Navigacija

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-2082/2011, stran 5783 DATUM OBJAVE: 3.6.2011

VELJAVNOST: od 4.6.2011 / UPORABA: od 4.6.2011

RS 43-2082/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 4.6.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.9.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 43/11

Časovnica

Na današnji dan, 24.9.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 4.6.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2082. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse sledeče spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče spremembe) in 100. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 6. redni seji dne 24. 5. 2011 sprejel
 

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2010

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2010, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
 

2. člen

 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Poljčane so v letu 2010 realizirani v naslednjih zneskih:
 
+---------+----------------------------------------+------------+
|Konto  |         Opis         |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  3.726.854|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)      |  2.861.730|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.475.429|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |703 Davki na premoženje         |   207.276|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve  |   179.025|
+---------+----------------------------------------+------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   279.643|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   194.486|
|     |od premoženja              |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |711 Takse in pristojbine        |    1.592|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |712 Denarne kazni            |     670|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   27.552|
|     |storitev                |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki       |   55.343|
+---------+----------------------------------------+------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)      |   139.092|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     378|
|     |sredstev                |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   138.714|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (731)         |      0|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine     |      0|
+---------+----------------------------------------+------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI (740)        |   446.388|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih    |   446.388|
|     |javnofinančnih institucij        |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  3.766.978|
+---------+----------------------------------------+------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  1.027.422|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   221.532|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   35.792|
|     |varnost                 |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve    |   712.830|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |403 Plačila domačih obresti       |   19.999|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |409 Rezerve               |   37.269|
+---------+----------------------------------------+------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  1.133.744|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |410 Subvencije             |    2.959|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |411 Transferi posameznikom       |   690.855|
|     |in gospodinjstvom            |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   127.193|
|     |in ustanovam              |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi    |   312.737|
+---------+----------------------------------------+------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  1.463.756|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.463.756|
+---------+----------------------------------------+------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   142.057|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim in |   96.754|
|     |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|     |uporabniki               |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |432 Investicijski transferi proračunskim|   45.302|
|     |uporabnikom               |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) =  |   –40.124|
|     |(I. – II.)               |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|III./1  |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ((I.- |   –22.774|
|     |7102) – (II.-403-404))         |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|III./2  |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ((70+71) |   980.208|
|     |– (40+41))               |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |      0|
|     |IN NALOŽB                |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|IV.   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)  |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+---------+----------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0|
|     |IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV       |      |
|     |(IV. – V.)               |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA           |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|50    |                    |      0|
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)           |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |500 Domače zadolževanje         |      0|
+---------+----------------------------------------+------------+
|55    |VIII. ODPLAČILA DOLGA          |   57.507|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga      |   57.507|
+---------+----------------------------------------+------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –97.632|
|     |RAČUNIH                 |      |
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –57.507|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   40.124|
+---------+----------------------------------------+------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC    |   323.037|
|     |PRETEKLEGA LETA             |      |
+---------+----------------------------------------+------------+
 
Priloge k odloku so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so izkazani v splošnem delu zaključnega računa. Sestavni del odloka je tudi posebni del zaključnega računa, sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov po posameznih področjih proračunske porabe.
 

3. člen

 
Neporabljena sredstva Občine Poljčane v letu 2010 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Poljčane za leto 2011. Neporabljena namenska sredstva in sredstva rezerv Občine Poljčane se za isti namen prenesejo v proračun Občine Poljčane za leto 2011.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.

PRIJAVA

ŠE NISTE UPORABNIK PORTALA TFL?

Dobra novice! Portal TFL je za nove uporabnike pripravil poseben brezplačen dostop do vsebin portala Tax-FinLex, da ga lahko preizkusite. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window