Navigacija

Sklep o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-2842/2013, stran 8753 DATUM OBJAVE: 27.9.2013

VELJAVNOST: od 12.10.2013 / UPORABA: od 12.10.2013

RS 79-2842/2013

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 13.3.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 79/13, 12/18

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.3.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2842. Sklep o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov

 
 
Na podlagi prve, tretje in četrte alineje drugega odstavka 292. člena in tretjega odstavka 366. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) in na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
 

S K L E P
o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
Ta sklep določa:
 
-
podrobnejšo vsebino letnega poročila ter medletnih računovodskih izkazov pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad (v nadaljnjem besedilu: kritni sklad), in skupine kritnih skladov,
 
-
sheme računovodskih izkazov kritnega sklada,
 
-
vsebino priloge s pojasnili k računovodskim izkazom kritnega sklada in skupine kritnih skladov ter
 
-
način in roke poročanja o podatkih iz predhodnih alinej.
 

2. člen

(opredelitve vsebine pojmov)

 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo naslednji pomen:
 
-
kritni sklad: kritni sklad prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot je opredeljen v 323. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2);
 
-
skupina kritnih skladov: skupina treh kritnih skladov za izvajanje naložbene politike življenjskega cikla člana, v skladu s 324. členom ZPIZ-2;
 
-
upravljavec kritnega sklada oziroma skupine kritnih skladov: zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov v zavarovalni skupini življenjskih zavarovanj v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, in pokojninska družba.
 

II. LETNO POROČILO KRITNEGA SKLADA

 

3. člen

(vsebina letnega poročila kritnega sklada)

 
(1)
Letno poročilo kritnega sklada sestavljajo:
 
a)
računovodski izkazi kritnega sklada, skupaj s pojasnili k računovodskim izkazom in
 
b)
poslovno poročilo kritnega sklada.
 
(2)
Upravljavec kritnega sklada mora pripraviti letno poročilo v skladu s ZPIZ-2, tem sklepom in z drugimi predpisi, izdanimi na podlagi ZPIZ-2 ter z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, določenimi z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243 z dne 11. septembra 2002, str. 609) in Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 320 z dne 29. novembra 2008, str. 1), s spremembami (v nadaljnjem besedilu: MSRP).
 
(3)
Letno poročilo kritnega sklada morajo s svojim podpisom potrditi vsi člani uprave oziroma upravnega odbora upravljavca kritnega sklada.
 
(4)
Če kritni sklad izvaja kolektivno dodatno zavarovanje, mora letno poročilo kritnega sklada vsebovati tudi mnenje Odbora pokojninskega sklada.
 

II. 1. RAČUNOVODSKI IZKAZI KRITNEGA SKLADA

 

1.1. Vrste in sheme računovodskih izkazov

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window