Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2017

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-982/2018, stran 3480 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 7.4.2018 / UPORABA: od 7.4.2018

RS 23-982/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.4.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

982. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2017

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 28. redni seji dne 28. 3. 2018 sprejel
 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N  
proračuna Občine Kobarid za leto 2017 

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2017.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna izkazuje:
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skup. podsku. Konto, podkon.
NAZIV KONTA
Zaključni račun 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.216.598
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.659.958
70
DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)
3.195.226
700
Davek na dohodek in dobiček
2.781.541
703
Davek na premoženje
193.561
704
Domači davki na blago in storitve
220.124
706
Drugi davki
/
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
464.732
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
354.069
711
Takse in pristojbine
5.226
712
Globe in druge denarne kazni
16.966
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
51.865
714
Drugi nedavčni prihodki
36.606
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
73.500
720
Prihodki od prodaje stavb in prostorov
53.069
722
Prihodki od prodaje zemljišč
20.431
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
3.888
730
Prejete donacije iz domačih virov
3.888
74
TRANSFERNI PRIHODKI
479.252
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
366.073
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
113.179
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.286.792
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
1.221.675
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
381.183
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
57.857
402
Izdatki za blago in storitve
746.830
403
Plačila domačih obresti
1.523
409
Rezerve
34.282
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.829.165
410
Subvencije
28.440
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
928.200
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
190.507
413
Drugi tekoči domači transferi
682.018
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.160.860
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.160.860
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
75.092
431
Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski porabniki
34.972
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
40.120
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–70.194
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)
7.500
VI.
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
7.500
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
260.892
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (551)
45.125
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)
138.073
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
215.767
XI.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA
86.741
 

3. člen

 
Vsi presežki prihodkov nad odhodki v višini 138.073 eurov se prenesejo v proračun za leto 2018 in so njegov sestavni del.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window