Navigacija

Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2518/2018, stran 8127 DATUM OBJAVE: 13.7.2018

VELJAVNOST: od 14.7.2018 / UPORABA: od 14.7.2018

RS 48-2518/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.7.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 48/18

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.7.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2518. Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka

 
 
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba v skladu z Direktivo (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES (UL L št. 344 z dne 17. 12. 2016, str. 1) določa:
 
-
obveznosti zmanjšanja antropogenih emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, nemetanskih hlapnih organskih spojin, amonijaka in drobnih delcev v zraku,
 
-
obveznost sprejetja in izvajanja operativnega programa za nadzor nad onesnaževanjem zraka (v nadaljnjem besedilu: operativni program),
 
-
monitoring emisij in vplivov onesnaževal iz prve alineje tega odstavka in drugih onesnaževal iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe,
 
-
poročanje o emisijah in vplivih onesnaževal iz prejšnje alineje.
 
(2)
Ta uredba se uporablja za emisije onesnaževal iz priloge 1 te uredbe iz vseh virov na ozemlju Republike Slovenije, izključnih ekonomskih conah in conah nadzora nad onesnaževanjem.
 

2. člen

(namen)

 
Namen te uredbe je doseganje ravni kakovosti zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: zrak), ki nimajo večjih negativnih vplivov na zdravje ljudi in okolje ter resno ne ogrožajo zdravja ljudi in okolja.
 

3. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
antropogene emisije so emisije onesnaževal v zrak in so povezane s človekovimi dejavnostmi;
 
2.
emisija je izpust snovi iz točkovnega ali razpršenega vira v zrak;
 
3.
ciklus vzletanja in pristajanja je ciklus, ki vključuje vožnjo po tleh pri priletu in vzletu, vzlet, vzpon, prilet, pristajanje in vse druge vrste obratovanja zračnega plovila do višine 914,39 metra;
 
4.
cilji glede kakovosti zraka so obveznosti glede mejnih vrednosti, ciljnih vrednosti in stopnje izpostavljenosti za kakovost zraka iz predpisov, ki urejajo kakovost zraka;
 
5.
cona nadzora nad onesnaževanjem je morsko območje, ki ne presega 370,40 kilometra od temeljnih črt, od katerih se meri širina teritorialnega morja, in se lahko določi za preprečevanje, zmanjšanje ali nadziranje onesnaževanja z ladij v skladu z veljavnimi mednarodnimi predpisi in standardi;
 
6.
črni ogljik (BC) so delci, ki vsebujejo ogljik in absorbirajo svetlobo;
 
7.
drobni delci (PM2,5)so delci z aerodinamičnim premerom 2,5 mikrometra ali manj;
 
8.
dušikovi oksidi (NOX) so dušikov oksid in dušikov dioksid, izraženi kot dušikov dioksid;
 
9.
mednarodni pomorski promet so prevozi po morju in obalnih vodah z vodnimi plovili vseh zastav, razen ribiških plovil, ki odplujejo z ozemlja ene države in priplujejo na ozemlje druge države;
 
10.
nacionalna obveznost zmanjšanja emisij je obveznost države glede zmanjšanja emisij snovi in določa zmanjšanje emisij, ki mora biti najmanj doseženo v ciljnem koledarskem letu, izraženo kot odstotek skupnih emisij, izpuščenih v izhodiščnem letu 2005;
 
11.
nemetanske hlapne organske spojine (NMVOC) so vse organske spojine razen metana, ki lahko pri reakciji z dušikovimi oksidi in ob sončni svetlobi proizvedejo fotokemične oksidante;
 
12.
predhodniki ozona so dušikovi oksidi, nemetanske hlapne organske spojine, metan in ogljikov monoksid;
 
13.
zakonodaja Evropske unije za nadzor nad onesnaževanjem zraka pri virih je zakonodaja Evropske unije, katere cilj je zmanjšati emisije onesnaževal zraka iz te uredbe, in sicer s sprejetjem ukrepov za ublažitev pri viru;
 
14.
žveplov dioksid (SO2) so vse žveplove spojine, izražene kot žveplov dioksid, vključno z žveplovim trioksidom (SO3), žveplovo kislino (H2SO4) in reduciranimi žveplovimi spojinami, kot so vodikov sulfid (H2S), merkaptani in dimetil sulfidi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window