Navigacija

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 88-3428/2015, stran 9700 DATUM OBJAVE: 20.11.2015

VELJAVNOST: od 21.11.2015 / UPORABA: od 21.11.2015

RS 88-3428/2015

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 25.3.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 88/15, 14/18, 67/21, 34/23

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.3.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3428. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03

 
 
Na podlagi prvega odstavka 137. člena in dvanajstega odstavka 199.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03

 

I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE

 

1. člen

(predmet koncesije)

 
(1)
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo termomineralne vode iz vrtin T-4/88, V-M in V-50t za pitje, balneološke kopeli, ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci (v nadaljnjem besedilu: koncesija) za naslednje vrtine:
 
-
 T-4/88 (ID-znak 200-486/2-0), koordinate (X: 166825,36, Y: 580820,74, Z: 197,60);
 
-
V-M (ID znak 121-1780/2-0), koordinate (X: 167902,68 Y: 580348,01, Z: 201,02);
 
-
V-50t (ID znak 201-151/26-0), koordinate (X: 166512,91, Y: 581320,11, Z: 197,00).
 
(2)
Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe vode, iz vrtine T-4/88 je 20 000 m3/leto, iz vrtine V-M je 46 000 m3/leto in iz vrtine V-50t je 71 000 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok rabe termomineralne vode iz vrtine T-4/88 je 3,7 l/s, iz vrtine V-M je 2,3 l/s in iz vrtine V-50t 2,6 l/s. Največja dovoljena skupna letna količina porabe termomineralne vode iz vrtin T-4/88, V-M in V-50t je 137 000 m3/leto.
 
(3)
Koncesija se podeli za rabo termomineralne vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1. za potrebe dejavnosti bazenskega kopališča s klasifikacijsko številko 3.1.2. ter za rabo mineralne, termalne ali termomineralne vode za več namenov brez razmejitve količin s klasifikacijsko številko 13.1.1. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
 
(4)
Razmejitev največje dovoljene skupne letne količine med rabami termomineralne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
 
(5)
Območje koncesije obsega območje vrtin T-4/88, V-M in V-50t iz prvega odstavka tega člena in zajema termomineralno podzemno vodo iz vodnega telesa podzemne vode Murska kotlina (VTPodV_4016).
 
(6)
Napajalno območje T-4/88, V-M in V-50t iz prvega odstavka tega člena ter meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu okolja.
 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE

 

2. člen

(pogoji za pridobitev koncesije)

 
(1)
Koncesija se podeli brez javnega razpisa pravni ali fizični osebi, ki ima v posesti in uporablja objekte za črpanje in odvzem termomineralne vode za izvajanje dejavnosti kopališč in ogrevanje v objektih Zdravilišča Radenci.
 
(2)
Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi koncesijo brez javnega razpisa, če:
 
1.
je vložila pobudo za izdajo koncesijskega akta oziroma vloge za izdajo koncesije v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
 
2.
je tehnično usposobljena in opremljena za izvajanje dejavnosti kopališč,
 
3.
ima pravnomočno uporabno dovoljenje za objekte, v katerih se rabi termomineralna voda za dejavnost kopališč, in
 
4.
proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
 
(3)
Koncesija se podeli za obdobje 30 let.
 
(4)
Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
 

3. člen

(pogoji izvajanja koncesije)

 
(1)
Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje okoljevarstvene pogoje, pogoje varstvenega režima in načina rabe termomineralne vode:
 
1.
zagotavljati, da največja dovoljena letna količina rabe termomineralne vode in največji dovoljeni trenutni pretok rabe termomineralne vode iz drugega odstavka 1. člena te uredbe nista presežena;
 
2.
zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči poslabšanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in količinskega stanja vodnega telesa podzemne vode, določenega v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;
 
3.
imeti črpališče urejeno tako, da je preprečen vnos onesnaževal v vodonosnik;
 
4.
zagotavljati, da je izkoristek toplotne energije odvzete termomineralne vode več kot 70 odstotkov, na način in v roku, ki sta določena s koncesijsko pogodbo. Izkoristek toplotne energije odvzete termomineralne vode se izračuna v skladu s prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe;
 
5.
dejavnost izvajati tako, da pride le do občasnih sprememb toka termomineralne vode ali do stalnih sprememb toka le na omejenem prostoru, vendar pa to ne sme povzročiti vdora druge vode ter stalnega in jasno izraženega umetnega trenda v spremembah toka, zaradi katerega bi do takih vdorov lahko prišlo pozneje;
 
6.
zagotavljati monitoring v skladu s 4. členom te uredbe in prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe;
 
7.
skrbeti za najmanjšo mogočo porabo termomineralne vode, ponovno uporabo termomineralne vode ter uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo;
 
8.
izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja, in
 
9.
uporabljati termomineralno vodo izključno za lastne potrebe, za katere se podeljuje koncesija.
 
(2)
Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje naravovarstvene pogoje:
 
1.
zagotavljati, da ne ogroža naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, in
 
2.
preprečiti škodljive vplive ter ogrožanje naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.
 
(3)
Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati druge pogoje, in sicer:
 
1.
skrbeti za varstvo objektov in naprav za rabo termomineralne vode ter za njihovo redno vzdrževanje;
 
2.
vzpostaviti stalen nadzor nad objekti in napravami za rabo termomineralne vode ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim osebam koncesionarja;
 
3.
dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega monitoringa termomineralnih voda na vseh vrtinah, ki jih upravlja;
 
4.
po navodilu koncedenta sodelovati pri izvajanju kratkotrajne (do 24-urne) popolne prekinitve odvzema vode, ki ga zaradi ocenjevanja količinskega stanja termomineralne vode praviloma enkrat letno istočasno izvedejo vsi koncesionarji, ki odvzemajo vodo iz istega termalnega vodonosnika (prekinitveni test);
 
5.
zagotoviti koncedentu brezplačen dostop do podatkov o dosedanjih raziskavah, ki lahko dajo podatke o termomineralni vodi;
 
6.
trajno hraniti tehnično, litološko, hidrogeološko dokumentacijo in dokumentacijo, potrebno za izvajanje monitoringa iz 4. člena te uredbe, v tiskani in digitalni obliki;
 
7.
zagotoviti brezplačni dostop do vseh podatkov, ki se nanašajo na rabo vode;
 
8.
vzdrževati ali sanirati vrtine, izvedene pri raziskavah vodnega vira, ki je predmet koncesije;
 
9.
po prenehanju koncesije z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje koncesije, ravnati v skladu z zakonom, ki ureja vode;
 
10.
sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda;
 
11.
omogočiti brezplačno uporabo objektov in naprav v primeru suše, nenadnega onesnaženja ali poškodbe sistema za oskrbo s pitno vodo, če je to potrebno zaradi zagotavljanja oskrbe s pitno vodo, in
 
12.
redno odstranjevati plavje in odvzemati naplavine na območju najmanj desetih metrov gorvodno in dolvodno od posameznega izpusta odpadne vode v površinske vode.
 
(4)
Koncesionar mora s tehničnimi ali drugimi ukrepi, vključno z zmanjšanjem dovoljene rabe termomineralne vode, v določenem obdobju prilagoditi izvajanje koncesije novim razmeram, če pride do:
 
1.
značilnega trenda zniževanja gladine termomineralne vode, ki zajema vsaj šestletno obdobje,
 
2.
značilnega trenda negativnih učinkov dolgoročnih sprememb režima toka termomineralne vode,
 
3.
preseganja količinskega obnavljanja vodonosnega sistema ali
 
4.
vdora vode iz sosednjega vodonosnika ali površinske vode.
 
(5)
Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na podlagi podatkov monitoringa iz 4. člena te uredbe ali ga o njih obvesti pristojni upravni organ.
 
(6)
Koncesionar mora odvzemati termomineralno vodo in izvajati koncesijo tako, da ne vpliva na drugo dovoljeno posebno rabo vode.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window