Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (ZObr-F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 139-2455/2020, stran 5715 DATUM OBJAVE: 9.10.2020

VELJAVNOST: od 24.10.2020 / UPORABA: od 24.10.2020

RS 139-2455/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.10.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 139/20

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.10.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2455. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (ZObr-F)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (ZObr-F)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (ZObr-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 2020.
 
Št. 003-02-7/2020-18
 
Ljubljana, dne 7. oktobra 2020
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OBRAMBI (ZObr-F)

 

1. člen

 
V Zakonu o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) se v 47. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(2) Vojaško službo opravljajo tudi pripadniki rezervne sestave, ki so sklenili z ministrstvom pogodbo o službi v rezervni sestavi v času usposabljanja, opravljanja nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske in opravljanja vojaške službe. Pogodbo sklenejo na podlagi prostovoljne odločitve za najmanj eno leto službe v rezervni sestavi. Pripadniki rezervne sestave so se med trajanjem pogodbe dolžni odzvati na vpoklic na usposabljanje, na opravljanje nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske, na opravljanje vojaške službe in na druge obveznosti v povezavi z usposabljanjem in opravljanjem vojaške službe. Za pripadnike rezervne sestave se temeljno vojaško strokovno usposabljanje izvede po programu, ki je lahko krajši od treh mesecev. Za čas trajanja pogodbe pripada pripadnikom rezervne sestave plačilo za pripravljenost, med vojaško službo pa plačilo za opravljanje vojaške službe. V času usposabljanja, opravljanja nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske in opravljanja drugih obveznosti v povezavi z usposabljanjem in opravljanjem vojaške službe, imajo pripadniki rezervne sestave pravice in obveznosti po tem zakonu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisih. Med opravljanjem vojaške službe imajo pripadniki rezervne sestave pravice in obveznosti kot pripadniki stalne sestave, razen prepovedi članstva v političnih strankah iz tretje alineje tretjega odstavka 88. člena tega zakona. Po opravljeni vojaški službi se pripadniki rezervne sestave lahko najkasneje v petih dneh vrnejo na prejšnje delo in delodajalci so jih dolžni sprejeti. Delodajalci pripadnikov rezervne sestave zaradi službe v rezervni sestavi ne smejo postaviti v manj ugoden položaj.«.
 

2. člen

 
V 92. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2) Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka, lahko vojak, ki izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške službe, sklene pogodbo o zaposlitvi po 45. letu starosti na formacijskih dolžnostih, ki jih s sklepom določi minister na predlog načelnika generalštaba, za določen čas do deset let in se lahko podaljšuje, vendar najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po splošnih predpisih, ne glede na čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi.«.
 
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
 
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
 
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda »drugem« nadomesti z besedo »tretjem«.
 
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
 
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
 
Dosedanji osmi do enajsti odstavek postanejo deveti do dvanajsti odstavek.
 

3. člen

 
V 93. členu se v drugem odstavku beseda »osmega« nadomesti z besedo »devetega«.
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(3) Vojak, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena, ima po izteku pogodbeno dogovorjenega roka, če zaradi starosti pogodbe ne more podaljšati, pravico do razporeditve na ustrezna dela v ministrstvu ali drugem državnem organu. Ob razporeditvi obdrži število doseženih plačnih razredov, ne glede na določbe zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Razporeditev na ustrezno delovno mesto mu je treba ponuditi pisno, in sicer najmanj 15 dni pred pogodbeno dogovorjenim rokom. Če bi vojak po razporeditvi v ministrstvo ali drug državni organ prejel osnovno plačo v nižjem znesku, kot je znesek osnovne plače, ki jo je prejemal do razporeditve, mu ministrstvo do izenačitve izplačuje razliko do zneska plače, ki jo je prejemal do razporeditve.«.
 
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
 
»(11) Pripadnika stalne sestave je mogoče, če s tem soglaša, v primerih iz tretjega, osmega in devetega odstavka tega člena ter tretjega odstavka 94. člena tega zakona, razporediti na ustrezno delovno mesto na ministrstvu ali v drugem državnem organu za nedoločen čas, brez javnega natečaja.«.
 
Dosedanji enajsti odstavek postane dvanajsti odstavek.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window