Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 66-2928/2019, stran 7882 DATUM OBJAVE: 5.11.2019

VELJAVNOST: od 6.11.2019 / UPORABA: od 1.1.2020

RS 66-2928/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 66/19

Časovnica

Na današnji dan, 21.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2928. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. oktobra 2019.
 
Št. 003-02-9/2019-15
 
Ljubljana, dne 31. oktobra 2019
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2M)

 

1. člen

 
V Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 22/14 - odl. US, 25/14 - ZFU, 40/14 - ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 - ZJF-H in 36/19) se v 1. členu v drugem odstavku za peto alinejo, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova šesta alineja, ki se glasi:
 
»- del Direktive Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga (UL L št. 193 z dne 19. julija 2016, str. 1).«.
 

2. člen

 
V 119. členu se šesti in sedmi odstavek spremenita tako, da se glasita:
 
»(6) Na podlagi začasnega sklepa za zavarovanje, s katerim se zavezancu za davek omeji ali prepove razpolaganje z njegovimi premičninami, davčni organ v sklepu vsebovano omejitev ali prepoved nemudoma vpiše v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin oziroma vloži zahtevo za vpis v slovenski ladijski register ali register zrakoplovov Republike Slovenije. Upravljavec registra po uradni dolžnosti izda potrdilo o vpisu.
 
(7)
Omejitev ali prepoved iz prejšnjega odstavka davčni organ izbriše iz registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin po uradni dolžnosti ali na predlog zavezanca za davek. Zaznamba iz slovenskega ladijskega registra ali registra zrakoplovov Republike Slovenije se izbriše na predlog davčnega organa ali zavezanca za davek upravljavcema tega registra. Zavezanec za davek predlogu za izbris iz slovenskega ladijskega registra ali registra zrakoplovov Republike Slovenije priloži potrdilo davčnega organa o sprejemu instrumenta zavarovanja iz 117. člena tega zakona.«.
 

3. člen

 
Besedilo 188. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Davčni organ pridobi zastavno pravico na zarubljenih premičninah z rubežem.
 
(2)
Rubež premičnin, ki se vpisujejo v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, se opravi z vpisom v ta register.
 
(3)
V primeru rubeža premičnine iz prejšnjega odstavka opravi davčni organ vpis rubeža in prepovedi razpolaganja na podlagi sklepa o izvršbi.
 
(4)
Po vpisu v register iz drugega odstavka tega člena se podatki o rubežu in prepovedi razpolaganja s premičnino, na katero se nanaša vpis, na podlagi povezanosti z uradnimi evidencami, v katere se vpisujejo premičnine, avtomatično posredujejo ali se omogoči njihov prevzem organom, da jih vpišejo v evidence, ki jih vodijo, in listine, s katerimi se dokazuje lastništvo premičnine.
 
(5)
V register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin se poleg predpisanega enoličnega identifikacijskega znaka zarubljene premičnine, rubeža in prepovedi razpolaganja vpišejo podatki o zadevi davčne izvršbe ter identifikacijski podatki o dolžniku in davčnemu organu, ki vodi postopek.
 
(6)
Rubež premičnin, ki se vpisujejo v slovenski ladijski register ali v register zrakoplovov Republike Slovenije, se opravi z vpisom sklepa o izvršbi v ta register.
 
(7)
Če se zarubi premičnina iz prejšnjega odstavka, davčni organ pošlje sklep o izvršbi skupaj z rubežnim zapisnikom organu, pristojnemu za vodenje registra iz prejšnjega odstavka.
 
(8)
Če so dolžnikove premičnine že zarubljene pri kakšni drugi upravni ali sodni izvršbi, rubež teh premičnin davčni organ opravi tako, da se na prvem zapisniku o rubežu napravi zaznamek o dodatnem rubežu. O dodatnem rubežu se obvesti dolžnika ter rubež vpiše v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, slovenski ladijski register oziroma register zrakoplovov Republike Slovenije.
 
(9)
Vpisi in izpisi oziroma izbrisi v registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, slovenskem ladijskem registru in registru zrakoplovov Republike Slovenije, so za davčni organ brezplačni.
 
(10)
Kadar je bila zastavna pravica v skladu s tem členom ustanovljena kot neposestna zastavna pravica, se glede pravic predhodnih zastavnih upnikov smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja stvarne pravice.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window