Navigacija

Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 20-813/2019, stran 2333 DATUM OBJAVE: 29.3.2019

RS 20-813/2019

 
 

813. Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK)

 
Razglašam Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. marca 2019.
 
Št. 003-02-3/2019-18
 
Ljubljana, dne 28. marca 2019
 
Borut Pahor l.r. predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ V PRIMERU IZSTOPA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE BREZ SPORAZUMA O IZSTOPU (ZUVIZK)

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta zakon ureja določena vprašanja v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) brez sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU v skladu s 50. členom Pogodbe o Evropski uniji (Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 13) (v nadaljnjem besedilu: izstop).
 

2. člen

(načelo enakega obravnavanja)

 
(1)
Določbe tega zakona se uporabljajo, če Združeno kraljestvo zagotovi državljanom Republike Slovenije, njihovim družinskim članom ter preživelim osebam enako obravnavo v zvezi s posameznimi pravicami, ki jih Republika Slovenija s tem zakonom zagotavlja državljanom Združenega kraljestva, njihovim družinskim članom in preživelim osebam.
 
(2)
Prejšnji odstavek se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, njihove družinske člane in preživele osebe ter za določbe II. in IV. poglavja tega zakona.
 

II. PREBIVANJE

 

3. člen

(prebivanje državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov z veljavnim potrdilom o prijavi prebivanja, potrdilom o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenjem za stalno prebivanje za državljana EU, dovoljenjem za prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenjem za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU in dovoljenjem za stalno prebivanje za družinskega člana EU)

 
(1)
Državljan oziroma državljanka (v nadaljnjem besedilu: državljan) Združenega kraljestva, katerega istovetnost ni sporna, ki ima na dan izstopa veljavno potrdilo o prijavi stalnega prebivanja ali dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU, izdano v obliki izkaznice, kot je določena s predpisom, ki ureja vsebino, obliko, način izdaje ter prenehanje potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane, mora v enem letu od izstopa potrdilo o prijavi stalnega prebivanja oziroma dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU zamenjati za dovoljenje za stalno prebivanje, ki se izda ne glede na pogoje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, določene v zakonu, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji in v obliki samostojne listine, kot jo za dovoljenje za prebivanje za državljana države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora, določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji.
 
(2)
Državljan Združenega kraljestva, katerega istovetnost ni sporna, ki ima na dan izstopa veljavno potrdilo o prijavi prebivanja, izdano v obliki izkaznice, kot je določena s predpisom, ki ureja vsebino, obliko, način izdaje ter prenehanje potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane, mora v enem letu od izstopa oziroma pred potekom veljavnosti potrdila, če je ta krajša od enega leta, potrdilo o prijavi prebivanja zamenjati za dovoljenje za začasno prebivanje, ki se izda ne glede na pogoje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, določene v zakonu, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji in v obliki samostojne listine, kot jo za dovoljenje za prebivanje za državljana države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora, določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji. Na samostojni listini se pri opombi na sprednji strani vpiše »izstop Združenega kraljestva iz EU«. Dovoljenje za začasno prebivanje se izda brez vezave na določen namen, kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje, za čas do poteka veljavnosti potrdila o prijavi prebivanja.
 
(3)
Družinski član državljana Združenega kraljestva, katerega istovetnost ni sporna, ki ima na dan izstopa veljavno dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano v obliki izkaznice, kot je določena s predpisom, ki ureja vsebino, obliko, način izdaje ter prenehanje potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane, mora v enem letu od izstopa dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU zamenjati za dovoljenje za stalno prebivanje, ki se izda ne glede na pogoje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, določene v zakonu, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji in v obliki samostojne listine, kot jo za dovoljenje za prebivanje za državljana države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora, določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji.
 
(4)
Družinski član državljana Združenega kraljestva, katerega istovetnost ni sporna, ki ima na dan izstopa veljavno dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU ali dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano v obliki izkaznice, kot je določena s predpisom, ki ureja vsebino, obliko, način izdaje ter prenehanje potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane, mora v enem letu od izstopa oziroma pred potekom veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša od enega leta, dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU oziroma dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU zamenjati za dovoljenje za začasno prebivanje, ki se izda ne glede na pogoje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, določene v zakonu, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji in v obliki samostojne listine, kot jo za dovoljenje za prebivanje za državljana države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora, določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji. Na samostojni listini se pri opombi na sprednji strani vpiše »izstop Združenega kraljestva iz EU«. Dovoljenje za začasno prebivanje se izda brez vezave na določen namen, kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje, za čas do poteka veljavnosti dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU oziroma dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU.
 
(5)
Za zamenjavo potrdila o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU, potrdila o prijavi prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU in dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU je pristojna upravna enota, na območju katere državljan Združenega kraljestva oziroma njegov družinski član prebiva.
 
(6)
Potrdilo o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU in dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu pred izstopom, ostane v veljavi eno leto od izstopa oziroma do zamenjave za dovoljenje za stalno prebivanje iz prvega in tretjega odstavka tega člena. Potrdilo o prijavi prebivanja, dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU in dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu pred izstopom, ostane v veljavi eno leto od izstopa oziroma do zamenjave za dovoljenje za začasno prebivanje iz drugega in četrtega odstavka tega člena oziroma do poteka veljavnosti, če potrdilu o prijavi prebivanja, dovoljenju za prebivanje za družinskega člana državljana EU ali dovoljenju za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU veljavnost poteče pred enim letom od izstopa in ni bilo zamenjano.
 
(7)
Državljan Združenega kraljestva, ki potrdila o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU ali potrdila o prijavi prebivanja ne zamenja v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, lahko do poteka veljavnosti potrdila oziroma dovoljenja, kot je določena v prejšnjem odstavku, pri pristojni upravni enoti vloži prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, ki se izda v skladu z določbami zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora. Družinski član državljana Združenega kraljestva, ki dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU ali dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU ne zamenja v skladu s tretjim oziroma četrtim odstavkom tega člena, lahko do poteka veljavnosti dovoljenja, kot je določena v prejšnjem odstavku, pri pristojni upravni enoti vloži prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, ki se izda v skladu z določbami zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora.
 
(8)
Državljan Združenega kraljestva in njegov družinski član, ki potrdila oziroma dovoljenja v roku iz prvega in tretjega odstavka tega člena ne zamenja za dovoljenje za stalno prebivanje, lahko po poteku roka iz prvega in tretjega odstavka tega člena pri pristojni upravni enoti vloži prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. Dovoljenje za stalno prebivanje se izda v skladu z določbami zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora in brez izpolnjevanja pogoja petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji in pogoja prebivanja na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje v času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.
 
(9)
Za državljana Združenega kraljestva in njegovega družinskega člana, ki potrdila ali dovoljenja ne zamenja v skladu s prvim, drugim, tretjim oziroma četrtim odstavkom tega člena ali ki v roku iz sedmega odstavka ne vloži prošnje za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, po poteku veljavnosti potrdila oziroma dovoljenja, kot je določena v šestem odstavku tega člena, glede vstopa, zapustitve in bivanja v Republiki Sloveniji veljajo določbe zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora.
 
(10)
Po poteku veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu na podlagi tega člena, se za državljana Združenega kraljestva oziroma njegovega družinskega člana glede urejanja prebivanja uporabljajo določbe zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora. Če želi državljan Združenega kraljestva ali njegov družinski član v Republiki Sloveniji prebivati tudi po poteku veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje iz tega člena, mora pred potekom veljavnosti dovoljenja, v skladu z določbami zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, pri pristojni upravni enoti vložiti prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje.
 
(11)
Državljan Združenega kraljestva in njegov družinski član za zamenjavo izkaznice potrdila o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU, potrdila o prijavi prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU in dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU iz tega člena ne plača upravne takse, plača pa stroške tiskovine za samostojno listino.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window