Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-1185/2022, stran 3635 DATUM OBJAVE: 20.4.2022

VELJAVNOST: od 5.5.2022 / UPORABA: od 5.5.2022

RS 54-1185/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.5.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 54/22

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.5.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1185. Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM)

 
Razglašam Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. aprila 2022.
 
Št. 003-02-1/2022-127
 
Ljubljana, dne 14. aprila 2022
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O STANOVANJSKI JAMSTVENI SHEMI ZA MLADE (ZSJSM)

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet in namen zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja jamstva Republike Slovenije bankam in hranilnicam, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnicam bank držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: banke) za zadolževanje državljanov Republike Slovenije, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje in ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu.
 
(2)
Jamstva po tem zakonu so namenjena polnoletnim državljanom in državljankam Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljani), ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje z najemanjem kreditov pri bankah. Jamstva po tem zakonu so namenjena mladim generacijam, starosti do 38 let, mladim družinam, zaposlenim za določen čas in nedoločen čas, katerih kreditna sposobnost je praviloma nizka in po Sklepu Sveta Banke Slovenije z dne 21. 10. 2019 (Uradni list RS, št. 64/19 in 75/20) niso kreditno sposobni za pridobitev kredita pri bankah za reševanje stanovanjskega vprašanja.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
-
jamstvo pomeni obveznost Republike Slovenije za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev do bank, do višine določene v tem zakonu;
 
-
jamstvena shema je skupna kvota jamstev bankam za kredite, dane pod pogoji, določenimi v tem zakonu;
 
-
jamstvena kvota je del jamstvene sheme, ki jo lahko pridobi posamezna banka na avkciji;
 
-
avkcija je dražba, na kateri banke med seboj s svojimi ponudbami konkurirajo za pridobitev jamstvene kvote;
 
-
za mlado družino se šteje življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za kredit po tem zakonu;
 
-
za člana ali članico (v nadaljnjem besedilu: član) družine se šteje zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, ki bodo imeli stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet financiranja s kreditom s poroštvom po tem zakonu;
 
-
za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja se šteje prvi nakup, gradnja, prenova ali dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcija ali sprememba namembnosti stanovanja, če stanovanje ustreza površinskim normativom za primerno stanovanje v skladu z zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja in če kreditojemalec oziroma člani njegove družine nimajo v lasti druge, po površini primerne stanovanjske nepremičnine.
 

3. člen

(izdajanje jamstev)

 
(1)
Republika Slovenija izdaja jamstva po tem zakonu najdlje do 31. 12. 2032.
 
(2)
Jamstva, izdana po tem zakonu v letu 2022, se ne vštevajo v kvoto poroštev na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje proračuna, vanj pa se vključijo jamstva, izdana po tem zakonu v letu 2023.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window