na stavbi vzpostavljena etažna lastnina, pa je del stavbe posamezni del stavbe v etažni lastnini, pri čemer ima vsaka stavba vsaj en del stavbe;
 
6.
etaža je prostor med dvema zaporednima stropnima konstrukcijama ali med zadnjo stropno konstrukcijo in streho, pri čemer se pohodne terase glede na konstrukcijo lahko štejejo kot etaže, kot prva etaža pa se šteje prostor med tlemi in prvo stropno konstrukcijo;
 
7.
geodetsko podjetje je gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti iz zakona, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost;
 
8.
gradbeno inženirski objekt je objekt, naprava in omrežje gospodarske javne infrastrukture;
 
9.
koordinate so podatek o položaju točke v prostoru, določen v državnem prostorskem koordinatnem sistemu;
 
10.
lastnik oziroma lastnica parcele ali dela stavbe (v nadaljnjem besedilu: lastnik) je oseba, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot imetnik lastninske pravice, pri čemer se izraz lastnik nanaša tudi na solastnika ali skupnega lastnika;
 
11.
leto obnove fasade je leto, ko je bila obnovljena več kot polovica fasade na stavbi;
 
12.
leto obnove inštalacij je leto, ko je bilo v delu stavbe zamenjanih ali obnovljenih več kot polovica glavnih inštalacij (voda, kanalizacija, elektrika, plin);
 
13.
leto obnove oken je leto, ko je bila na delu stavbe zamenjana ali obnovljena več kot polovica oken;
 
14.
leto obnove strehe je leto, ko je bila zamenjana več kot polovica strešne kritine ali več kot polovica njene nosilne konstrukcije;
 
15.
lokacijski podatki so podatki o obliki in položaju parcel, območij (npr. območje služnosti, območje občine), stavb in delov stavb, vodeni v obliki točk, daljic ali poligonov, določenih s koordinatami;
 
16.
material nosilne konstrukcije je prevladujoči material okvira stavbe oziroma nosilnih zidov;
 
17.
namenska raba zemljišč je namenska raba prostora po kategorijah podrobnejše namenske rabe v skladu s predpisi, ki urejajo prostor, pripisana parceli;
 
18.
naslov je naslov v Republiki Sloveniji v skladu s predpisom, ki ureja prijavo prebivališča;
 
19.
nepremičnina je zemljišče, parcela, stavba, del stavbe;
 
20.
odprtost zemljišča je podatek, ki označuje dostopnost in možnost izkoriščanja gozda;
 
21.
parcela je prostorsko odmerjeno zemljišče, ki leži v eni katastrski občini in je v katastru nepremičnin vpisana z mejo ter označena s parcelno številko;
 
22.
podatki o priključkih so podatki o priključitvi stavbe na električno, plinsko, kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ne glede na to, ali se priključek uporablja v vseh delih stavbe ali ne;
 
23.
poligon je zaključen obod območja, zemljišča, stavbe, etaže ali dela stavbe, določen z zaporedjem daljic ali zaporedjem točk, pri čemer ima poligon lahko znotraj sebe enega ali več zaključenih poligonov;
 
24.
presek območij je določanje skupnih površin dveh ali več območij, ki se določijo kot novo območje;
 
25.
projektant je gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za projektiranje iz zakona, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost;
 
26.
prostornina rezervoarjev in silosov je vsota prostornin vseh rezervoarjev in silosov, ki pripadajo delu stavbe;
 
27.
rastiščni koeficient je podatek, ki označuje potencialno proizvodno sposobnost rastišča na podlagi gozdne združbe;
 
28.
sestavina dela stavbe je odmerjen del parcele, ki je skupni del stavbe v etažni lastnini in pripada delu stavbe v etažni lastnini (npr. atrij, parkirni prostor);
 
29.
sosednji parceli sta parceli s skupno vsaj eno točko daljice, ki določa mejo parcele;
 
30.
število etaž je skupno število etaž v stavbi pod površjem in nad njim;
 
31.
tip položaja stavbe je podatek o legi stavbe glede na sosednje stavbe;
 
32.
točka je lokacijski podatek, njen položaj je določen s koordinatami v državnem prostorskem koordinatnem sistemu;
 
33.
točnost je stopnja skladnosti merjene ali izračunane vrednosti količine glede na njeno dejansko vrednost, ki je lahko visoka ali nizka;
 
34.
začasni vpis je vpis predloga novih podatkov v sloju katastra nepremičnin (sloj začasnih vpisov), ki se vanj vpišejo za določen čas, do vpisa stvarne pravice, na katero se podatki nanašajo, v zemljiško knjigo;
 
35.
zbirka listin so shranjene listine, na podlagi katerih so bili opravljeni posamezni vpisi v evidenco;
 
36.
zemljišče je območje ene ali več parcel, dela ene parcele ali delov več parcel.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window