Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 104-4130/2015, stran 13507 DATUM OBJAVE: 28.12.2015

VELJAVNOST: od 27.1.2016 / UPORABA: od 27.1.2016

RS 104-4130/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.1.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.4.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 104/15

Časovnica

Na današnji dan, 19.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.1.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4130. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. decembra 2015.
 
Št. 003-02-10/2015-10
 
Ljubljana, dne 28. decembra 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UKREPIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KREPITEV STABILNOSTI BANK (ZUKSB-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K in 23/14 – ZDIJZ-C) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»3. člen

(cilji zakona in načela poslovanja DUTB)

 
(1)
Cilji zakona so:
 
-
z ukrepi za krepitev stabilnosti bank zagotoviti stabilnost bank in finančnega sistema;
 
-
omogočiti, kadar je to smotrno, učinkovito prestrukturiranje podjetij, katerih družbenik ali upnik je zaradi izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank postala DUTB;
 
-
olajšati prepoznavanje nepravilnosti, ki so vodile do kreditov in naložb, ki so bile kot tvegane postavke prenesene na DUTB, in
 
-
izvedba ukrepov za krepitev stabilnosti bank tako, da se zagotovi gospodarna uporaba sredstev proračuna in njihova povrnitev.
 
(2)
DUTB posluje pregledno, gospodarno, učinkovito in uspešno. DUTB zagotavlja preglednost svojega poslovanja tako, da vse postopke odločanja o sklepanju pravnih poslov dokumentira tako, da je mogoča njihova rekonstrukcija. DUTB posluje gospodarno, če so bili viri, ki jih je DUTB uporabila za opravljanje svoje dejavnosti, pridobljeni v ustrezni količini, kakovosti, ob pravem času in po najboljši ceni. DUTB posluje učinkovito, če je bilo doseženo kar najboljše razmerje med uporabljenimi vložki in doseženimi učinki. DUTB posluje uspešno, če je dosegla vnaprej postavljene cilje.
 
(3)
Merila za ugotavljanje gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti se podrobneje opredelijo v smernicah, ki jih Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) sprejme na podlagi petnajstega odstavka 11. člena tega zakona.
 
(4)
Kadar ta zakon določa dolžnost posvetovanja oziroma pridobitve predhodnega mnenja Banke Slovenije, mora ministrstvo, pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) izvesti postopek posvetovanja ali pridobivanja mnenja Banke Slovenije na način, da ministrstvo obrazloži vsako odstopanje od stališča ali podanega mnenja Banke Slovenije.«.
 

2. člen

 
Naslov 4. člena se spremeni tako, da se glasi: »(položaj DUTB in nadzor nad DUTB)«.
 
Drugi do sedmi odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
 
»(2)
Nadzor nad DUTB izvaja ministrstvo. Nadzor ministrstva obsega nadzor poslovanja DUTB. DUTB predloži ministrstvu kateri koli dokument in vse informacije, ki jih ministrstvo zahteva. Ministrstvo lahko zahteva vse dokumente in informacije, ki jih potrebuje za opravljanje nadzora, razen dokumentov in informacij, ki se nanašajo na zaupna razmerja. Ministrstvo lahko da DUTB usmeritve, ki jih mora DUTB upoštevati. Usmeritve so pisne, obrazložene, splošne in abstraktne in ne smejo biti navodilo za ravnanje v posameznem primeru. Ministrstvo vsake tri mesece obvesti vlado in Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) o nadzoru, ki ga je opravilo ter o izdanih pisnih usmeritvah. Če ministrstvo v postopku nadzora ugotovi, da je član upravnega odbora kršil svojo dolžnost, o kršitvi nemudoma obvesti vlado.
 
(3)
Za DUTB se uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, če ni s tem zakonom določeno drugače. Ne glede na prejšnji stavek:
 
-
DUTB v konsolidirano letno poročilo ne vključi družb, katerih deleže ali delnice (v nadaljnjem besedilu: deleže) je pridobila na podlagi izvedbe ukrepa odkupa oziroma odplačnega prevzema premoženja banke ali v okviru prestrukturiranja gospodarskih družb v skladu s prvim odstavkom 10.a člena tega zakona;
 
-
lahko vlada kot skupščina DUTB izvede skupščino DUTB tudi, če skupščine ni sklical upravni odbor DUTB, ali če niso bile upoštevane določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o vsebini sklica skupščine, o objavi sklica skupščine ali o sklicnih rokih.
 
(4)
DUTB se šteje za družbo, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov.
 
(5)
DUTB pri računovodenju in pripravi računovodskih poročil uporablja mednarodne standarde računovodskega poročanja, kot so določeni z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/ES z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243 z dne 11. 9. 2002, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 297/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Uredbe (ES) št. 1606/2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 97 z dne 9. 4. 2008, str. 62), in Uredbo Komisije 1126/2008/ES z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/EC (UL L št. 320 z dne 29. 11. 2008, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/29 z dne 17. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda 19 (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2015, str. 11).
 
(6)
Za DUTB se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb, ki se nanašajo na sodelovanje delavcev v organih družb.
 
(7)
DUTB sporoča Evropski centralni banki in Banki Slovenije informacije o svojem poslovanju, ki jih Evropska centralna banka in Banka Slovenije zahtevata zaradi izvajanja svojih pristojnosti.«.
 
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
 
»(8) DUTB ne sme izplačati dividend, če so obveznosti DUTB do virov sredstev zavarovane s poroštvom države.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window