Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-586/2018, stran 2141 DATUM OBJAVE: 2.3.2018

VELJAVNOST: od 3.3.2018 / UPORABA: od 3.3.2018

RS 14-586/2018

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 23.5.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 14/18, 65/20

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.5.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

586. Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP)

 
Razglašam Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 2018.
 
Št. 003-02-2/2018-20
 
Ljubljana, dne 28. februarja 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O DODATNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE ZARADI PRENAMNOŽITVE POPULACIJE PODLUBNIKOV (ZUOPŠP)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta zakon določa dodatne ukrepe za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov kot pomoč prizadetim lastnikom gozdov.
 
(2)
Ukrepi po tem zakonu se uporabljajo poleg ukrepov, ki jih za preprečitev širjenja in zatiranje prenamnoženih populacij žuželk ter sanacijo poškodovanega gozda določa zakon, ki ureja gozdove, ter predpisi, ki urejajo ukrepe kmetijske politike.
 
(3)
Prenamnožitev populacije podlubnikov po tem zakonu je naravna nesreča.
 
(4)
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za odpravo posledic škode v gozdovih zaradi naravnih ujm, če je treba posekati oziroma spraviti iz gozda več kot 400.000 m3 dreves v posameznem koledarskem letu in je ocenjena škoda enaka ali večja od praga, kot ga za naravno nesrečo opredeljujejo predpisi, ki urejajo področje naravnih nesreč, in ima to lahko za posledico prenamnožitev populacije podlubnikov. Naravna ujma iz tega odstavka je naravna nesreča po tem zakonu.
 
(5)
Naravne ujme iz prejšnjega odstavka so snegolom, vetrolom, žledolom, poplava, snežni ali zemeljski plaz ter drug naravni pojav, če povzroči poškodovanost oziroma fiziološko oslabljenost dreves v gozdu.
 
(6)
Stanje in ocena škode iz četrtega odstavka tega člena se ugotavljata v skladu z 2. in 3. členom tega zakona.
 

2. člen

(prenamnožitev populacije podlubnikov)

 
(1)
Prenamnožitev populacije podlubnikov je stanje, ko je zaradi napada podlubnikov treba posekati več kot 400.000 m3 dreves v posameznem koledarskem letu in je ocenjena škoda enaka ali večja od praga, kot ga za naravno nesrečo opredeljujejo predpisi, ki urejajo področje naravnih nesreč. Prenamnožitev populacije podlubnikov v tekočem letu ugotovi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) v poročilu o stanju in oceni škode po podlubnikih, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije.
 
(2)
Zavod mesečno spremlja stanje podlubnikov in škode po podlubnikih ter do 15. v tekočem mesecu poroča ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, kumulativno stanje za pretekle mesece tekočega leta.
 

3. člen

(ocena škode)

 
Zavod pripravi oceno škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Ocena škode iz tega člena je sestavni del poročila o stanju in oceni škode po podlubnikih iz prejšnjega člena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window