Navigacija

Uredba o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 89-1487/2020, stran 3284 DATUM OBJAVE: 19.6.2020

VELJAVNOST: od 20.6.2020 / UPORABA: od 20.6.2020

RS 89-1487/2020

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 5.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.7.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 89/20, 90/21

Časovnica

Na današnji dan, 25.7.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.6.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1487. Uredba o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

 
 
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba ureja izvajanje ukrepa zdravje in varnost iz operativnega programa, ki ureja izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020). OP ESPR 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).
 
(2)
Ta uredba za ukrep iz prejšnjega odstavka določa pristojne organe, predmet podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičenca in finančne določbe za izvajanje:
 
1.
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30);
 
2.
Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/2015 z dne 21. avgusta 2020 o določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste ribolova v zahodnih vodah za obdobje 2021–2023 (UL L št. 415 z dne 10. 12. 2020, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU);
 
3.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/439 z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 glede vključitve novega tematskega cilja v nomenklaturo kategorij ukrepov za ESRR, ESS in Kohezijski sklad v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 149), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 215/2014/EU);
 
4.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/886 z dne 12. februarja 2019 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede določb o finančnih instrumentih, možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in metodologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III (UL L št. 142 z dne 29. 5. 2019, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 480/2014/EU);
 
5.
Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/1781 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z zmanjšanjem ribolovne zmogljivosti v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolovnih dejavnosti flot, ki lovijo trsko iz vzhodnega Baltskega morja, trsko iz zahodnega Baltskega morja in sleda iz zahodnega Baltskega morja (UL L št. 400 z dne 30. 11. 2020, str. 1);
 
6.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 763/2014/EU);
 
7.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1014/2014/EU);
 
8.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1232/2014/EU);
 
9.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 11), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1027 z dne 14. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 771/2014, (EU) št. 1242/2014 in (EU) št. 1243/2014 v zvezi z izvajanjem in spremljanjem posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 227 z dne 16. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1242/2014/EU);
 
10.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 39), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1027 z dne 14. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 771/2014, (EU) št. 1242/2014 in (EU) št. 1243/2014 v zvezi z izvajanjem in spremljanjem posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 227 z dne 16. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1243/2014/EU);
 
11.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 288/2015/EU);
 
12.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/531 z dne 24. novembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo stroškov, upravičenih do podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ublažitev podnebnih sprememb ter izboljšanje energetske učinkovitosti ribiških plovil (UL L št. 86 z dne 31. 3. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/531/EU);
 
13.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1970 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 1) in
 
14.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/1974 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 20).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
upravičenec je subjekt, ki so mu odobrena sredstva po tej uredbi;
 
2.
prednostne naloge so prednostne naloge EU iz 6. člena Uredbe 508/2014/EU;
 
3.
ukrep je sklop operacij iz točke (13) drugega odstavka 3. člena Uredbe 508/2014/EU;
 
4.
operacija je projekt, pogodba, ukrep ali skupina projektov, ki ga izbere organ upravljanja v okviru posameznega ukrepa v skladu s točko(9) 2. člena Uredbe 1303/2013/EU;
 
5.
mali priobalni ribolov pomeni ribolov z ribiškimi plovili, katerih skupna dolžina ne presega 12 metrov in ki ne uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote (UL L št. 34 z dne 9. 2. 2017, str. 9);
 
6.
zahtevek za povračilo sredstev je zahtevek, ki ga predloži upravičenec za povračilo sredstev za izvedbo dela operacije ali celotne operacije, sofinancirane iz ukrepa OP ESPR 2014–2020;
 
7.
mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36);
 
8.
priznana vrednost operacije je tista vrednost, od katere se izračuna delež javnih sredstev;
 
9.
koledarsko leto je obdobje od 1. januarja do 31. decembra;
 
10.
končana operacija pomeni operacijo, ki je bila fizično zaključena ali popolnoma izvedena, za katero so upravičenci izvršili vsa zadevna izplačila, njim pa je bil izplačan ustrezen javni prispevek;
 
11.
primerljive ponudbe so tiste ponudbe, za katere je upravičenec ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo ponudba lahko izbrana;
 
12.
študija izvedljivosti je dokument, iz katerega je razvidno, ali je neka operacija izvedljiva glede na tržne in finančne razmere, in vlagatelju pomaga pri odločitvi za naložbo. Študija izvedljivosti je sestavljena iz analize trga, tehnološko-tehnične analize, analize lokacije, organizacijske analize ter analize gospodarskih in finančnih kazalnikov;
 
13.
dovoljenje za gospodarski ribolov je uradni dokument, ki imetniku podeljuje pravico do uporabe določenih ribolovnih zmogljivosti za komercialno izkoriščanje živih vodnih virov v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo;
 
14.
višja sila ali izjemne okoliščine za namen te uredbe pomenijo predvsem naravno nesrečo, ki resno prizadene gospodarsko dejavnost upravičenca, tako na primer, da se mu potopi plovilo, izbruhne požar na plovilu itd. ter bolezen ali poškodbo, ki upravičencu onemogoči izvajanje gospodarske dejavnosti.
 

3. člen

(pristojni organi in odbor)

 
(1)
Organ upravljanja OP ESPR 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OU) iz prvega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP). OU opravlja naloge iz 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in 97. člena Uredbe 508/2014/EU.
 
(2)
Posredniški organ OU je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP). Posredniški organ opravlja naloge v zvezi z izborom operacij, preverjanjem zahtevkov za povračilo sredstev s strani upravičenca, beleženjem podatkov o operacijah in spremljanjem njihovega izvajanja ter izvajanjem izplačil upravičencem. Posredniškemu organu so naloge prenesene v skladu s šestim odstavkom 123. člena Uredbe 1303/2013/EU.
 
(3)
Organ za potrjevanje iz drugega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU je ARSKTRP. Organ za potrjevanje opravlja naloge iz 126. člena Uredbe 1303/2013/EU.
 
(4)
Revizijski organ iz četrtega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna. Revizijski organ opravlja naloge iz 127. člena Uredbe 1303/2013/EU.
 
(5)
Odbor za spremljanje iz prvega odstavka 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020. Odbor za spremljanje opravlja naloge iz 49. člena Uredbe 1303/2013/EU in 113. člena Uredbe 508/2014/EU.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window