Navigacija

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-971/2018, stran 3438 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 7.4.2018 / UPORABA: od 7.4.2018

RS 23-971/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.4.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

971. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018

 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 24. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Cerkno za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna za leto 2018 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):
 
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2018
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.141.545
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.682.124
70
DAVČNI PRIHODKI 
4.054.341
 
700 Davki na dohodek in dobiček
3.735.660
 
703 Davki na premoženje
209.899
 
704 Domači davki na blago in storitve
108.782
71
NEDAVČNI PRIHODKI
627.783
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
391.798
 
711 Takse in pristojbine
2.700
 
712 Denarne kazni 
1.500
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
21.018
 
714 Drugi nedavčni prihodki
210.767
72
KAPITALSKI PRIHODKI
37.650
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
37.650
74
TRANSFERNI PRIHODKI
421.771
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
421.771
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
6.059.439
40
TEKOČI ODHODKI 
1.855.062
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
270.851
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
43.283
 
402 Izdatki za blago in storitve
1.389.284
 
403 Plačila domačih obresti
17.055
 
409 Rezerve
134.589
41
TEKOČI TRANSFERI
1.853.665
 
410 Subvencije
50.000
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.131.729
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
233.187
 
413 Drugi tekoči domači transferi
438.749
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.209.997
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.209.997
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
140.715
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
129.715
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–917.894
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
 
 
750 Prejeta vračila danih posojil
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C)
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
245.993
50
ZADOLŽEVANJE
 
 
500 Domače zadolževanje
245.993
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
149.161
55
ODPLAČILO DOLGA
 
 
550 Odplačilo domačega dolga
149.161
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH
–821.062
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
96.832
XI.
NETO FINANCIRANJE
917.894
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA
821.062
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Cerkno.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window