Navigacija

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-2582/2008, stran 7725 DATUM OBJAVE: 16.6.2008

RS 60-2582/2008

 
 

2582. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 
 
Na podlagi določila drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji) in določila 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01) skleneta pogodbeni stranki Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopajo minister za javno upravo, dr. Gregor VIRANT, minister za finance, dr. Andrej BAJUK, ministrica za zdravje, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, ministrica za delo, družino in socialne zadeve, Marjeta COTMAN in Zdravniška zbornica Slovenije, prim. Gordana KALAN ŽIVČEC ter Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Nevenka LEKŠE Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Jelka MLAKAR Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Darinka AUGUŠTINER Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Matija CEVC
 

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01)

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(Vsebina)

 
(1)
S tem aneksom pogodbene stranke določajo in uvrščajo delovna mesta in nazive plačne skupine E oziroma njene plačne podskupine E1, E2, E3 in E4, plačne skupine F oziroma njene plačne podskupine F1 in F2 ter plačne skupine J oziroma njene plačne podskupine J1, J2 in J3.
 
(2)
Ne glede na določbo prvega odstavka se na podlagi četrtega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju ZSPJS), delovna mesta in nazivi ter njihove uvrstitve iz tega aneksa, uporabljajo tudi v drugih dejavnostih v javnem sektorju, če so v sistemizaciji druge dejavnosti predvidena delovna mesta oziroma nazivi, ki jih ureja ta aneks.
 
(3)
Ne glede na določbe o stvarni in osebni veljavnosti iz druge točke splošnih določb Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01) se ta aneks uporablja za delodajalce in pri njih zaposlene javne uslužbence, za katere velja ZSPJS.
 
(4)
Za delodajalce in pri njih zaposlene delavce, za katere ne velja ZSPJS in izvajajo dejavnost v okviru javne mreže zdravstvene službe ali socialno varstvene dejavnosti, se kot obvezni minimalni standardi smiselno uporabljajo določbe ZSPJS, določbe podzakonskih aktov sprejetih na njegovi podlagi, ki urejajo napredovanje v plačne razrede, delovno uspešnost in položajni dodatek ter določbe Kolektivne pogodbe za javni sektor in tega aneksa.
 

II. TARIFNI DEL

 

2. člen

(Določitev plačnega razreda delovnih mest in nazivov)

 
(1)
Pri uvrščanju delovnih mest in nazivov se upoštevajo uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov iz Kolektivne pogodbe za javni sektor in jih ni možno spreminjati v tej pogodbi (ta delovna mesta in nazivi so v tabelah iz 3., 4. in 5. člena posebej označena).
 

3. člen

(Določitev plačnih razredov plačne skupine E)

 
(1)
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 (Priloga PDF)
 
(2)
Kriteriji za uvrščanje delovnih mest:
 
-
na delovna mesta zdravnika specializanta I se uvrstijo specializanti, katerih specializacija traja do vključno 2 let,
 
-
na delovna mesta zdravnika specializanta II se uvrstijo o specializanti, katerih specializacija traja več kot 2 leti in manj kot 4 leta in
 
-
na delovna mesta zdravnika specializanta III se uvrstijo specializanti, katerih specializacija traja 4 leta in več.
 
-
na delovna mesta zdravnika specialista II se uvrstijo specialisti, ki imajo licenco na področju specializacije, ki po vsakokrat veljavnem predpisu o specializacijah zdravnikov traja manj kot 3 leta,
 
-
na delovna mesta zdravnika specialista III se uvrstijo specialisti, ki imajo licenco na področju specializacije, ki po vsakokrat veljavnem predpisu o specializacijah zdravnikov traja 3 ali več let, vendar manj kot 4 leta,
 
-
na delovna mesta zdravnika specialista IV se uvrstijo specialisti, ki imajo licenco na področju specializacije, ki po vsakokrat veljavnem predpisu o specializacijah zdravnikov traja 4 ali več, vendar manj kot 5 let,
 
-
na delovna mesta zdravnika specialista V/VI se uvrstijo specialisti, ki imajo licenco na področju specializacije, ki po vsakokrat veljavnem predpisu o specializacijah zdravnikov traja 5 let ali več.
 
Na delovna mesta z oznako PPD1 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki, ki:
 
-
poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 13 ur tedensko opravljajo operativno delo v operacijski dvorani (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za delo v operacijski dvorani), ali
 
-
poleg dela v ambulanti oziroma na bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 13 ur tedensko opravljajo invazivno diagnostiko oziroma terapijo (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za invazivno diagnostiko oziroma terapijo)
 
-
opravljajo pretežno urgentno službo, ali
 
-
opravljajo delo pretežno v intenzivni enoti, ali
 
-
delajo tudi v prosekturi, ali
 
-
opravljajo anesteziološko službo pretežno v operacijski dvorani ali v intenzivni enoti.
 
Na delovna mesta z oznako PPD2 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki, ki:
 
-
poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 6,5 ur tedensko opravljajo operativno delo v operacijski dvorani (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za delo v operacijski dvorani), ali
 
-
opravljajo poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku še urgentno službo na terenu ali v helikopterju, ali
 
-
delajo pretežni del delovnega časa na oddelku radiologije, radioterapije ali nuklearne medicine.
 
Na delovna mesta z oznako PPD3 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki:
 
-
ki poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku občasno opravljajo tudi operativno delo v operacijski dvorani, ali
 
-
ki poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku občasno delajo na anesteziološkem oddelku oziroma oddelku intenzivne oziroma invazivne diagnostike in terapije, ali
 
-
ki poleg ali ob delu v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku opravljajo tudi urgentno službo, ali
 
-
ki ves delovni čas delajo na oddelku za infekcijske bolezni ali tuberkulozo, ali
 
-
ki ves delovni čas delajo z osebami s psihično ali telesno prizadetostjo, ali
 
-
ki pretežni del delovnega časa delajo v razvojni ali centru za zdravljenje odvisnosti.
 
(3)
Delovna mesta plačne podskupine E2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
(Priloga PDF)Delovna mesta plačne podskupine E2
 
(4)
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E2 (Priloga PDF)
 
(5)
Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E2 so priloga 5 tega aneksa.
 
(6)
Delovna mesta plačne podskupine E3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Delovna mesta plačne podskupine E3 (Priloga PDF)
 
(7)
Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E3:
 
Strokovni vodja pomeni strokovnega vodjo zdravstvene ali babiške nege in oskrbe klinike ali zdravstvene službe ali samostojnega zdravstvenega oddelka (glavna medicinska sestra), in velja tudi za socialno varstvene zavode, pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji kriteriji:
 

 

Strokovni vodja I  nad 500 zaposlenih v zdravstveni negi in
           oskrbi
Strokovni vodja II  od 351 do 500 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja III od 201 do 350 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja IV  od 151 do 200 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja V  od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja VI  od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja VII od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi.
 
Vodja centra, službe ali delovne enote (vodja operacijskega bloka, vodja urgentnega bloka, sterilizacije, nujne medicinske pomoči ali reševalne postaje ali patronažne službe), pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji kriteriji:
 

 

Vodja centra,   nad 100 zaposlenih v zdravstveni negi in
službe, delovne  oskrbi
enote I
Vodja centra,   od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi
službe, delovne  in oskrbi
enote II
Vodja centra,   od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi
službe, delovne  in oskrbi.
enote III
 
(8)
Dosedanja glavna medicinska sestra zavoda se uvrsti v plačni razred skladno z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in naslednji), in sicer na delovno mesto pomočnika direktorja v zdravstvenih zavodih oziroma na delovno mesto namestnika direktorja v socialno varstvenih zavodih in posebnih vzgojno izobraževalnih zavodih.
 
(9)
Za zaposlene na delovnih mestih »srednja medicinska sestra«, »diplomirana medicinska sestra«, »diplomirana babica« se uporablja tudi ustrezna moška oblika: »srednji zdravstvenik«, »diplomirani zdravstvenik« oziroma »diplomirani babičar«.
 
(10)
Zaposleni v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica na Oddelku za invalidno mladino Stara Gora se razvrščajo na delovna mesta »srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III« oziroma »diplomirana medicinska sestra v intenzivni terapiji III«.
 
(11)
Delovna mesta plačne podskupine E4 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Delovna mesta plačne podskupine E4 (Priloga PDF)
 
(12)
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E4 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E4 (Priloga PDF)
 
(13)
Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E4 so priloga 5 tega aneksa.
 
(14)
Prevedba delovnih mest in nazivov plačne skupine E je priloga 1 tega aneksa.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window