Navigacija

Zakon o dopolnitvi Zakona o rudarstvu (ZRud-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2419/2012, stran 5989 DATUM OBJAVE: 27.7.2012

VELJAVNOST: od 28.7.2012 / UPORABA: od 28.7.2012

RS 57-2419/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.7.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.3.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 57/12

Časovnica

Na današnji dan, 3.3.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.7.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2419. Zakon o dopolnitvi Zakona o rudarstvu (ZRud-1B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o rudarstvu (ZRud-1B)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o rudarstvu (ZRud-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
 
Št. 003-02-6/2012-25
 
Ljubljana, dne 26. julija 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O RUDARSTVU (ZRud-1B)

 

1. člen

 
V Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 - popr. in 76/10) se za 148. členom doda nov 148.a člen, ki se glasi:
 

»148.a člen

 
Določbe 50. člena tega zakona se ne uporabljajo za no­silce rudarske pravice za izkoriščanje, ki so imeli na dan 1. 1. 2011 veljavno rudarsko pravico za izkoriščanje.«.
 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

 

2. člen

 
(1)
Če je nosilec rudarske pravice iz 1. člena tega zakona vložil vlogo za podaljšanje rudarske pravice za izkoriščanje in mu rudarska pravica ni bila podaljšana, se šteje, da je rudarska pra­vica podaljšana za največ tri leta od poteka dosedanje rudarske pravice, vendar najdlje do 31. 12. 2013. Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, o podaljšanju rudarske pravice iz prejšnjega stavka v 15 dneh od uveljavitve tega zakona po uradni dolžnosti izda odločbo, v kateri določi obdobje podaljšanja rudarske pravice, pri čemer upošteva predlog nosilca rudarske pravice.
 
(2)
Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izda nosilcu rudarske pravice iz 1. člena tega zakona, ki je vložil vlogo za podaljšanje rudarske pravice za izkoriščanje pred uveljavitvijo tega zakona in o njej še ni bilo odločeno, v 15 dneh od uveljavitve tega zakona odločbo, v kateri določi čas podaljšanja rudarske pravice, vendar ne za obdobje, daljše od treh let, vendar najdlje do 31. 12. 2013, pri čemer upošteva predlog nosilca rudarske pravice.
 
(3)
Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izda nosilcu rudarske pravice iz 1. člena tega zakona, ki vloži vlogo za podaljšanje rudar­ske pravice za izkoriščanje po uveljavitvi tega zakona, v 15 dneh odločbo, v kateri določi čas podaljšanja rudarske pravice, vendar ne za obdobje, daljše od treh let, vendar najdlje do 31. 12. 2013, pri čemer upošteva predlog nosilca rudarske pravice.
 
(4)
Medsebojno razmerje v zvezi s podaljšanjem veljavno­sti rudarske pravice za izkoriščanje uredita Republika Slovenija in nosilec rudarske pravice za izkoriščanje z dodatkom h kon­cesijski pogodbi, ki ga podpišeta v imenu Republike Slovenije kot koncedenta minister, pristojen za rudarstvo, in nosilec ru­darske pravice za izkoriščanje kot koncesionar.
 
 
(5)
Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, nosilcu rudar­ske pravice za izkoriščanje dodatek h koncesijski pogodbi, podpisan s strani ministra, pristojnega za rudarstvo, vroči osebno najkasneje v petnajstih dneh po pravnomočnosti odločbe o podaljšanju časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje, nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pa ga je dolžan podpisanega vrniti najkasneje v tridesetih dneh po prejemu.
 
(6)
Če nosilec rudarske pravice za izkoriščanje v roku iz prejšnjega odstavka ne dostavi na ministrstvo, pristojno za rudarstvo, podpisanega dodatka h koncesijski pogodbi ali če odkloni njegov podpis, ministrstvo, pristojno za rudarstvo, odločbo o podaljšanju časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje odpravi. Zoper to odločbo ni dopustna pritožba.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window