Navigacija

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 99-3557/2013, stran 10787 DATUM OBJAVE: 3.12.2013

VELJAVNOST: od 18.12.2013 / UPORABA: od 18.12.2013

RS 99-3557/2013

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 1.9.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.2.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 99/13, 56/15, 56/18

Časovnica

Na današnji dan, 26.2.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.9.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3557. Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena, petega in šestega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in namen)

 
(1)
Ta uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje v zvezi s predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3) ter dajanje komposta ali digestata v promet.
 
(2)
Za vprašanja glede predelave biološko razgradljivih odpadkov, uporabe komposta ali digestata ter dajanja komposta ali digestata v promet, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.
 

2. člen

(uporaba)

 
(1)
Ta uredba se uporablja za biološko razgradljive odpadke, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek se ta uredba ne uporablja za živalske stranske proizvode kategorije 1 iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) št. 2016/429 in (EU) št. 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES).
 
(3)
Za predelavo biološko razgradljivih odpadkov iz prvega odstavka tega člena, ki so živalski stranski proizvodi kategorije 2 in kategorije 3, razen za predelavo živalskih stranskih proizvodov kategorije 3 iz točke (p) 10. člena Uredbe 1069/2009/ES, ki so zbrani v okviru javne službe v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom in so namenjeni kompostiranju ali anaerobni razgradnji z naknadnim kompostiranjem, se poleg določb te uredbe uporabljajo standardni parametri pretvorbe iz:
 
1.
Uredbe 1069/2009/ES in
 
2.
Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L št. 54 z dne 26. 2. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/1262 z dne 12. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 v zvezi z uporabo gnoja rejnih živali kot goriva v kurilnih napravah (UL L št. 182 z dne 13. 7. 2017, str. 34).
 
(4)
Ne glede na prvi odstavek tega člena se ta uredba ne uporablja za rastlinske odpadke in živinska gnojila, ki nastajajo v kmetijstvu, če njihova predelava poteka na kraju njihovega nastanka in se iz njih nastali kompost ali digestat uporabi na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva.
 
(5)
Ne glede na prvi in tretji odstavek tega člena se za predelavo bioloških odpadkov ali živinskih gnojil, ki nastajajo v kmetijstvu, če je zmogljivost kompostarne manjša od ali enaka 300 t na leto ali zmogljivost bioplinarne manjša od 10 t na dan, in če njihova predelava poteka na kraju njihovega nastanka ter se iz njih nastali kompost ali digestat uporabi pri kmetovanju izključno na tem kraju, ne uporabljajo določbe 4. člena te uredbe (razen 1. in 2. točke tretjega odstavka 4. člena te uredbe) in določbe 10. do 16. člena te uredbe (razen desetega odstavka 12. člena te uredbe).
 
(6)
Ne glede na prvi in tretji odstavek tega člena se za rastlinske odpadke ali živinska gnojila, če je zmogljivost kompostarne manjša od ali enaka 300 t na leto ali zmogljivost bioplinarne manjša od 10 t na dan, ne uporabljajo določbe 4. člena te uredbe (razen 1. in 2. točke tretjega odstavka 4. člena te uredbe) in določbe 10. do 16. člena te uredbe (razen desetega odstavka 12. člena te uredbe).
 

3. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
anaerobna razgradnja je anaerobna razgradnja biološko razgradljivih odpadkov ali njihove mešanice z biološko razgradljivimi naravnimi nenevarnimi materiali iz kmetijstva ali gozdarstva s pomočjo mikro- in makroorganizmov brez kisika;
 
2.
biofilter je enota za čiščenje odpadnih plinov s pomočjo mikroorganizmov;
 
3.
biološka stabilnost je biološka stabilnost, ki je dosežena takrat, ko je potreba mikroorganizmov za sprejemanje kisika v biološko razgradljivih odpadkih manjša od 15 mg O(2)/g suhe snovi;
 
4.
biološki odpadki so biološki odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
 
5.
biološko razgradljivi odpadki so odpadki iz priloge 1 te uredbe;
 
6.
bioplin je mešanica metana in ogljikovega dioksida, ki nastane pri anaerobni razgradnji;
 
7.
bioplinarna je sklop objektov z napravami za anaerobno razgradnjo pri nadzorovanih pogojih;
 
8.
bioplinski reaktor je enota bioplinarne, v kateri poteka anaerobna razgradnja;
 
9.
blato je blato v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, razen neobdelano blato v skladu s predpisom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode;
 
10.
digestat ali pregnito blato je poltekoč ali tekoč material, ki nastane pri anaerobni razgradnji (v nadaljnjem besedilu: digestat);
 
11.
digestorska mešanica je mešanica biološko razgradljivih odpadkov ali mešanica teh odpadkov z biološko razgradljivimi naravnimi nenevarnimi materiali iz kmetijstva ali gozdarstva, pripravljena za anaerobno razgradnjo;
 
12.
enota za čiščenje odpadnih plinov je enota bioplinarne ali kompostarne za čiščenje odpadnih plinov;
 
13.
gnojilo je gnojilo v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
 
14.
hidravlični zadrževalni čas je povprečen časovni interval, v katerem se digestorska mešanica nahaja v bioplinskem reaktorju;
 
15.
higienizacija je postopek, s katerim se uničijo vegetativne oblike človeških, živalskih in rastlinskih škodljivih organizmov v biološko razgradljivih odpadkih;
 
16.
izcedne vode so vode, ki nastajajo pri postopku kompostiranja in se z njimi ravna kot z industrijskimi odpadnimi vodami v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
 
17.
kompost je biološko stabilen, higieniziran, humusu podoben material z več kot 15 odstotki organske snovi, ki nastane pri kompostiranju;
 
18.
kompostarna je sklop objektov z napravami za kompostiranje pri nadzorovanih pogojih;
 
19.
kompostiranje je aerobna razgradnja biološko razgradljivih odpadkov ali njihove mešanice z biološko razgradljivimi naravnimi nenevarnimi materiali iz kmetijstva ali gozdarstva s pomočjo mikro- in makroorganizmov s kisikom;
 
20.
kompostna šarža je fizično ločena mešanica biološko razgradljivih odpadkov ali mešanica teh odpadkov z biološko razgradljivimi naravnimi nenevarnimi materiali iz kmetijstva ali gozdarstva, pripravljena za kompostiranje;
 
21.
kuhinjski odpadki so biološko razgradljivi kuhinjski odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje s kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom;
 
22.
območje kraških in razpoklinskih vodonosnikov je zemljišče z močno razpokano kamninsko podlago in zelo spremenljivo prepustnostjo, značilno za kraške tokove podzemne vode, ali zemljišče z nedoločljivimi tokovi podzemne vode;
 
23.
območje kompostarne ali bioplinarne je območje, kjer se izvaja kompostiranje ali anaerobna razgradnja, vključno s površinami za skladiščenje, manipulativnimi površinami in funkcionalnimi prometnimi površinami;
 
24.
odprto kompostiranje je kompostiranje v kopah na utrjenih, za tekočine neprepustnih tleh na prostem ali na pokritem prostoru;
 
25.
pošiljka odpadkov je pošiljka odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
 
26.
predelovalec je predelovalec v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, in je predelovalec biološko razgradljivih odpadkov ali uporabnik komposta ali digestata, razen tistega uporabnika, ki uporablja kompost, ki je proizvod, ali digestat, ki je proizvod;
 
27.
predelovalec biološko razgradljivih odpadkov je izvajalec kompostiranja ali izvajalec anaerobne razgradnje;
 
28.
predelava biološko razgradljivih odpadkov je kompostiranje ali anaerobna razgradnja;
 
29.
rastlinski odpadki so biološko razgradljivi odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji rastlin v kmetijstvu, gozdarstvu, vrtnarstvu ali pri urejanju parkov in vrtov;
 
30.
rastlinski škodljivi organizmi so škodljivi organizmi v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe in postopke za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
 
31.
standardni parametri pretvorbe so standardni parametri pretvorbe iz predpisa, ki ureja določitev zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi;
 
32.
substrat je biološko stabilen, higieniziran material, ki nastane z mešanjem prsti s kompostom, ki je proizvod, ali digestatom, ki je proizvod;
 
33.
uporabnik komposta ali digestata je fizična ali pravna oseba, ki kompost ali digestat uporabi v skladu s 25. ali 26. členom te uredbe;
 
34.
uvoznik je oseba, ki kompost, ki je proizvod, ali digestat, ki je proizvod, uvaža iz tretjih držav in ga daje v promet ali je sam njegov končni uporabnik;
 
35.
zaprto kompostiranje je kompostiranje v zaprtih reaktorjih, kjer se s krmiljenjem postopka za zagotavljanje optimalne izmenjave zraka, vsebnosti vode in temperature pospešuje aerobna razgradnja;
 
36.
živalski stranski proizvodi so biološko razgradljivi odpadki, ki se uvrščajo med živalske stranske proizvode kategorije 1, 2 in 3 v skladu z Uredbo 1069/2009/ES;
 
37.
živinska gnojila so gnojila v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window