Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • VELJAVEN, a se še ne uporablja

Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-P)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 159-2989/2021, stran 8965 DATUM OBJAVE: 1.10.2021

VELJAVNOST: od 16.10.2021 / UPORABA: od 1.1.2024

RS 159-2989/2021

Verzija 2 / 3

Čistopis se uporablja od 8.11.2022 do 31.12.2023. Status čistopisa na današnji dan, 5.10.2023: NEAKTUALEN.

Uradni list RS, št. 159/21, 141/22 - ZNUNBZ

Časovnica

Na današnji dan, 5.10.2023 je:

 • ČISTOPIS
 • NEAKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.11.2022
  DO 31.12.2023
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2989. Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-P)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-P)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-P), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. septembra 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-199
 
Ljubljana, dne 30. septembra 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-P)

 

1. člen

 
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21) se v 23. členu v prvem odstavku v 1. točki v osemnajsti alinei podpičje nadomesti z vejico in dodajo nove devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alinea, ki se glasijo:
 
»-
skupinski zdravstveni programi zaradi krepitve zdravstvenega stanja otrok do 18. leta starosti, ki so v koledarskem letu večkrat hospitalizirani ali vsaj dvakrat bolni,
 
-
skupinski zdravstveni programi zaradi usposabljanja za obvladovanje zdravstvenega stanja otrok do 18. leta starosti s cerebralno paralizo, živčno-mišičnimi boleznimi ali druge vrste gibalne oviranosti, poškodbo glave, otrok z juvenilnim revmatoidnim artritisom, s sladkorno boleznijo, fenilketonurijo, celiakijo ali prekomerno telesno težo ter otrok z motnjo avtističnega spektra, z razvojnim zaostankom ali intelektualno manjzmožnostjo,
 
-
skupinski zdravstveni programi za izboljševanje, ohranjevanje ali preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi, s paraplegijo, tetraplegijo, cerebralno paralizo, poškodbo glave, z najtežjo obliko hemiplegije ali generalizirane psoriaze, multiplo sklerozo, s poliomelitisom, Parkinsonovo boleznijo ali težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju ob določeni funkcionalni okvari;«.
 
V drugem odstavku se v prvem stavku za besedo »alinee« doda besedilo »ter zdravstvene programe iz devetnajste, dvajsete in enaindvajsete alinee«.
 

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

 

2. člen

 
Minister, pristojen za zdravje, določi skupinske zdravstvene programe iz devetnajste, dvajsete in enaindvajsete alinee 1. točke prvega odstavka 23. člena zakona v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.
 

3. člen

 
Z dnem začetka uporabe tega zakona prenehajo veljati 3. točka prvega odstavka 22. člena, naslov poglavja »IV/6. Pravica do obnovitvene rehabilitacije invalidov, udeležbe v organiziranih skupinah za usposabljanje ter letovanje otrok in šolarjev«, 50., 51., 52. in 53. člen ter drugi stavek sedmega odstavka 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US in 61/21).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window