Navigacija

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-978/2018, stran 3467 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 27.3.2018 / UPORABA: od 27.3.2018

RS 23-978/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.3.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.3.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

978. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 14/10, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 17. redni seji dne 27. 3. 2018 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Dobje za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Dobje za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.042.237,00
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
853.312,00
70
DAVČNI PRIHODKI
776.372
700
Davki na dohodek in dobiček
724.434,00
703
Davki na premoženje
36.008,00
704
Domači davki na blago in storitve
15.930,00
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
76.940,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
19.640,00
711
Takse in pristojbine
600,00
712
Globe in druge denarne kazni
5.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
36.000,00
714
Drugi nedavčni prihodki
15.700,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
45.332,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
45.332,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
143.593,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
143.593,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.163.517,53
40
TEKOČI ODHODKI
327.309,17
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
74.819,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
12.011,00
402
Izdatki za blago in storitve
220.579,17
409
Rezerve
19.900,00
41
TEKOČI TRANSFERI
408.040,00
410
Subvencije
15.190,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
254.269,000
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
27.387,00
413
Drugi tekoči domači transferi
111.194,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
411.252,36
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
411.252,36
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
16.916,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
15.400,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.516,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–121.280,53
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–121.280,53
III/2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
117.962,83
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
39.895,00
50
ZADOLŽEVANJE
39.895,00
500
Domače zadolževanje
39.895,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (500+551)
4.251,00
55
ODPLAČILA DOLGA
4.251,00
550
Odplačila domačega dolga
4.251,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.)
–85.636,53
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
35.644,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
121.280,53
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12 PRETEKLEGA LETA
85.636,53
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
 
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobje.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
 
1) požarna taksa po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11), ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu,
 
2) prispevki občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
 
3) odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
 
4) taksa za obremenjevanje vode,
 
5) prispevki za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uporabijo za namene za katere se pobirajo,
 
6) prejeta namenska sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
 
7) pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
 
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window