Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 4-107/2020, stran 360 DATUM OBJAVE: 24.1.2020

VELJAVNOST: od 8.2.2020 / UPORABA: od 8.2.2020

RS 4-107/2020

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 11.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 4/20, 163/22

Časovnica

Na današnji dan, 14.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

107. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 2. izredni seji 8. 1. 2020 sprejela
 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P R A V I L  
obveznega zdravstvenega zavarovanja 

 

1. člen

 
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS in 64/18) se v drugem odstavku 48. člena, 3. točki četrtega odstavka 58. člena, tretjem odstavku 135.c člena in tretji alineji prvega odstavka 202. člena beseda »alinee« nadomesti z besedo »alineje«.
 

2. člen

 
V 2. členu se:
 
-
napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Izrazi, uporabljeni v pravilih, pomenijo:«;
 
-
v 6. točki besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19; v nadaljnjem besedilu: zakon«;
 
-
8. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»8.
funkcionalno ustrezen medicinski pripomoček je medicinski pripomoček, ki zavarovani osebi glede na njeno zdravstveno stanje zagotavlja zdravljenje, medicinsko rehabilitacijo ali zdravstveno nego;«;
 
-
za 9. točko dodata novi 9.a in 9.b točka, ki se glasita:
 
»9.a
individualno izdelan medicinski pripomoček je medicinski pripomoček, ki se pred izdajo izdela za zavarovano osebo;
 
9.b
individualno prilagojen artikel je artikel, ki se pred izdajo oziroma izposojo ali ob izdaji oziroma izposoji prilagodi za zavarovano osebo;«;
 
-
20. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»20.
naročilnica EU je listina na papirnatem obrazcu za predpisovanje medicinskega pripomočka, ki jo v okviru zdravstvene storitve iz prve ali druge alineje prvega odstavka 135.c člena pravil predpiše zdravstveni delavec v drugi državi članici Evropske unije, ki sme predpisati tak medicinski pripomoček;«;
 
-
v 22. točki beseda »alinee« nadomesti z besedo »alineje«;
 
-
32. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»32.
prilagoditev je poseg v medicinski ali zobno-protetični pripomoček zaradi anatomskih ali funkcionalnih sprememb pri zavarovani osebi, s katerim medicinski oziroma zobno-protetični pripomoček postane funkcionalno ustrezen po njegovi izdaji oziroma izposoji. Prilagoditev je dopustna, če jo kot možnost opredeli proizvajalec medicinskega pripomočka oziroma izvajalec zobozdravstvenih storitev;«;
 
-
za 34. točko doda nova 34.a točka, ki se glasi:
 
»34.a
prva uvrstitev artikla je uvrstitev artikla na seznam medicinskih pripomočkov, kakor je opredeljena v splošnem aktu skupščine zavoda iz tretjega odstavka 64.a člena pravil;«;
 
-
37. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»37.
recept EU je listina na papirnatem obrazcu za predpisovanje zdravil in živil, ki se predpisujejo na recept, ki jo v okviru zdravstvene storitve iz prve ali druge alineje prvega odstavka 135.c člena pravil predpiše zdravstveni delavec v drugi državi članici Evropske unije, ki sme predpisati tako zdravilo oziroma živilo;«;
 
-
za 41. točko doda nova 41.a točka, ki se glasi:
 
»41.a
vrednost medicinskega pripomočka je skupni izraz za cenovni standard, pogodbeno ceno in ceno funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka iz 113. člena pravil;«;
 
-
42. točka črta;
 
-
za 47. točko pika nadomesti s podpičjem in doda nova 48. točka, ki se glasi:
 
»48.
življenjska doba artikla je predviden rok trajanja uporabe artikla, ki ga določi proizvajalec medicinskega pripomočka.«.
 

3. člen

 
V 26. členu se v 3. točki besedilo »domovih za starejše, v posebnih socialno-varstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje« nadomesti z besedilom »socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo, in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno nego«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window