Navigacija

Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 13-543/2018, stran 1918 DATUM OBJAVE: 28.2.2018

VELJAVNOST: od 15.3.2018 / UPORABA: od 15.3.2018

RS 13-543/2018

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.6.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 13/18

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

543. Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ)

 
Razglašam Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. februarja 2018.
 
Št. 003-02-2/2018-14
 
Ljubljana, dne 23. februarja 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O EVIDENTIRANJU DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE CESTNE IN JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE (ZEDRZ)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja določanje in evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, posredovanje podatkov v zemljiški kataster, namen uporabe podatkov in varstvo pravic lastnikov zemljišč.
 

2. člen

(opredelitev izrazov)

 
(1)
Izrazi, opredeljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture pomeni vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture;
 
2.
javna cestna infrastruktura so javne ceste, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja ceste;
 
3.
dejanska raba zemljišč javne cestne infrastrukture pomeni dejansko uporabo pozidanih zemljišč, na katerih so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega cestnega prometa, ter zemljišč, potrebnih za uporabo teh objektov in naprav v skladu z zakonom, ki ureja določeno vrsto javne ceste;
 
4.
javna železniška infrastruktura je javna železniška infrastruktura, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja železniški promet;
 
5.
dejanska raba zemljišč javne železniške infrastrukture pomeni dejansko uporabo pozidanih zemljišč, na katerih so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega železniškega prometa, ter zemljišč, potrebnih za uporabo teh objektov in naprav v skladu z zakonom, ki ureja železniški promet;
 
6.
upravljavec javne cestne ali javne železniške infrastrukture je državni ali občinski organ oziroma gospodarska družba, ki na podlagi zakona upravlja javno cestno infrastrukturo oziroma javno železniško infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: upravljavec);
 
7.
poligon dejanske rabe je strnjena površina zemljišča z isto vrsto dejanske rabe.
 
(2)
Izrazi, ki niso opredeljeni s tem zakonom, imajo enak pomen kot izrazi, določeni s predpisi, ki urejajo železniški promet, varnost železniškega prometa, ceste in evidentiranje nepremičnin.
 

3. člen

(evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture)

 
(1)
Podatki o dejanski rabi zemljišč javne cestne oziroma javne železniške infrastrukture se vodijo v matični evidenci dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: evidenca), ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: direkcija). Upravljavci zagotavljajo podatke, ki se vodijo v evidenci, in so odgovorni za njihovo pravilnost in ažurnost.
 
(2)
Direkcija določi podatkovni model za vodenje evidence ter izmenjevalni format za posredovanje podatkov v evidenco in ga objavi na svoji spletni strani.
 
(3)
V evidenci se vodijo podatki o naslednjih vrstah dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture:
 
-
javna državna cestna infrastruktura (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste, regionalne ceste),
 
-
javna občinska cestna infrastruktura (lokalne ceste, javne poti) in
 
-
javna železniška infrastruktura.
 
(4)
V evidenci se ne zbirajo in ne obdelujejo osebni podatki.
 
(5)
Za posamezno vrsto dejanske rabe zemljišč se v evidenci vodijo zlasti naslednji podatki:
 
-
meja območja dejanske rabe v obliki poligona dejanske rabe,
 
-
vrsta dejanske rabe,
 
-
lokacijska natančnost podatkov in
 
-
upravljavec.
 
(6)
Podatki o javni cestni in javni železniški infrastrukturi morajo biti evidentirani v evidenci in v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, vzpostavljenem na podlagi zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje. Podatki iz obeh evidenc morajo biti lokacijsko in vsebinsko usklajeni.
 
(7)
Podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence, šifrant dejanskih rab zemljišč po tem zakonu in vsebino metodologije določanja in usklajevanja dejanske rabe zemljišč predpiše minister, pristojen za infrastrukturo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window