Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-3296/2010, stran 8997 DATUM OBJAVE: 23.7.2010

VELJAVNOST: od 24.7.2010 do 29.10.2012 / UPORABA: od 24.7.2010

RS 59-3296/2010

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 30.10.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.8.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 59/10, 52/11, 81/12

Časovnica

Na današnji dan, 17.8.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.10.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3296. Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine

 
 
Na podlagi drugega odstavka 27. in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter druge alineje 6. in druge alineje 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
 

A K T
o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine

 

I SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem aktom se določajo:
 
-
metodologija za določitev omrežnine in kriteriji za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja, ločeno za prenosno in distribucijsko omrežje,
 
-
metodologija za obračunavanje omrežnine za elektroenergetska omrežja, ločeno za prenosno in distribucijsko omrežje,
 
-
metodologija za obračunavanje omrežnine za odjemalce, ki kupujejo električno energijo iz proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije ter soproizvodnje z visokim izkoristkom do nazivne moči 10 MW, za katero so pridobljena potrdila o izvoru in jo proizvajalci prodajajo samostojno na trgu z električno energijo končnim odjemalcem, priključenim na isto distribucijsko omrežje.
 
Sestavni del tega akta je Priloga 1, ki določa trajanje posameznega regulativnega obdobja, izvedbene kriterije in parametre za določitev omrežnine in za ugotavljanje upravičenih stroškov v posameznem regulativnem obdobju.
 

2. člen

 
V tem aktu uporabljene okrajšave pomenijo:
 
- EZ:   Energetski zakon
- GJS:  gospodarska javna služba
- SAIDI: indeks povprečnega trajanja prekinitev napajanja v
     sistemu
- SAIFI: indeks povprečne frekvence prekinitev napajanja v
     sistemu
- SODO:  sistemski operater distribucijskega omrežja
- SOPO:  sistemski operater prenosnega omrežja.

 

3. člen

 
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v EZ in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
 
 - čezmejna izmenjava   pomeni uvoz (vnos), izvoz (iznos) ali
 električne energije:   tranzit električne energije čez državno
             mejo, pri čemer se uporabi povezovalni vod,
             ki omogoča neposredno povezavo z omrežji
             sosednjih držav; tranzit električne energije
             se obravnava kot sočasni uvoz (vnos) in
             izvoz (iznos) enake količine električne
             energije;
 
 - distribucijsko     so objekti in naprave, ki sestavljajo
 omrežje:         omrežje od prenosnega omrežja do končnega
             odjemalca, ter povezovalni vodi, ki so
             potrebni za napajanje določenega območja na
             visoki napetosti (VN), srednji napetosti
             (SN) in nizki napetosti (NN);
 
 - javna         obsega porabo električne energije za
 razsvetljava:      osvetlitev javnih površin;
 
 - kompenzacija:     je finančno nadomestilo uporabniku v primeru
             neizpolnjevanja zajamčenih standardov
             kakovosti oskrbe z električno energijo za
             tiste storitve, ki jih je sistemski operater
             dolžan izvajati v okviru svojih dejavnosti;
 
 - letne obratovalne   se uporabljajo za razvrstitev končnega
 ure (T):         odjemalca v odjemno skupino in se določijo
             iz razmerja med prevzeto energijo v
             preteklem letu (W(letni)) in med največjo
             15-minutno izmerjeno močjo v istem obdobju
             (P(max)), doseženo na prevzemno-predajnem
             mestu. Določijo se na podlagi enačbe:
              T = W(letni)/P(max);
             če končni odjemalec ni priključen na omrežje
             vse leto, se desna stran enačbe pomnoži s
             količnikom števila dni v letu in številom
             dni, ko je končni odjemalec priključen;
             če se končni odjemalec priključi na omrežje
             na novo, se letne obratovalne ure določijo
             na podlagi pogodbenih vrednosti na letni
             ravni;
 
 - minimalni       so eden izmed kriterijev za ugotavljanje
 standardi kakovosti   upravičenih nadzorovanih stroškov delovanja
 oskrbe:         in vzdrževanja;
 
 - netransakcijska    je metoda za določanje tarifnih postavk za
 metoda:         omrežnino, pri kateri so tarifne postavke za
             omrežnino neodvisne od transakcij;
 
 - odjemna skupina:    je skupina, v katero se glede na skupino
             končnih odjemalcev, mesto priključitve
             (zbiralke, izvod) in režim obratovanja
             (obratovalne ure) razvrščajo delujoča
             merilna mesta za potrebe obračuna uporabe
             elektroenergetskega omrežja;
 
 - omrežnina:       je del cene za uporabo omrežja, ki je
             namenski prihodek sistemskega operaterja za
             pokrivanje upravičenih stroškov dejavnosti
             sistemskega operaterja v posameznem letu
             regulativnega obdobja, ki vključuje tudi
             reguliran donos na sredstva;
 
 - omrežnina za      je enkratni znesek, plačan za novo
 priključno moč:     priključno moč iz soglasja za priključitev
             na omrežje oziroma za povečanje priključne
             moči, ki je namenjen ojačitvam in razvoju
             obstoječega omrežja;
 
 - območje        je funkcionalni del distribucijskega omrežja
 distribucijskega     s svojim nadzornim sistemom, na katerem
 omrežja:         sistemski operater ali tretja oseba skladno
             s pogodbo iz 23.a člena EZ vzpostavi nadzor
             kakovosti oskrbe z električno energijo, kot
             to določa ta akt;
 
 - prenosno omrežje:   so objekti in naprave, ki sestavljajo
             omrežje za prenos električne energije, in
             povezovalni vodi, ki obratujejo z nazivno
             napetostjo, enako oziroma višjo od 110 kV;
 
 - presežek        presežek celotnega letnega zneska zaračunane
 omrežnine:        omrežnine, povečan za znesek drugih letnih
             prihodkov sistemskega operaterja nad zneskom
             dejanskih upravičenih stroškov tega leta, ki
             se upošteva v okviru določitve omrežnine
             skladno z določili poglavja II5 tega akta;
 
 - prevzemno-predajno   mesto, kjer se vršita prevzem in predaja
 mesto:          električne energije in je na meji med
             omrežjem v upravljanju oziroma vodenju
             sistemskega operaterja in omrežjem
             uporabnika;
 
 - prezasedenost:     je stanje prenosne poti, v katerem vsota
             moči sklenjenih poslov v določenem obdobju
             na posamezni prenosni poti presega njene
             tehnične ali obratovalne zmogljivosti;
 
 - primanjkljaj      je presežek dejanskih upravičenih stroškov
 omrežnine:        posameznega leta regulativnega obdobja nad
             celotnim letnim zneskom zaračunane
             omrežnine, povečanim za znesek drugih letnih
             prihodkov sistemskega operaterja, ki se
             upošteva v okviru določitve omrežnine
             skladno z določili poglavja II5 tega akta;
 
 - skupina končnih    je skupina, v katero se glede na napetostni
 odjemalcev:       nivo prevzemno-predajnega mesta, način
             ugotavljanja moči in glede na namen uporabe
             električne energije razvrščajo nova in
             obstoječa spremenjena merilna mesta za
             potrebe obračuna omrežnine za priključno
             moč;
 
 - sredstva:       so opredmetena osnovna sredstva in
             neopredmetena sredstva v uporabi, ki jih za
             izvajanje svoje dejavnosti potrebuje
             sistemski operater;
 
 - uporabnik:       je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja
             odjema ali v omrežje oddaja energijo;
 
 - upravičeni       so celotni upravičeni stroški, vključno z
 stroški:         upravičenimi odhodki sistemskega operaterja;
             določeni so na podlagi kriterijev v II.
             poglavju tega akta in Prilogi 1 tega akta:
             a) vnaprej za celotno regulativno obdobje
             (načrtovani upravičeni stroški regulativnega
             obdobja) ali za posamezno leto v
             regulativnem obdobju (načrtovani letni
             upravičeni stroški) oziroma
             b) ugotovljeni za nazaj za posamezno leto v
             regulativnem obdobju (dejanski letni
             upravičeni stroški).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window