Navigacija

Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 83-3298/2012, stran 8596 DATUM OBJAVE: 6.11.2012

VELJAVNOST: od 7.11.2012 / UPORABA: od 7.11.2012

RS 83-3298/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.11.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 83/12

Časovnica

Na današnji dan, 23.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.11.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3298. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2013

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 15. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov             |  Proračun|
|                         |  2013 v €|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 13.140.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  7.365.878|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  6.629.443|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  5.824.208|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   570.987|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   234.248|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   736.435|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   364.361|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    5.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   73.386|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   25.546|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   268.141|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   151.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   150.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   20.932|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   20.932|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  5.603.089|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   303.089|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  5.300.000|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 12.542.802|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  2.030.674|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   337.589|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   60.516|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  1.389.363|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   60.370|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   182.836|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  3.505.173|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   120.217|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  2.094.885|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   237.928|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.052.143|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  6.881.046|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  6.881.046|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   125.908|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   117.088|
|   |in fizičnim osebam, ki niso prorač.    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |    8.820|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II)  |   598.098|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA K. DELEŽEV (750+751+752)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE K. DELEŽEV (IV.-V.)      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   598.098|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   598.098|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   598.098|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |      0|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –598.098|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)      |  –598.098|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |      0|
|   |NA DAN 31. 12. 2012            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine Brezovica.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window