Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 67-2937/2019, stran 7895 DATUM OBJAVE: 8.11.2019

RS 67-2937/2019

 
 

2937. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. oktobra 2019.
 
Št. 003-02-9/2019-22
 
Ljubljana, dne 6. novembra 2019
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2G)

 

1. člen

 
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo) se v 3. členu v prvem odstavku za 3. točko doda nova 3.a točka, ki se glasi:
 
»3.a »brezplačni prilagojeni prevoz« je brezplačni prevoz študentov, ki so težje ali težko gibalno ovirani, z vozili, prilagojenimi in homologiranimi za prevoz oseb, ki uporabljajo invalidski voziček;«.
 
Za 11. točko se doda nova a11.a točka, ki se glasi:
 
»a11.a »enotna vozovnica« je izkazni dokument, ki ga izda organ JPP v elektronski ali listinski obliki in je lahko prenosljiv (neimenska enotna vozovnica) ali neprenosljiv (imenska enotna vozovnica), na podlagi katerega imetnik uveljavlja pravico do sklenitve pogodbe o prevozu potnikov s katerim koli prevoznikom, vključenim v sistem enotne vozovnice, v okviru časovne veljavnosti enotne vozovnice;«.
 
29. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»29. »običajno prebivališče« je prebivališče osebe, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja voznike v cestnem prometu;«.
 
V 43. točki se za besedo »zakonec« dodata vejica in besedilo »zunajzakonski partner, partner«.
 
44. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»44. »prevoznik ali prevoznica Skupnosti« (v nadaljnjem besedilu: prevoznik Skupnosti) je podjetje, ki ima licenco ali dovoljenje v skladu s pravili Skupnosti za opravljanje prevozov potnikov ali blaga ali opravlja prevoze za lastne potrebe in ima sedež v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica), razen domačega prevoznika;«.
 
46. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»46. »sistem enotne vozovnice« pomeni sistem izdaje, prodaje in uporabe enotne vozovnice in poravnave prevoznin na podlagi validacij, ki ga upravlja organ JPP, ki uporabnikom in izvajalcem javnega potniškega prometa omogoča sklenitev pogodbe o prevozu v različnih vrstah prometa ter finančne poravnave med izvajalci prevozov;«.
 
Za 49.b točko se doda nova a49.c točka, ki se glasi:
 
»a49.c »validacija« pomeni registracijo vsakokratne uporabe enotne vozovnice, ki jo potnik izvede na validacijski napravi pred vstopom v vozilo ali ob vstopu vanj ali pri sprevodniku in s čimer je sklenjena pogodba o prevozu potnikov za posamezno vožnjo v okviru izbranega itinerarja ali voznega reda, kakor določa zakon, ki ureja izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu, in v skladu s pogoji izdane enotne vozovnice;«.
 

2. člen

 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»4. člen

(pristojni organi)

 
(1)
Strokovno tehnične, organizacijske, razvojne in določene upravne naloge na področju prevoza blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu in potnikov v mednarodnem cestnem prometu, ter razvojne naloge na področju prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, izvaja ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
 
(2)
Ministrstvo opravlja naslednje naloge:
 
1.
priprava predlogov zakonov in izdajanje podzakonskih predpisov s področja cestnih prevozov blaga in s področja prevozov v javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu;
 
2.
vodenje prometne politike na področju cestnih prevozov;
 
3.
vodenje evidenc in registrov iz 15. člena tega zakona;
 
4.
pridobivanje in izmenjava dovolilnic od drugih držav;
 
5.
nadzor izvajanja gospodarskih javnih služb in porabe sredstev, ki jih država zagotavlja za izvajanje gospodarskih javnih služb, določenih s tem zakonom;
 
6.
spremljanje stanja in razmer na trgu prevoznih storitev ter razvojne naloge s področja cestnih prevozov;
 
7.
izdaja odločb o prepovedi izvajanja prevozov v Republiki Sloveniji tujemu prevozniku;
 
8.
opravljanje nalog nacionalne kontaktne točke in izmenjava informacij z drugimi državami članicami v skladu z 18. členom Uredbe 1071/2009/ES;
 
9.
izdaja dovoljenj in aktov, določenih s tem zakonom in predpisi Skupnosti s področja cestnih prevozov;
 
10.
izdaja dovoljenj za tuje prevoznike in dovoljenj za opravljanje kabotaže;
 
11.
izdaja in odvzem dovoljenj ter izvajanje drugih upravnih nalog organov države članice v skladu z Uredbo 1073/2009/ES, razen če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa, Uredbo Sveta 56/83/EGS, Uredbo Sveta 3916/90/EGS, Uredbo 1072/2009/ES, razen če zakon ne določa drugega pristojnega organa, Uredbo Komisije 2121/98/ES in Uredbo Komisije 792/94/ES;
 
12.
izdaja dovolilnic in potniških spremnic za občasne prevoze v mednarodnem cestnem prometu;
 
13.
izdaja in odvzem dovoljenj za izmenične prevoze v mednarodnem cestnem prometu;
 
14.
izvajanje drugih upravnih nalog po mednarodnih sporazumih s področja prevozov blaga v cestnem prometu, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami, če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa;
 
15.
vodenje registra mednarodnih linij in voznih redov;
 
16.
izvajanje drugih upravnih nalog po mednarodnih sporazumih s področja prevozov potnikov v cestnem prometu, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami, če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa;
 
17.
razvijanje javnega linijskega avtobusnega medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa in pospeševanje gospodarskih javnih služb;
 
18.
razvijanje informacijskega sistema javnega potniškega prometa;
 
19.
razvijanje sistema enotne vozovnice in vključevanje mestnega prometa v sistem enotne vozovnice;
 
20.
usklajevanje in potrjevanje voznih redov javnega potniškega prometa;
 
21.
razvijanje drugih oblik javnega potniškega prometa;
 
22.
izdaja dovoljenj za posebne linijske prevoze, na katerih se lahko vozijo tudi naključni potniki;
 
23.
odločanje o pravicah težko in težje gibalno oviranih študentov do brezplačnega prevoza ali brezplačnega prilagojenega prevoza;
 
24.
reševanje reklamacij glede uporabe enotne vozovnice na drugi stopnji;
 
25.
načrtovanje javnega prometa na taktičnem nivoju (npr. izvajanje standarda dostopnosti, priprava okvirnega voznega reda, financiranje);
 
26.
vodenje registra linij in voznih redov v notranjem linijskem prometu;
 
27.
vodenje registra posebnih linijskih prevozov;
 
28.
vodenje evidence subvencij prevoza;
 
29.
vodenje evidence integriranega javnega potniškega prometa;
 
30.
oglaševanje in informiranje;
 
31.
podpora uporabnikom.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window