Navigacija

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 55-2350/2015, stran 6451 DATUM OBJAVE: 24.7.2015

RS 55-2350/2015

 
 

2350. Uredba o odpadni električni in elektronski opremi

 
 
Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega, šestega in sedmega odstavka 20. člena, drugega odstavka 83. člena ter prvega odstavka 115. člena in za izvrševanje 104. in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o odpadni električni in elektronski opremi

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in namen)

 
(1)
Ta uredba določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L št. 197 z dne 24. 7. 2012, str. 38), zadnjič popravljeno s Popravkom Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L št. 275 z dne 16. 10. 2013, str. 54) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/19/EU).
 
(2)
Ta uredba z namenom prispevanja k trajnostnemu razvoju določa preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter ravnanja z njo zaradi varstva okolja in varovanja človekovega zdravja ter zmanjševanja celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanja učinkovitosti njihove uporabe v skladu s 1. in 4. členom Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2015/1127 z dne 10. julija 2015 o spremembi priloge II k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 184 z dne 11. 7. 2015, str. 13).
 

2. člen

(uporaba)

 
(1)
Določbe te uredbe se uporabljajo za vso električno in elektronsko opremo (v nadaljnjem besedilu: EEO). EEO se uvršča v razrede iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, za uvrščanje EEO pa se uporablja okvirni seznam EEO iz točke b priloge 1 te uredbe.
 
(2)
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ta uredba ne uporablja za naslednjo EEO:
 
1.
EEO, ki se uporablja za varstvo bistvenih interesov varnosti države, vključno z orožjem, strelivom in vojnim materialom, namenjenimi za izrecno vojaške namene;
 
2.
EEO, ki je posebej načrtovana in nameščena kot del druge vrste opreme, ki ni predmet te uredbe, in je namenjena le kot del te opreme;
 
3.
žarnice z žarilno nitko;
 
4.
opremo, namenjeno za uporabo v vesolju;
 
5.
velika nepremična industrijska orodja;
 
6.
velike nepremične naprave, razen opreme, ki je v teh napravah, vendar ni posebej načrtovana in nameščena kot del teh naprav;
 
7.
potniška ali tovorna prevozna sredstva, razen električnih dvokolesnih vozil brez homologacije;
 
8.
necestne premične stroje, ki so na voljo izključno za profesionalno uporabo;
 
9.
opremo, ki je namenjena izključno za raziskave in razvoj ter je na voljo le na podlagi izmenjave med podjetji;
 
10.
medicinske pripomočke ter diagnostične medicinske pripomočke in vitro, če se predvideva, da bodo pred koncem življenjske dobe inficirani, in aktivne medicinske pripomočke za vsaditev.
 
(3)
Za vprašanja v zvezi z zbiranjem in obdelavo ter s splošnimi pogoji ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (v nadaljnjem besedilu: OEEO), ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.
 

3. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
aktivni medicinski pripomoček za vsaditev je aktivni medicinski pripomoček za vsaditev v skladu z zakonom, ki ureja medicinske pripomočke;
 
2.
dajanje na trg je prvo profesionalno dajanje proizvoda na trg na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS);
 
3.
diagnostični medicinski pripomoček in vitro je diagnostični medicinski pripomoček in vitro ali dodatek v skladu z zakonom, ki ureja medicinske pripomočke;
 
4.
distributer je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi, ki za EEO uredi, da je dostopna na trgu. Distributer je lahko hkrati proizvajalec;
 
5.
dostopnost na trgu je odplačna ali neodplačna dobava proizvoda za distribucijo, potrošnjo ali uporabo na trgu v RS v okviru opravljanja dejavnosti;
 
6.
EEO je oprema, ki je za svoje pravilno delovanje potrebuje električni tok ali elektromagnetno polje, in oprema za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in polj, ter je oblikovana za uporabo za napetostni razred, ki ne presega 1000 voltov za izmenični tok in 1500 voltov za enosmerni tok;
 
7.
finančni dogovor je kakršnakoli pogodba o posojilu, lizingu ali najemu ali pogodba o prodaji na obroke ali dogovor o EEO ne glede na to, da pogoji iz te pogodbe ali dogovora ali dodatne pogodbe ali dogovora zagotavljajo, da se bo ali se bo lahko lastništvo te opreme preneslo;
 
8.
izločanje je ročna, mehanska, kemična ali metalurška obdelava, s katero se zagotovi, da so nevarne snovi, zmesi in sestavni deli, vsebovani v prepoznavnem toku, ali ki so prepoznavni del toka v postopku obdelave. Snov, zmes ali sestavni del je prepoznavni tok, če ga je mogoče spremljati in tako preveriti, ali je obdelava okoljsko varna;
 
9.
izvajalec javne službe je izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
 
10.
izvajalec obdelave OEEO (v nadaljnjem besedilu: izvajalec obdelave) je izvajalec obdelave iz predpisa, ki ureja odpadke, ki v skladu s to uredbo izvaja obdelavo OEEO;
 
11.
izvajalec priprave za ponovno uporabo OEEO (v nadaljnjem besedilu: izvajalec priprave za ponovno uporabo) je izvajalec obdelave, ki izvaja pripravo OEEO za ponovno uporabo;
 
12.
končni uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki kot zadnji uporabnik EEO zavrže, mora zavreči ali želi zavreči kot OEEO;
 
13.
končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja je končni uporabnik, ki za izvajanje svoje dejavnosti, ki ni trgovina z EEO, EEO sam pridobi v drugi državi članici EU ali jo uvozi iz tretje države;
 
14.
medicinski pripomoček je medicinski pripomoček ali dodatek v skladu z zakonom, ki ureja medicinske pripomočke;
 
15.
necestni premični stroji so delovni stroji z vgrajenim lastnim virom energije, ki morajo biti za obratovanje premični ali pa se morajo med obratovanjem neprekinjeno ali polprekinjeno gibati med nizom stalnih delovnih mest;
 
16.
OEEO je EEO, ki je odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, vključno z vsemi sestavnimi deli, podsestavi in potrošnim materialom, ki je del proizvoda, ko se ta zavrže;
 
17.
OEEO iz gospodinjstev je OEEO, ki prihaja iz gospodinjstev, in OEEO, ki prihaja iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja, in je zaradi svoje narave in količine podobna OEEO iz gospodinjstev. OEEO, ki nastane iz EEO, katere uporaba je verjetna v gospodinjstvu, se v vsakem primeru šteje za OEEO iz gospodinjstev, tudi če to EEO uporabljajo uporabniki, ki niso gospodinjstvo;
 
18.
premična zbiralnica nevarnih frakcij je premična zbiralnica nevarnih frakcij iz predpisa, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki;
 
19.
proizvajalec je fizična ali pravna oseba, ki ima ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s komunikacijo na daljavo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov:
 
a. sedež v RS in proizvaja EEO pod svojim imenom ali blagovno znamko ali je EEO zasnoval ali izdelal in jo nato trži pod svojim imenom ali blagovno znamko na ozemlju RS,
 
b. sedež v RS in na ozemlju RS pod svojim imenom ali blagovno znamko preprodaja EEO, ki so jo proizvedli drugi dobavitelji. Preprodajalec ne šteje za proizvajalca, če je na EEO vidna blagovna znamka proizvajalca, kot je določena v prejšnji točki,
 
c. sedež v RS in v okviru dejavnosti daje na trg v RS EEO iz tretje države ali druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica EU) ali
 
d. sedež v drugi državi članici EU ali tretji državi in prodaja EEO prek sredstev za komuniciranje na daljavo neposredno gospodinjstvom ali drugim uporabnikom v RS.
 
20.
selektivna obdelava je obdelava ločeno zbrane OEEO, s katero se v skladu z zahtevami iz te uredbe iz OEEO izločijo nevarne snovi ter sestavni deli in materiali, ki vsebujejo nevarne snovi;
 
21.
staro breme je OEEO, ki je nastala iz EEO, dane na trg pred 13. avgustom 2005;
 
22.
velika nepremična naprava je obsežen skupek različnih vrst aparatov oziroma drugih naprav, ki:
 
a. jih sestavijo, namestijo in odstranijo strokovnjaki,
 
b. se stalno uporabljajo kot del zgradbe ali strukture na vnaprej določenem in temu namenjenem mestu in
 
c. jih lahko nadomesti samo enaka, posebej zasnovana oprema;
 
23.
veliko nepremično industrijsko orodje je večji sklop strojev, opreme oziroma komponent, ki skupaj služijo določeni uporabi, ki jih na določenem mestu trajno namestijo ali odstranijo strokovnjaki ter jih strokovnjaki uporabljajo in vzdržujejo v obratu industrijske proizvodnje ali obratu za raziskave in razvoj;
 
24.
zbiralec OEEO (v nadaljnjem besedilu: zbiralec) je zbiralec iz predpisa, ki ureja odpadke, ki v skladu s to uredbo zbira OEEO;
 
25.
zbiralnica OEEO (v nadaljnjem besedilu: zbiralnica) je objekt ali prostor v objektu za zbiranje OEEO, ki jo upravlja zbiralec v imenu proizvajalca in za njegov račun;
 
26.
zelo majhna EEO je EEO, pri kateri nobena zunanja dimenzija ne presega 25 cm, pri čemer se upoštevajo le dimenzije opreme brez dodatkov, ki jih je mogoče odstraniti.
 
27.
zbiranje, ločeno zbiranje, preprečevanje, ponovna uporaba, obdelava, predelava, priprava za ponovno uporabo, recikliranje in odstranjevanje imajo enak pomen kakor v predpisu, ki ureja odpadke.
 
(2)
Za proizvajalca se ne šteje oseba, ki zagotavlja financiranje po kakršnemkoli finančnem dogovoru ali v skladu z njim, razen če deluje hkrati tudi kot proizvajalec iz 19. točke prejšnjega odstavka.
 

II. NAČRTOVANJE IN OZNAČEVANJE EEO TER ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ O EEO

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window