Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-1133/2009, stran 3838 DATUM OBJAVE: 6.4.2009

RS 26-1133/2009

 
 

1133. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2009.
 
Št. 003-02-3/2009-12
 
Ljubljana, dne 3. aprila 2009
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2008 IN 2009 (ZIPRS0809-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E in 109/08 – ZJF-D) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Pojmi iz 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08; v nadaljnjem besedilu: ZJF) imajo po tem zakonu enak pomen.«.
 
V 11. točki drugega odstavka 2. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
 
»11.»prejeta sredstva za financiranje skupnih evropskih politik« so prihodki, ki jih država prejme od Evropske unije in druga sredstva iz proračuna EU (v nadaljnjem besedilu: namenska sredstva EU) za: skupno kmetijsko politiko, kohezijsko politiko in evropsko teritorialno politiko ter izvajanje drugih politik (v nadaljnjem besedilu: skupne evropske politike);«.
 
23. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»23.»projekt« je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti z natančno določeno tehnično-tehnološko funkcijo in jasno opredeljenimi cilji, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila.«.
 
Za 23. točko se doda nova 24. točka, ki se glasi:
 
»24.»program v Načrtu razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP)« je več različnih, vendar medsebojno usklajenih projektov, pri katerih so cilji opredeljeni v okviru skupnega namena (politike) in ga je mogoče ovrednotiti in časovno razmejiti;«.
 
Dosedanje 24. do 26. točka postanejo 25. do 27. točka.
 

2. člen

 
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(3) V NRP se izkazujejo načrtovani izdatki po programski klasifikaciji, po projektih in virih financiranja po posameznih letih za celovito izvedbo projektov.«.
 

3. člen

 
V četrtem odstavku 5. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
 
»Vsaka sprememba, ki vpliva na načrt financiranja projektov, mora biti usklajena v veljavnem proračunu in v sprejetem proračunu prihodnjega leta.«.
 
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5) Ob neusklajenosti lahko ministrstvo, pristojno za finance, omeji izvrševanje proračuna posameznemu proračunskemu uporabniku.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window