Navigacija

Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 155-2978/2021, stran 8581 DATUM OBJAVE: 29.9.2021

VELJAVNOST: od 30.9.2021 / UPORABA: od 30.9.2021

RS 155-2978/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.9.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 155/21

Časovnica

Na današnji dan, 21.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.9.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2978. Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije

 
 
Na podlagi osmega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o namenitvi dela dohodnine za donacije

 

1. člen

 
S to uredbo se urejajo določitev in objava seznama upravičencev do donacij (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), namenitev dela dohodnine, nakazovanje donacij upravičencem ter obveščanje javnosti.
 

2. člen

 
(1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), ki vodi evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) za namene priprave seznama upravičencev do donacij pošlje podatke o vseh nevladnih organizacijah, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu do 30. junija tekočega leta. AJPES pošlje podatke FURS v elektronski obliki najpozneje do 15. julija tekočega leta. O izmenjavi podatkov iz tega odstavka AJPES in FURS skleneta poseben dogovor. FURS na podlagi podatkov pripravi seznam upravičencev iz tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) ter ga najpozneje do 31. julija tekočega leta pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.
 
(2)
Organi iz šestega in sedmega odstavka 142. člena ZDoh-2 ministrstvu, pristojnemu za finance, pošljejo podatke o političnih strankah, reprezentativnih sindikatih ter registriranih cerkvah in verskih skupnostih, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status politične stranke, reprezentativnega sindikata ali registrirane cerkve in druge verske skupnosti, v elektronski obliki, najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
 
(3)
Če ima registrirana cerkev ali druga verska skupnost na dan 31. decembra preteklega leta sestavne dele, ki so v skladu z zakonom, ki ureja versko svobodo, pridobili lastno pravno osebnost, se v seznamu upravičencev navedejo tudi imena oziroma nazivi sestavnih delov, njihovi naslovi sedežev in davčne številke.
 
(4)
AJPES pošlje FURS, organi iz prejšnjega odstavka pa ministrstvu, pristojnemu za finance, naslednje podatke o upravičencih:
 
-
davčno številko, če organ, ki vodi register oziroma evidenco, razpolaga z njo, oziroma drugo identifikacijsko številko, s katero razpolaga organ,
 
-
ime oziroma naziv,
 
-
naslov sedeža oziroma poslovni naslov,
 
-
pristojno ministrstvo,
 
-
področje delovanja,
 
-
datum vpisa v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu,
 
-
datum podelitve statusa na posameznem področju.
 
(5)
Vlada Republike Slovenije v skladu z osmim odstavkom 142. člena ZDoh-2 določi seznam upravičencev iz 142. člena ZDoh-2, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do 30. septembra leta, za katero se odmerja dohodnina.
 

3. člen

 
(1)
Davčni zavezanec, ki je rezident Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec), lahko do deleža dohodnine, določenega z zakonom, ki ureja dohodnino, za posamezno davčno leto, od dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od njegovih dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni enemu ali več upravičencem s seznama iz prejšnjega člena. Rezident lahko v zahtevi opredeli tudi posamezni sestavni del registrirane cerkve ali verske skupnosti, kateremu naj se nakaže celotna ali delež donacije.
 
(2)
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni delež dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjeni delež več upravičencem ne sme presegati deleža, določenega z zakonom, ki ureja dohodnino.
 
(3)
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri FURS. Podatki o namenitvi dohodnine iz tega člena se štejejo za davčno tajnost in se smejo razkriti tretjim osebam samo na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca, ki je namenil del dohodnine za donacije.
 
(4)
Iz zahteve iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni:
 
-
ime, naslov in davčna številka davčnega zavezanca,
 
-
ime oziroma naziv in davčna številka vsakega upravičenca, ki se mu namenja del dohodnine, ter del dohodnine, ki se mu namenja, skladno z drugim odstavkom tega člena.
 
(5)
Zahteva iz tretjega odstavka tega člena je veljavna le v delu, ki se nanaša na namenitev dela dohodnine upravičencem, ki so v času vložitve zahteve na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev. Zahteva velja do trenutka, ko FURS prejme novo zahtevo ali preklic zahteve. Če subjekta, ki je bil na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev, v času vložitve zahteve ni na seznamu upravičencev do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v delu, ki se nanaša na namenitev temu subjektu, neveljavna.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window