Navigacija

Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-985/2018, stran 3482 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 21.4.2018 / UPORABA: od 21.4.2018

RS 23-985/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 21.4.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

985. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017

 
 
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 102. in 114. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16) je Svet Mestne občine Kranj na 36. seji dne 28. 3. 2018 sprejel
 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N  
proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017 

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
 

2. člen

 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2017 realizirani v naslednjih zneskih:
 
     
V EUR
KONTO 
OPIS
2017
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
49.018.828
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
46.790.785
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
38.450.329
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
26.472.796
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
11.248.590
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
728.943
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
8.340.456
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
6.183.039
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
37.021
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
468.686
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
61.756
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.589.955
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
471.929
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
148.597
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
323.333
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.660
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.660
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.726.818
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.691.993
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
34.824
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)
27.637
783
 
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
27.637
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
42.368.507
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
14.318.508
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
2.947.706
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
449.633
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
9.664.037
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
307.131
409
 
REZERVE
950.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
22.616.564
410
 
SUBVENCIJE
460.414
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
10.540.466
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.043.541
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
9.572.144
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.622.497
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.622.497
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
810.939
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
203.454
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
607.484
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
6.650.321
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
19.652
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
18.531
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
1.121
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
19.652
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.244.313
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.244.313
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
4.425.660
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–2.244.313
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–6.650.321
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
4.037.351
 
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
 
 

3. člen

 
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 288.730.820 EUR, so priloga zaključnega računa.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window