Navigacija

Pravilnik o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 56-2435/2016, stran 8239 DATUM OBJAVE: 26.8.2016

VELJAVNOST: od 27.8.2016 / UPORABA: od 27.8.2016

RS 56-2435/2016

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 3.9.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 56/16, 45/18

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.9.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2435. Pravilnik o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice

 
 
Za izvrševanje 31., 31.a in 34. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 

P R A V I L N I K 
o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik podrobneje ureja dokazila, ki jih vlagatelj priloži vlogi za dodelitev štipendije za deficitarne poklice (v nadaljnjem besedilu: štipendija), način izračuna povprečne ocene, razvrstitev vlog in postopek v zvezi s spremembo izobraževalnega programa.
 

2. člen

(vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice)

 
(1)
Če je posebni pogoj javnega razpisa uspeh oziroma povprečna ocena, vlagatelj k vlogi za dodelitev štipendije priloži dokazilo o šolskem uspehu.
 
(2)
Za dokazilo o šolskem uspehu šteje spričevalo oziroma obvestilo o uspehu, iz katerega so razvidne končne ocene vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole oziroma končne ocene vseh predmetov preteklega šolskega leta glede na šolsko leto, za katerega se uveljavlja štipendija.
 
(3)
Skupna povprečna ocena se izračuna iz vseh ocen na dokazilu iz prejšnjega odstavka na dve decimalni številki, dodatno pa je možno kot razmejitveno merilo izračunati tudi povprečno oceno posameznih predmetov, kar se določi z javnim razpisom.
 
(4)
Če so ocene iz dokazila iz drugega odstavka tega člena pridobljene v tujini in jih ni mogoče enačiti oziroma primerjati z ocenami, kot jih urejajo predpisi Republike Slovenije s področja šolstva, vlagatelj predloži uradno potrdilo pristojne ustanove o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede vse možne ocene, vse pozitivne ocene in razpon posamezne ocene, če ta ni linearen. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljnjem besedilu: sklad) na podlagi tega potrdila in dokazila o uspehu posamezno oceno pretvori v slovenski ocenjevalni sistem in izračuna povprečno oceno v skladu s tem členom. Iz potrdila mora biti tudi razvidno, kateri predmeti vlagatelja so obvezni in kateri izbirni.
 
(5)
Vlagatelj, ki štipendijo uveljavlja na podlagi statusa iz tretje do šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16), vlogi priloži tudi dokazila, s katerimi dokazuje ta status.
 
(6)
Če tako določa javni razpis, o nadaljnjem prejemanju štipendije za deficitarne poklice odloči sklad po uradni dolžnosti v vsakem šolskem ali študijskem letu.
 

3. člen

(razvrstitev vlog)

 
(1)
Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje, presegajo skupno višino razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev razvrstijo po razmejitvenih merilih, določenih v javnem razpisu, pri čemer se štipendija dodeli bolje uvrščenim vlagateljem do porabe sredstev. Vlagateljem, ki bi bili glede na še razpoložljiva sredstva javnega razpisa upravičeni do preostanka razpoložljivih sredstev, se dodeli štipendija v celotnem znesku.
 
(2)
Če se sredstva za javni razpis zagotavljajo iz sredstev evropske kohezijske politike, se z javnim razpisom določi višina sredstev za posamezno kohezijsko regijo glede na kraj stalnega bivališča vlagatelja. Po porabi sredstev za posamezno kohezijsko regijo se sredstva za ostale vlagatelje iz te regije zagotovijo iz proračunskega sklada ministrstva, pristojnega za delo, oziroma proračuna Republike Slovenije. Vir sredstev za posameznega vlagatelja se določi glede na stalno prebivališče ob dodelitvi štipendije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window