Navigacija

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2519/2018, stran 8140 DATUM OBJAVE: 13.7.2018

VELJAVNOST: od 1.8.2018 / UPORABA: od 1.8.2018

RS 48-2519/2018

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 9.5.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 48/18, 168/20, 84/22, 104/22, 118/22, 51/23

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.5.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2519. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13, 56/15, 105/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje zraka (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev) z emisijo ogljikovega dioksida (v nadaljnjem besedilu: CO2) v zrak pri zgorevanju goriva, zavezance za okoljsko dajatev ter njene plačnike, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja.
 
(2)
Ta uredba v skladu z 2., 14. in 17. členom Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2003, str. 51), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2004/75/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES glede možnosti Cipra za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 100), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/96/ES) določa tudi pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve, njeno oprostitev ali zmanjšanje plačila.
 
(3)
Ta uredba v skladu s 27. členom Direktive 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 63) določa tudi enakovredne ukrepe za izključitev malih naprav iz sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov.
 
(4)
Ta uredba se ne uporablja za:
 
-
gorivo, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije,
 
-
gorivo, ki se uporablja za druge namene kot za pogonsko gorivo ali kot gorivo za ogrevanje,
 
-
pogonsko gorivo v letalskem in pomorskem prometu ter za pogon ribiških plovil, razen v primeru uporabe letala oziroma plovila za zasebne namene,
 
-
gorivo, ki se porabi za dvojno rabo, na primer kot gorivo za ogrevanje in hkrati za namen, ki ni pogon ali ogrevanje (poraba goriva za kemijsko redukcijo, poraba v elektrolitičnih in metalurških procesih) in
 
-
gorivo, ki se uporablja v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
CER je enota potrjenega zmanjšanja emisij v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
 
2.
dodeljena količina je količina emisij toplogrednih plinov, dodeljena v posameznem letu upravljavcu male naprave, vključenemu na seznam upravljavcev in naprav v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
 
3.
ERU je enota zmanjšanja emisij v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
 
4.
gorivo je organska spojina z vsebnostjo ogljika, vodika, kisika in drugih snovi v trdnem, tekočem ali plinastem stanju, ki se uporablja za ogrevanje ali pogon motorjev ali turbin;
 
5.
mala naprava je naprava, katere emisije toplogrednih plinov, ugotovljene in preverjene v poročilu o emisijah toplogrednih plinov v vsakem letu iz obdobja 2008 do 2010, so manjše od 25 000 ton ekvivalenta CO2, in ima med opravljanjem dejavnosti izgorevanja nazivno vhodno toplotno moč pod 35 MW brez emisij iz biomase, njen upravljavec pa je pridobil dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
 
6.
najnižja raven obdavčitve v Skupnosti je delež okoljske dajatve, ki je enak najnižji ravni obdavčitve Skupnosti, določen v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe v skladu s prilogo 1 Direktive Sveta 2003/96/ES;
 
7.
naprava je premična ali nepremična tehnološka enota, za katero je določeno, da lahko povzroča obremenitev okolja, ker v njej poteka en ali več tehnoloških procesov in na istem kraju z njimi neposredno povezanih tehnoloških procesov, ki lahko povzročajo obremenitev okolja;
 
8.
naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije je naprava, ki obratuje po postopku soproizvodnje;
 
9.
ogrevanje je proces, pri katerem gorivo zgoreva in se sprošča toplotna energija ne glede na namen porabe sproščene toplotne energije;
 
10.
polet v zasebne namene ali uporaba plovila v zasebne namene je lastnikova uporaba letala oziroma plovila ali uporaba na podlagi najema oziroma drugega naslova, ki se ne more opredeliti kot pridobitna dejavnost oziroma v primerih, ko se ne uporablja za prevoz potnikov ali blaga oziroma ko ne gre za opravljanje prevoznih storitev oziroma v primeru, ko letala oziroma plovila uporabljajo državni organi;
 
11.
pridobitelj goriva je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji ali posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki samostojno opravlja dejavnost, ki pridobi gorivo v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in ga vnese v Republiko Slovenijo;
 
12.
proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov pomeni dejavnost, ki se uvršča v poglavje »proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov«, v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti;
 
13.
seznam je seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva, in oseb, ki jim je bila izdana pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve, in je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
 
14.
soproizvodnja je sočasna proizvodnja toplotne in električne ali mehanske energije;
 
15.
toplota je toplota v obliki pare, vroče vode, tople vode ali ohlajenih tekočin;
 
16.
uvoz goriva je vsak vnos goriva v EU iz tretjih držav oziroma s tretjih ozemelj, če ni s to uredbo določeno drugače;
 
17.
upravljavec naprave je upravljavec naprave v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
 
18.
upravljavec male naprave je upravljavec male naprave v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
 

3. člen

(okoljska dajatev)

 
(1)
Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja zraka z emisijo CO2 pri zgorevanju goriva.
 
(2)
Okoljska dajatev se obračunava v določenem znesku na enoto obremenitve zraka z emisijo CO2.
 
(3)
Osnova za obračunavanje okoljske dajatve je enota obremenitve in je enaka emisiji 1 tone CO2.
 
(4)
Seštevek enot obremenitve, za katerega je treba plačati okoljsko dajatev, se ugotavlja na podlagi količine goriva, za katerega je nastala obveznost za obračun.
 
(5)
Seštevek enot obremenitve iz prejšnjega odstavka se izračuna glede na vrsto goriva iz priloge 1 te uredbe.
 
(6)
Znesek na enoto obremenitve iz prejšnjega odstavka določi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
(7)
Okoljska dajatev je prihodek proračuna Republike Slovenije.
 
(8)
Količina goriva, ki je bila porabljena za soproizvodnjo električne energije v napravi za soproizvodnjo toplote in električne energije, se določi po enačbi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe. Količina goriva v energijskih enotah, porabljena za soproizvodnjo električne energije v napravi za soproizvodnjo toplote in električne energije, za plinasta goriva, trda goriva in utekočinjen zemeljski plin, je enaka proizvedeni električni energiji, izraženi v ustrezni energijski enoti. Proizvedena električna energija se določi na podlagi odčitkov merilnih naprav za električno energijo.
 
(9)
Vrste goriva, za katera se plačuje okoljska dajatev, so določene v prilogi 1 te uredbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window