Navigacija

Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB16)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 176-3462/2021, stran 10157 DATUM OBJAVE: 9.11.2021

RS 176-3462/2021

 
 

3462. Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB16)

 
Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 22. 9. 2021 je Državni zbor na seji dne 26. 10. 2021 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o kazenskem postopku, ki obsega:
– Zakon o kazenskem postopku – ZKP (Uradni list RS, št. 63/94 z dne 13. 10. 1994),
– Popravek Zakona o kazenskem postopku – ZKP (Uradni list RS, št. 70/94 z dne 11. 11. 1994),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi prvega odstavka 201. člena, prvega odstavka 361. člena in dela drugega odstavka 202. člena Zakona o kazenskem postopku ter o ugotovitvi, da 3. točka drugega odstavka 201. člena in 2. točka prvega odstavka 432. člena Zakona o kazenskem postopku nista v skladu z Ustavo ter da Zakon o kazenskem postopku ni v skladu z Ustavo, kolikor ne določa tudi milejših ukrepov za preprečevanje ponovitvene nevarnosti, in da določbe Zakona o kazenskem postopku, ki urejajo postopek odločanja o odreditvi, podaljšanju in odpravi pripora, niso v skladu z Ustavo, št. U-I-18/93 (Uradni list RS, št. 25/96 z dne 16. 5. 1996),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi členov od 150 do 156 Zakona o kazenskem postopku, št. U-I-25/95 (Uradni list RS, št. 5/98 z dne 23. 1. 1998),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-A (Uradni list RS, št. 72/98 z dne 23. 10. 1998),
– Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-B (Uradni list RS, št. 6/99 z dne 29. 1. 1999),
– Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-C (Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-D (Uradni list RS, št. 111/01 z dne 29. 12. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-B (Uradni list RS, št. 110/02 z dne 18. 12. 2002),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi drugega odstavka 41. člena Zakona o kazenskem postopku v delu, ki se glasi: "v primeru iz 6. točke 39. člena zakona pa samo do začetka glavne obravnave", št. U-I-149/99-15 (Uradni list RS, št. 44/03 z dne 12. 5. 2003),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-E (Uradni list RS, št. 56/03 z dne 13. 6. 2003),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-F (Uradni list RS, št. 43/04 z dne 26. 4. 2004),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi dela besedila prvega odstavka 502. člena in tretjega odstavka 109. člena Zakona o kazenskem postopku, št. U-I-296/02 (Uradni list RS, št. 68/04 z dne 21. 6. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-G (Uradni list RS, št. 101/05 z dne 11. 11. 2005),
– Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku – ZKP-H (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi, da je 20. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo, in o načinu izvršitve odločbe do odprave ugotovljene protiustavnosti, št. U-I-24/04-24 (Uradni list RS, št. 40/07 z dne 7. 5. 2007),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-E (Uradni list RS, št. 40/07 z dne 7. 5. 2007),
– Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije – ZSKZDČEU (Uradni list RS, št. 102/07 z dne 9. 11. 2007),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi, da je tretji odstavek 421. člena Zakona o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo, in o načinu izvršitve odločbe do odprave ugotovljene protiustavnosti, št. U-I-96/06-13 (Uradni list RS, št. 21/08 z dne 29. 2. 2008),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o brezplačni pravni pomoči – ZBPP-B(Uradni list RS, št. 23/08 z dne 7. 3. 2008),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi, da je 137. člen Zakona o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo, in o načinu izvršitve odločbe do odprave ugotovljene protiustavnosti, št. U-I-328/04-22 (Uradni list RS, št. 65/08 z dne 30. 6. 2008),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi, da je Zakon o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo, ker ne določa roka, v katerem bi moral biti postopek nove razsoje pravnomočno končan, in o načinu izvršitve odločbe, št. U-I-25/07-43 (Uradni list RS, št. 89/08 z dne 19. 9. 2008),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-I (Uradni list RS, št. 68/08 z dne 8. 7. 2008),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-J (Uradni list RS, št. 77/09 z dne 2. 10. 2009),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi, da je Zakon o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo, in o načinu izvršitve odločbe do odprave ugotovljene protiustavnosti, št. U-I-80/09-26, Up-3871/07-26 (Uradni list RS, št. 88/09 z dne 5. 11. 2009),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o delni razveljavitvi četrtega stavka drugega odstavka 205. člena Zakona o kazenskem postopku, št. U-I-50/09-18 (Uradni list RS, št. 29/10 z dne 9. 4. 2010),
– Zakon o državnem tožilstvu – ZDT-1 (Uradni list RS, št. 58/11 z dne 22. 7. 2011),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-K (Uradni list RS, št. 91/11 z dne 14. 11. 2011),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-L (Uradni list RS, št. 47/13 z dne 31. 5. 2013),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-M (Uradni list RS, št. 87/14 z dne 5. 12. 2014),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi, da sta Zakon o kazenskem postopku in Zakon o odvetništvu v neskladju z Ustavo, in o načinu izvršitve odločbe do odprave ugotovljene protiustavnosti, št. U-I-115/14-28, Up-218/14-45 (Uradni list RS, št. 8/16 z dne 5. 2. 2016),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi četrtega odstavka 399. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor izključuje pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča o odreditvi pripora po četrtem odstavku 394. člena v zvezi z drugim odstavkom 398. člena Zakona o kazenskem postopku, št. U-I-12/15-13 (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi tretje povedi prvega odstavka 78. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanaša na primere, ko je domnevno žaljiva izjava usmerjena osebno zoper sodnika oziroma senat, pred katerim je bila dana oziroma ki je pristojen odločiti o vlogi, ki jo vsebuje; o razveljavitvi druge povedi 130. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanaša na možnost spremembe denarne kazni, izrečene po prvem odstavku 78. člena tega zakona, v kazen zapora, št. U-I-51/16-9 (Uradni list RS, št. 65/16 z dne 20. 10. 2016),
– Avtentično razlago četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku – ORZKP153,154 (Uradni list RS, št. 66/17 z dne 24. 11. 2017),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-N (Uradni list RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi, da je 41. člen Zakona o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo, in o načinu izvršitve odločbe do odprave ugotovljene protiustavnosti, št. U-I-208/18-8, Up-96/15-33 (Uradni list RS, št. 55/20 z dne 20. 4. 2020),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi, da je drugi odstavek 129.a člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor določa petnajstdnevni rok za vložitev predloga o nadomestitvi kazni zapora s hišnim zaporom, ki teče od pravnomočnosti sodbe oziroma od zadnje vročitve prepisa sodbe dalje, v neskladju z Ustavo, in o načinu izvršitve odločbe do odprave ugotovljene protiustavnosti, št. U-I-14/20-9, Up-844/16-27 (Uradni list RS, št. 89/20 z dne 19. 6. 2020),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi, da je Zakon o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo, in o načinu izvršitve odločbe do odprave ugotovljene protiustavnosti, št. U-I-418/18-17, Up 920/18-20 (Uradni list RS, št. 191/20 z dne 18. 12. 2020),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – ZKP-O (Uradni list RS, št. 200/20 z dne 29. 12. 2020),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi, da sta bila četrti odstavek 153. člena in drugi odstavek 154. člena Zakona o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo, in o načinu izvršitve odločbe, št. U-I-462/18-45 (Uradni list RS, št. 105/21 z dne 2. 7. 2021).
 
Št. 713-01/21-21/3
 
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
 
EPA 2143-VIII
 
Državni zbor Republike Slovenije Tina Heferle podpredsednica
 

Z A K O N
O KAZENSKEM POSTOPKU uradno prečiščeno besedilo (ZKP-UPB16)

 

PRVI DEL SPLOŠNE DOLOČBE

 

I. poglavje TEMELJNA NAČELA

 

1. člen

 
(1)
Ta zakon določa pravila, ki naj zagotovijo, da se nihče, ki je nedolžen, ne obsodi, storilcu kaznivega dejanja pa izreče kazenska sankcija ob pogojih, ki jih določa kazenski zakon in na podlagi zakonitega postopka.
 
(2)
Preden se izda pravnomočna sodba, sme biti obdolženec omejen v svoji prostosti in v svojih pravicah samo ob pogojih, ki jih določa ta zakon.
 

2. člen

 
Kazensko sankcijo sme izreči storilcu kaznivega dejanja samo z zakonom ustanovljeno pristojno sodišče v postopku, ki se uvede in izvede po tem zakonu.
 

3. člen

 
(1)
Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo.
 
(2)
Sodišče sme obsoditi obdolženca samo, če je prepričano o njegovi krivdi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window