Navigacija

Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1092/2013, stran 3606 DATUM OBJAVE: 5.4.2013

VELJAVNOST: od 6.4.2013 / UPORABA: od 6.4.2013

RS 29-1092/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.4.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/13

Časovnica

Na današnji dan, 12.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.4.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1092. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2013

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 14/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 14/13) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 23. redni seji dne 28. 3. 2013 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Bovec za leto 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Bovec za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
 
+-----+--------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV     |    v EUR|
|   |IN ODHODKOV        |Proračun leta|
|   |             |     2013|
+-----+--------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      | 8.543.639,81|
|   |(70+71+72+73+74+78)    |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  | 4.586.973,67|
+-----+--------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      | 3.378.212,00|
|   |(700+703+704+706)     |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK   | 2.835.281,00|
|   |IN DOBIČEK        |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE  |  255.931,00|
+-----+--------------------------+-------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO |  286.000,00|
|   |IN STORITVE        |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |706 DRUGI DAVKI      |   1.000,00|
+-----+--------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 1.208.761,67|
|   |(710+711+712+713+714)   |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  |  928.073,31|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE |   1.700,00|
+-----+--------------------------+-------------+
|   |712 DENARNE KAZNI     |   7.920,00|
+-----+--------------------------+-------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE  |  193.268,36|
|   |BLAGA IN STORITEV     |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI    |  77.800,00|
|   |PRIHODKI         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    | 1.199.203,44|
|   |(720+721+722)       |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE  | 1.101.719,78|
|   |OSNOVNIH SREDSTEV     |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE  |  97.483,66|
|   |ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. |       |
|   |SREDSTEV         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE     |   1000,00|
|   |(730+731)         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ  |   1000,00|
|   |DOMAČIH VIROV       |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    | 1.556.382,70|
+-----+--------------------------+-------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI  | 1.315.135,66|
|   |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH |       |
|   |INSTITUCIJ        |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ  |  241.247,04|
|   |DRŽ. PRORAČ. IZ SRED.   |       |
|   |PRORAČ. EU        |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA     | 1.200.080,00|
|   |IZ EVROPSKE UNIJE     |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |782 PREJETA SRED. IZ   |     0,00|
|   |PROR. EU – ZA STRUKTURNO |       |
|   |POLITIKO         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |787 PREJETA SREDSTVA   | 1.200.080,00|
|   |OD DRUGIH EVROPSKIH    |       |
|   |INSTITUCIJ        |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI      | 7.904.512,03|
|   |(40+41+42+43)       |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      | 2.019.346,25|
|   |(400+401+402+403+409)   |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI    |  468.590,00|
|   |IZDATKI ZAPOSLENIM    |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |401 PRISPEVKI       |  75.539,00|
|   |DELODAJALCEV       |       |
|   |ZA SOCIALNO VARNOST    |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN  | 1.412.750,25|
|   |STORITVE         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH    |  19.938,00|
|   |OBRESTI          |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA  |  42.529,00|
|   |V REZERVE         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     | 1.799.446,20|
|   |(410+411+412+413)     |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |410 SUBVENCIJE      |  240.395,00|
+-----+--------------------------+-------------+
|   |411 TRANSFERI       |  570.366,00|
|   |POSAMEZNIKOM       |       |
|   |IN GOSPODINJSTVOM     |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM |  154.278,00|
|   |ORGANIZAC. IN USTANOVAM  |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI  |  834.407,20|
|   |TRANSFERI         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   | 3.958.440,22|
|   |(420)           |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA   | 3.958.440,22|
|   |OSNOVNIH SREDSTEV     |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |  127.279,36|
|   |(431 + 432)        |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |431 INVES. TRANSF. PRAV. |  15.777,00|
|   |IN FIZ. OSEBAM, KI NISO  |       |
|   |PR. POR.         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |432 INVESTICIJSKI     |  111.502,36|
|   |TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |       |
|   |UPORABNIKOM        |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |  639.127,78|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)  |       |
|   |(prih.-odhod.)      |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |       |
|   |IN NALOŽB         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |   7.244,00|
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|   |(750+751)         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH |   7.244,00|
|   |POSOJIL          |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA  |      0|
|   |PRIVATIZACIJE       |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN     |   1.345,20|
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH   |       |
|   |DELEŽEV (440+441)     |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|   |DELEŽEV          |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV    |   1.345,20|
|   |KUPNIN          |       |
|   |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA    |   5.898,80|
|   |POSOJILA         |       |
|   |IN SPREM. KAPITAL.    |       |
|   |DELEŽEV          |       |
|   |(IV.-V.)         |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)    |     0,00|
+-----+--------------------------+-------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE  |     0,00|
+-----+--------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   |  987.498,35|
+-----+--------------------------+-------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA  |  987.498,35|
|   |DOLGA           |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE   | –342.471,77|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH)   |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.– | –987.498,35|
|   |VIII.)          |       |
+-----+--------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     |  639.127,78|
+-----+--------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČ.  |  342.471,77|
|   |OB KONCU PRET. LETA    |       |
+-----+--------------------------+-------------+
 
Sestavni deli Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2013 so:
 
a. Splošni del proračuna Občine Bovec za leto 2013
 
Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji
 
Račun finančnih terjatev in naložb
 
Račun financiranja
 
b. Bilanca odhodkov – po programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov
 
izdatki razporejeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih
 
c. Načrt razvojnih programov
 
d. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Bovec
 
e. Kadrovski načrt.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window