Navigacija

Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-861/2018, stran 2967 DATUM OBJAVE: 23.3.2018

VELJAVNOST: od 24.3.2018 / UPORABA: od 24.3.2018

RS 19-861/2018

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 29.9.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 19/18, 64/18

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 29.9.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

861. Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj

 
 
Na podlagi osmega in šestnajstega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N IK
o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje in podrobnejše postopke za priznanje organizacije proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj (v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev) in združenja organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj (v nadaljnjem besedilu: združenje organizacij proizvajalcev) ter podrobnejše postopke za odvzem in začasni odvzem statusa organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev za izvajanje:
 
1.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L št. 157 z dne 15. 6. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 113), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 543/2011/EU);
 
2.
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
 
3.
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 100), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
 
4.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/232 z dne 15. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih vidikov sodelovanja proizvajalcev (UL L št. 44 z dne 19. 2. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/232/EU);
 
5.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/891/EU) in
 
6.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 z dne 13. marca 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 57; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/892/EU).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
 
1.
proizvajalec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prideluje kmetijske pridelke iz sektorja iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, za katerega je organizacija proizvajalcev priznana;
 
2.
član proizvajalec je član organizacije proizvajalcev iz prve in druge alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
 
3.
zelišča, ki so pridelek iz sektorja sadje in zelenjava (v nadaljnjem besedilu: zelišča), so žafran, sveži ali ohlajeni timijan, sveža ali ohlajena bazilika, melisa in meta ter sveži ali ohlajeni Origanum vulgare (origano ali divji majaron), rožmarin in žajbelj iz IX. dela priloge I Uredbe 1308/2013/EU;
 
4.
neposredno trženje je oblika trženja, pri kateri se pridelki in proizvodi iz sektorjev iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika prodajajo končnemu kupcu, trgovini na drobno ali trgovini na debelo in ki vključuje neposredno prodajo, zbiranje podatkov o kupcih v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, ter vzpostavljanje dvosmernega komuniciranja med organizacijo proizvajalcev ali združenjem organizacij proizvajalcev in kupcem;
 
5.
statut organizacije proizvajalcev so pravila o delovanju pravne osebe, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev ali katere del je priznan kot organizacija proizvajalcev, ki vsebujejo najmanj vsebine iz 153. člena Uredbe 1308/2013/EU in za sektor sadje in zelenjava najmanj določbe iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika. Statut organizacije proizvajalcev je za pravno osebo, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev ali katere del je priznan kot organizacija proizvajalcev in člane organizacije proizvajalcev zavezujoč pravni akt. Če je organizacija proizvajalcev pravna oseba, ustanovljena na podlagi zakona, ki ureja zadruge, so njen statut zadružna pravila iz zakona, ki ureja zadruge;
 
6.
začasni odvzem priznanja statusa organizacije proizvajalcev je začasni preklic priznanja organizacije proizvajalcev iz 59. člena Uredbe 2017/891/EU;
 
7.
referenčno obdobje je koledarsko leto, ki ga za namen iz 28. člena tega pravilnika določi vlagatelj vloge za priznanje organizacije proizvajalcev, ki se začne najpozneje 1. januarja tri leta pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava in konča najpozneje 31. decembra v letu pred letom vložitve vloge za priznanje organizacije proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: referenčno obdobje).
 

II. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV

 

3. člen

(sektorji)

 
(1)
Organizacija proizvajalcev se prizna za naslednje sektorje iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 1308/2013/EU:
 
-
sektor sadje in zelenjava,
 
-
sektor oljčno olje in namizne oljke ali
 
-
sektor hmelj.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek se v skladu s prvo alinejo točke a) 159. člena Uredbe 1308/2013/EU in 4. členom Uredbe 891/2017/EU v sektorju sadje in zelenjava organizacija proizvajalcev lahko prizna tudi za posamezne vrste ali skupine različnih vrst sadja, zelenjave oziroma zelišč oziroma za posamezne vrste ali skupine različnih vrst sadja, zelenjave oziroma zelišč, ki so namenjene izključno predelavi.
 
(3)
Pravna oseba se lahko prizna kot organizacija proizvajalcev za vsak sektor iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 1308/2013/EU, vendar ima lahko za posamezni sektor samo eno priznanje. Priznanje iz prejšnjega odstavka se šteje za priznanje za sektor sadje in zelenjava.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window