Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 13-542/2018, stran 1911 DATUM OBJAVE: 28.2.2018

VELJAVNOST: od 15.3.2018 / UPORABA: od 1.7.2018

RS 13-542/2018

Verzija 8 / 8

Čistopis se uporablja od 1.7.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 13/18, 80/20 - ZIUOOPE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 204/21, 29/22, 65/23

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.7.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

542. Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv)

 
Razglašam Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. februarja 2018.
 
Št. 003-02-2/2018-13
 
Ljubljana, dne 23. februarja 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O SPODBUJANJU INVESTICIJ (ZSInv)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon določa oblike investicijskih spodbud, pogoje, merila in postopek dodeljevanja investicijskih spodbud, aktivnosti za spodbujanje investicij in internacionalizacije gospodarskih družb ter postopek priglasitve in pregleda neposrednih tujih naložb in pristojne organe za izvajanje Uredbe (EU) 2019/452 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Uniji (UL L št. 79I z dne 21. 3. 2019, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2126 z dne 29. septembra 2021 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) 2019/452 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Uniji (UL L št. 432 z dne 3. 12. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/452/EU).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
-
investicija je naložba v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki se nanaša na vzpostavitev nove gospodarske družbe, širitev zmogljivosti gospodarske družbe, diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v gospodarski družbi, ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe na območju Republike Slovenije ali v upravičene stroške, za katere je dopustno dodeljevanje državnih pomoči za raziskave in razvoj ter inovacije po Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU),
 
-
investicije v raziskave in razvoj ter inovacije so investicije v raziskovalne ali razvojne projekte, ki sodijo v kategorijo temeljnih raziskav, industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja, študije izvedljivosti, gradnje ali posodobitev raziskovalnih infrastruktur, organizacijske ali procesne inovacije, svetovalne ali podporne storitve za inovacije ali v inovacijske grozde, kot so opredeljeni v Uredbi 651/2014/EU,
 
-
storitvene dejavnosti so storitve, ki se tržijo na območju Republike Slovenije in še najmanj v dveh drugih državah,
 
-
investicija za potrebe nove gospodarske dejavnosti je naložba v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki zadevajo vzpostavitev nove gospodarske družbe ali diverzifikacijo dejavnosti gospodarske družbe, pod pogojem, da nova dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo je gospodarska družba že opravljala,
 
-
enaka ali podobna dejavnost je dejavnost, zajeta v istem razredu (štirimestni številčni šifri) statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2, kakor je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, z dne 30. 12. 2006, str. 1),
 
-
investitor ali investitorka (v nadaljnjem besedilu: investitor) je domača ali tuja pravna oseba, ki investira v gospodarsko družbo na območju Republike Slovenije,
 
-
prejemnik ali prejemnica investicijske spodbude (v nadaljnjem besedilu: prejemnik spodbude) je gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, kjer se bo izvedla investicija,
 
-
nosilec ali nosilka strateške investicije (v nadaljnjem besedilu: nosilec strateške investicije) je gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, kjer se bo izvedla strateška investicija,
 
-
zaključek investicije pomeni, da so dela končana in je investicija izvedena v višini, obsegu in času, kot je določeno v pogodbi o dodelitvi spodbude,
 
-
premestitev je prenos enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela iz gospodarske družbe v eni pogodbenici Sporazuma EGP (začetna gospodarska družba) v gospodarsko družbo v drugi pogodbenici Sporazuma EGP, v kateri se izvede investicija, ki prejme spodbudo. Do prenosa pride, če izdelek ali storitev v začetni gospodarski družbi in gospodarski družbi, ki prejme spodbudo, vsaj delno služi istemu namenu ali izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste strank, pri tem pa pride tudi do izgube delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih gospodarskih družb investitorja v EGP,
 
-
tretja država je država, ki ni država članica EU,
 
-
neposredna tuja naložba je naložba, ki jo izvede tuji vlagatelj in katere namen je vzpostavitev ali ohranjanje trajnih in posrednih ali neposrednih povezav med tujim vlagateljem in gospodarsko družbo s sedežem v Republiki Sloveniji, s prvo in vsako nadaljnjo neposredno ali posredno pridobitvijo najmanj 10 % udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah,
 
-
tuji vlagatelj je državljan tretje države ali pravna oseba s sedežem v tretji državi, ki namerava izvesti neposredno tujo naložbo v Republiki Sloveniji ali pa je to že izvedel; tuji vlagatelj je tudi državljan tretje države ali pravna oseba s sedežem v tretji državi, ki ima posredno ali neposredno vsaj 10 % udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah v pravni osebi s sedežem v državi članici EU in namerava izvesti neposredno tujo naložbo v Republiki Sloveniji ali pa je to že izvedel,
 
-
končni vlagatelj je državljan tretje države ali pravna oseba s sedežem v tretji državi, ki ima v tujem vlagatelju posredno ali neposredno vsaj 10 % udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah.
 

II. OBLIKE, POGOJI IN MERILA DODELJEVANJA INVESTICIJSKIH SPODBUD

 

3. člen

(oblike investicijskih spodbud)

 
(1)
Investicijske spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) so lahko v obliki:
 
-
subvencije,
 
-
kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere ter
 
-
nakupa nepremičnine v lasti samoupravne lokalne skupnosti po ceni, ki je nižja od tržne.
 
(2)
Spodbude iz prejšnjega odstavka imajo značaj regionalnih državnih pomoči ali pomoči za naložbe za mala in srednja podjetja ali državnih pomoči za raziskave in razvoj ter inovacije, ki se dodeljujejo v skladu s tem zakonom na podlagi Uredbe 651/2014/EU in, v primeru regionalnih pomoči, uredbo, ki ureja regionalno karto.
 
(3)
Sredstva za subvencije se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije ter iz drugih domačih in mednarodnih virov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window