Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 90-3505/2015, stran 10116 DATUM OBJAVE: 27.11.2015

RS 90-3505/2015

 
 

3505. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. novembra 2015.
 
Št. 003-02-9/2015-11
 
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1I)

 

1. člen

 
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14) se v prvem odstavku 41. člena število »20« nadomesti s številom »22«.
 
V drugem odstavku se število »8,5« nadomesti s številom »9,5«.
 

2. člen

 
Šesti in sedmi odstavek 77. člena se spremenita tako, da se glasita:
 
»(6)
Pri uvozu blaga se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev, razen če je kot plačnik DDV določen davčni zaveza­nec, ki je prejemnik blaga in je identificiran za namene DDV v Sloveniji. Davčni zavezanec izkaže obračunani DDV od uvoza blaga v obračunu DDV in plača DDV v roku iz prvega odstavka tega člena, če kot prejemnik blaga v trenutku uvoza davčnemu organu v carinski deklaraciji zagotovi vsaj naslednje informacije:
 
-
svojo identifikacijsko številko za DDV, ki jo izda davčni organ v Sloveniji;
 
-
davčno osnovo kot je določena v 38. členu tega zakona;
 
-
stopnjo DDV;
 
-
znesek DDV.
 
(7)
Ne glede na prejšnji odstavek prejemnik blaga, ki nima sedeža v Sloveniji in je identificiran za namene DDV v Sloveniji, izkaže obračunani DDV od uvoza blaga v obračunu DDV, če imenuje davčnega zastopnika, identificiranega za namene DDV v Sloveniji, ki je solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza blaga. Prejemnik blaga v carinski deklaraciji poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navede tudi identifikacijsko številko za DDV davčnega zastopnika. Davčni organ vodi evidenco o teh davčnih zastopnikih, ki vsebuje naslednje podatke:
 
-
naziv in identifikacijsko številko za namene DDV davč­nega zastopnika;
 
-
naziv, naslov, državo sedeža in identifikacijsko številko za namene DDV prejemnika blaga;
 
-
registracijsko in identifikacijsko številko, ki je prejemniku blaga dodeljena v skladu s carinskimi predpisi (EORI številka);
 
-
veljavnost pooblastila za zastopanje;
 
-
veljavni transakcijski račun davčnega zastopnika.«.
 
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
 
»(8) Minister, pristojen za finance, predpiše podrobnejša pravila za izvajanje šestega in sedmega odstavka tega člena.«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

3. člen

 
(1)
Spremenjeni šesti in sedmi odstavek 77. člena zakona se uporabljata za uvoženo blago, za katerega je obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.
 
(2)
Do začetka uporabe spremenjenega šestega in sed­mega odstavka 77. člena zakona se uporabljata šesti in sedmi odstavek 77. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Urad­ni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window