Navigacija

Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 163-4209/2022, stran 13723 DATUM OBJAVE: 27.12.2022

VELJAVNOST: od 28.12.2022 / UPORABA: od 1.1.2023

RS 163-4209/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 163/22

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4209. Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada

 
 
Na podlagi 1. do 4. točke 206. člena in drugega odstavka 309. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep določa:
 
1.
sheme letnih in polletnih računovodskih izkazov investicijskega sklada;
 
2.
vsebino priloge s pojasnili k letnim in polletnim računovodskim izkazom investicijskega sklada;
 
3.
analitični kontni načrt za investicijske sklade;
 
4.
pravila vrednotenja postavk v računovodskih izkazih investicijskega sklada;
 
5.
podrobnejšo vsebino letnega in polletnega poročila krovnega sklada.
 
(2)
V primeru prenehanja investicijskega sklada brez likvidacije izdelava poročila na podlagi tega sklepa ni obvezna.
 

2. člen

(pojmi)

 
Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
 
1.
»Slovenski računovodski standardi« so veljavni računovodski standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;
 
2.
»nakupna cena« je cena enote vrednostnega papirja oziroma naložbe, po kateri jo investicijski sklad plača. Stroški, povezani z nakupom vrednostnega papirja oziroma sklenitvijo posla, se pripoznavajo v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 3;
 
3.
»prodajna cena« je cena enote vrednostnega papirja oziroma naložbe, ki jo investicijski sklad doseže na trgu;
 
4.
»udenarljiva vrednost« je vrednost, po kateri je mogoče sredstvo v trenutku ovrednotenja udenariti;
 
5.
»zadnji dnevni tečaj« je zaključni tečaj organiziranega trga vrednostnih papirjev ali drug primerljivi tečaj, ki ga objavi organizator trga in je rezultat opravljenih poslov. V primeru neprekinjenega delovanja organiziranega trga vrednostnih papirjev se kot zadnji tečaj upošteva tečaj tega trga, ki je veljal konec dneva (ob polnoči), za katerega se opravlja vrednotenje;
 
6.
»sklad denarnega trga« je investicijski sklad, ki je pridobil dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga (UL L št. 169 z dne 30. 6. 2017, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba o skladih denarnega trga).
 

3. člen

(pravila vrednotenja postavk)

 
(1)
Investicijski sklad vrednoti postavke, izkazane v računovodskih izkazih, v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek je pri vrednotenju in izkazovanju postavk investicijskega sklada potrebno upoštevati naslednje:
 
1.
sredstva sklada denarnega trga se vrednotijo v skladu z Uredbo o skladih denarnega trga;
 
2.
obrestovani vrednostni papirji se izkazujejo skupaj z obrestmi, v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji vrednostnih papirjev;
 
3.
diskontirani kratkoročni vrednostni papirji se obravnavajo enako kot obrestovani vrednostni papirji, izkazujejo pa se po diskontirani nominalni vrednosti skupaj z obrestmi, v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji vrednostnih papirjev;
 
4.
obveznice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo v neodplačani nominalni vrednosti, pomnoženi s tečajem tega trga, in v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic. Tako dobljeni vrednosti se prištejejo tudi obresti, izračunane po podatkih organizatorja trga. Investicijski sklad lahko sprejme računovodsko usmeritev, da se obresti pripisujejo v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic;
 
5.
brezkuponske obveznice se obravnavajo enako kot obrestovane obveznice, izkazujejo pa se po diskontirani nominalni vrednosti ter dnevno obrestujejo v skladu s pogoji, ki jih določi izdajatelj pri izdaji obveznic;
 
6.
navadne delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo po zadnjem dnevnem tečaju;
 
7.
prednostne delnice z nespremenljivimi dividendami, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo enako kot obveznice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev;
 
8.
prednostne delnice z nespremenljivimi dividendami, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se izkazujejo enako kot delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev;
 
9.
udeležbene prednostne delnice se izkazujejo enako kot navadne delnice;
 
10.
drugi vrednostni papirji se izkazujejo po zadnjem dnevnem tečaju organiziranega trga vrednostnih papirjev oziroma po udenarljivi vrednosti. V drugih primerih se izkazujejo po nakupni vrednosti, razen v primerih skupnega ovrednotenja;
 
11.
vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se razvrstijo v netržne vrednostne papirje v posesti do zapadlosti v plačilo ali v vrednostne papirje, razpoložljive za prodajo; njihovo prevrednotenje pa se evidentira v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 3;
 
12.
zmanjšanje ali povečanje vrednosti naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, se izkazuje kot neiztržena izguba ali neiztržen dobiček pri naložbah. Negativne oziroma pozitivne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo nakupno ceno oziroma vrednostjo na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja se pri naložbi, izmerjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, izkazujejo kot iztržene izgube ali iztrženi dobički pri naložbah;
 
13.
pri ovrednotenju vrednostnega papirja s ceno na organiziranem trgu vrednostnih papirjev se upošteva zadnji dnevni tečaj tega trga. Vrednostni papirji se vrednotijo po zadnjem znanem tečaju organiziranih trgov vrednostnih papirjev, na katerih so bili vrednostni papirji kupljeni;
 
14.
dnevne obrestne mere se izračunavajo na običajen način, če pogoji izdajatelja obveznic ne določajo drugače;
 
15.
dnevna vrednost naložbe s stalno donosnostjo se izračuna tako, da se nakupni oziroma tržni nominalni vrednosti naložbe najprej prišteje morebitno pogodbeno prevrednotenje od dneva nakupa, nato pa se ji prištejejo še pogodbeno določene obresti za obdobje od dneva nakupa oziroma zadnjega izplačila obresti do dneva, na katerega se sestavi računovodski izkaz;
 
16.
finančna sredstva, izražena v tuji valuti se preračunajo po tečaju Evropske centralne banke. Za valute, ki niso vsebovane na dnevni tečajnici Evropske centralne banke, se lahko ob utemeljenih razlogih, na podlagi v naprej določenih pravil, uporabi tudi drug tečaj.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window