Navigacija

Pravila za delovanje trga z elektriko

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 74-3595/2018, stran 11340 DATUM OBJAVE: 23.11.2018

VELJAVNOST: od 8.12.2018 / UPORABA: od 1.1.2019

RS 74-3595/2018

Verzija 1 / 2

Čistopis se uporablja od 1.1.2019 do 31.12.2019. Status čistopisa na današnji dan, 20.8.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 74/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.8.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2019
  DO 31.12.2019
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3595. Pravila za delovanje trga z elektriko

 
 
Na podlagi prve alineje četrtega odstavka 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in soglasja Agencije za energijo, št. 32-1/2018-18/203, z dne 23. 8. 2018, Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., izdaja
 

P R A V I L A  
za delovanje trga z elektriko 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet urejanja)

 
Pravila za delovanje trga z elektriko (v nadaljnjem besedilu: pravila) podrobneje urejajo način izvajanja nalog gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko v delu, ki se nanaša na:
 
-
upravljanje bilančne sheme trga z elektriko;
 
-
evidentiranje pogodb o članstvu v bilančni shemi, obratovalnih napovedi in zaprtih pogodb;
 
-
izvajanje bilančnega obračuna;
 
-
izvajanje obračuna in poravnave poslov, povezanih z nalogami iz prejšnjih alinej in
 
-
zbiranje, analizo in objavo podatkov z namenom zagotavljanja preglednosti delovanja trga z elektriko.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Posamezni izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednji pomen:
 
1.
bilančna podskupina: je skupina članov bilančne sheme, ki se ustanovi za namene dobave izravnalne energije, poslovanja odgovornega bilančne podskupine na trgu z elektriko z ureditvijo bilančne odgovornosti ter obvladovanja in upravljanja s tveganji odstopanj odgovornega in članov bilančne podskupine in kot taka predstavlja agregacijski subjekt znotraj bilančne skupine oziroma podskupine;
 
2.
bilančna pripadnost: je pripadnost prevzemno-predajnega mesta posameznemu članu bilančne sheme, ki se ustanovi z evidentiranjem odprte pogodbe;
 
3.
bilančna shema: je hierarhična ureditev trga z elektriko, kjer so razmerja med člani bilančne sheme ter vodenje bilanc prilivov in odlivov članov bilančne sheme enolično določeni s pogodbami o članstvu v bilančni shemi;
 
4.
bilančna skupina: je skupina članov bilančne sheme, ki jo zastopa odgovorni bilančne skupine in ki se ustanovi za namene dobave izravnalne energije, poslovanja odgovornega bilančne skupine na trgu z elektriko z ureditvijo bilančne odgovornosti, obvladovanja in upravljanja s tveganji odstopanj odgovornega in hierarhično nižjih članov bilančne skupine ter kot taka predstavlja subjekt bilančnega obračuna;
 
5.
bilančni obračun: je obračun bilanc bilančnih skupin, v okviru katerega se določijo količine odstopanj, izračunane s primerjavo tržnega plana bilančnih skupin in njihove celotne realizacije, vsebuje pa tudi finančne vrednosti odstopanj;
 
6.
celotna obratovalna napoved bilančne skupine: je agregirana obratovalna napoved bilančne skupine, ki jo izračuna operater trga s seštevanjem evidentiranih obratovalnih napovedi prevzemno-predajnih mest, ki pripadajo bilančni skupini in hierarhično nižjim članom bilančne skupine;
 
7.
člani bilančne sheme: so odgovorni bilančnih skupin in odgovorni bilančnih podskupin;
 
8.
depozitni račun: je račun, ki ga operater trga odpre pri poravnalni banki in je namenjen predložitvi finančnih kritij udeležencev finančne poravnave;
 
9.
energetska borza: je organizirana izmenjava povpraševanj po nakupu s ponudbami po dobavi elektrike in energentov ter trgovanje s standardiziranimi produkti za dan časovni okvir, ki pod enakimi pogoji omogoča sodelovanje vsakemu borznemu članu ter zagotavlja pregledno in nediskriminatorno oblikovanje cene za posamezni posel;
 
10.
evidenca odprtih pogodb: je enolična evidenca veljavno evidentiranih odprtih pogodb, katere sestavna dela sta seznam prevzemno-predajnih mest in njihova pripadnost posameznemu članu bilančne sheme skupaj s pripadajočimi identifikatorji entitet;
 
11.
evidenca pogodb o članstvu v bilančni shemi: je evidenca veljavno evidentiranih bilančnih pogodb in pogodb o izravnavi, katere sestavni del sta seznam članov bilančne sheme in bilančna shema;
 
12.
evidenca zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti: je seznam evidentiranih zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti na posamezni meji z drugim sistemskim operaterjem prenosnega omrežja;
 
13.
evidenca zaprtih pogodb: je evidenca veljavno evidentiranih zaprtih pogodb;
 
14.
evidentiranje: je vpis pravno relevantnih dejstev pogodbenih in navidezno pogodbenih odnosov članov bilančne sheme v register trga z elektriko;
 
15.
finančno kritje: je jamstvo, ki ga morajo predložiti udeleženci finančne poravnave za zagotavljanje izvršitve njihovih finančnih obveznosti;
 
16.
gibljivo finančno kritje: je finančno kritje, ki ga morajo predložiti udeleženci finančne poravnave in ga operater trga izračunava na osnovi dodatne izpostavljenosti udeleženca finančne poravnave;
 
17.
izjava o sklenitvi pogodbe o izravnavi: je izjava, ki je podlaga za uvrstitev posameznih hierarhično nižjih članov bilančne skupine ali podskupine v bilančno shemo in ki jo podpišejo oseba, ki vstopa v bilančno shemo in obstoječi član bilančne sheme ter v primeru vključitve v bilančno podskupino tudi hierarhično nadrejeni odgovorni bilančne skupine;
 
18.
končni vozni red: je okvirni vozni red, dopolnjen z morebitnimi vnosi podatkov o tehničnih ovirah in sistemskih storitvah s strani sistemskega operaterja;
 
19.
obratovalna napoved: je napoved oddaje in odjema elektrike člana bilančne sheme za prevzemno-predajno mesto ali skupino prevzemno-predajnih mest, za katere ima sklenjeno odprto pogodbo;
 
20.
odgovorni bilančne podskupine: je pravna ali fizična oseba, ki s sklenitvijo pogodbe o izravnavi ustanovi bilančno podskupino, za katero je odgovorna hierarhično višjemu članu bilančne sheme in operaterju trga v procesu prijave zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi, v procesu izravnave odstopanj in bilančnega obračuna ter v procesu izmenjave potrebnih informacij z operaterjem trga;
 
21.
odgovorni bilančne skupine: je pravna ali fizična oseba, ki s sklenitvijo bilančne pogodbe ustanovi bilančno skupino, za katero je odgovorna operaterju trga v procesu prijave zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi, v procesu izravnave odstopanj in bilančnega obračuna ter v procesu izmenjave potrebnih informacij z operaterjem trga;
 
22.
okvirni vozni red: je vozni red prenosnega in distribucijskega omrežja, ki ga na podlagi evidentiranih zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi sestavi operater trga in ga pošlje sistemskemu operaterju;
 
23.
osnovno finančno kritje: je finančno kritje za pokrivanje finančnih obveznosti udeleženca finančne poravnave, ki izhajajo iz bilančnega obračuna;
 
24.
poravnalna banka: je poslovna banka, preko katere poteka finančna poravnava obveznosti, ki izhajajo iz bilančnega obračuna in pri kateri se vodijo finančna kritja predložena v obliki denarnih depozitov;
 
25.
poravnalni dan: je dan, določen za poravnavo finančnih obveznosti bilančnega obračuna;
 
26.
poravnalni račun: je račun, odprt pri poravnalni banki, preko katerega se izvajajo vsa vplačila in izplačila iz naslova finančne poravnave bilančnega obračuna;
 
27.
preostali diagram: je preostali diagram odjema distribucijskega območja, z uporabo katerega se oceni odjem nemerjenih odjemalcev in predstavlja preostanek odjema elektrike, po odštetju vrednosti ocenjenih izgub ter realiziranega odjema vseh merjenih odjemalcev od celotnega odjema distribucijskega območja;
 
28.
račun: je pri finančni poravnavi bilančnega obračuna račun ali dobropis;
 
29.
register trga z elektriko: je evidenca, v kateri se v skladu s pravili evidentirajo pogodbe o članstvu v bilančni shemi, odprte pogodbe in zaprte pogodbe;
 
30.
trg z elektriko: je trg z elektriko v Republiki Sloveniji, ki je hierarhično urejen v bilančno shemo, v kateri so razmerja med člani bilančne sheme ter vodenje bilanc prilivov in odlivov članov bilančne sheme enolično določena s pogodbami o članstvu v bilančni shemi;
 
31.
tržni plan: je plan pozicije posameznega člana bilančne sheme na trgu z elektriko za vsak obračunski interval, ki je rezultat vseh sklenjenih zaprtih pogodb člana bilančne sheme in hierarhično nižjih članov bilančne sheme, ki ga izdela operater trga na podlagi evidentiranih zaprtih pogodb;
 
32.
udeleženec finančne poravnave: je odgovorni bilančne skupine, ki je odgovoren za poravnavo finančnih obveznosti v skladu s temi pravili;
 
33.
udeleženec trga z elektriko: je pravna ali fizična oseba, ki posluje na trgu z elektriko;
 
34.
vozni red izmenjav s tujino: je agregiran vozni red izmenjav elektrike s sosednjimi omrežji, ki se izračuna s seštevanjem evidentiranih zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti na posamezni meji z drugimi sistemskimi operaterji prenosnega omrežja;
 
35.
vozni red prenosnega omrežja: je agregiran vozni red prenosnega omrežja, ki ga izračuna operater trga s seštevanjem evidentiranih obratovalnih napovedi vseh prevzemno-predajnih mest na prenosnemu omrežju;
 
36.
vozni red območij distribucijskega omrežja: je agregiran vozni red območij distribucijskega omrežja, ki ga izračuna operater trga s seštevanjem evidentiranih obratovalnih napovedi vseh prevzemno-predajnih mest na posameznem območju distribucijskega omrežja.
 
(2)
Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določa Energetski zakon.
 

II. TRG Z ELEKTRIKO

 

3. člen

(udeleženci trga z elektriko)

 
(1)
Udeleženci trga z elektriko so:
 
-
proizvajalec;
 
-
odjemalec;
 
-
trgovec;
 
-
dobavitelj;
 
-
izvajalec dejavnosti energetske borze in
 
-
sistemski operater, distribucijski operater in operater trga kot izvajalci gospodarskih javnih služb v okviru in za namene izvajanja gospodarskih javnih služb.
 
(2)
Udeleženci trga z elektriko, ki želijo aktivno poslovati na trgu z elektriko in s tem prevzeti odgovornost za izravnavo odstopanj in finančno poravnavo bilančnega obračuna v primeru neizravnane bilance, se morajo uvrstiti v bilančno shemo.
 
(3)
Operater trga lahko s sklepom uvrsti v bilančno shemo udeleženca trga z elektriko, če je njegovo članstvo v bilančni shemi obvezno na podlagi Energetskega zakona. Sklep ima enak učinek kot bilančna pogodba in v takem primeru glede pravic in obveznosti pogodbenih strank v celoti nadomesti bilančno pogodbo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window