Navigacija

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-419/2019, stran 858 DATUM OBJAVE: 22.2.2019

VELJAVNOST: od 23.2.2019 / UPORABA: od 23.2.2019

RS 11-419/2019

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 23.2.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 11/19, 12/19

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.2.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

419. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019

 
 
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (v nadaljnjem besedilu: IAKS) ter navzkrižno skladnostjo za izvajanje:
 
1.
Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1760/2000/ES);
 
2.
Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8), razveljavljene z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1);
 
3.
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
 
4.
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
 
5.
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 23 z dne 25. 1. 2019, str. 92), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
 
6.
Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
 
7.
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15);
 
8.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1784 z dne 9. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede nekaterih določb o praksah zelene komponente, vzpostavljenih z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 20. 11. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 639/2014/EU);
 
9.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
 
10.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5);
 
11.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44);
 
12.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 2018, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
 
13.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 907/2014/EU);
 
14.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2018/56 z dne 12. januarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2018, str. 9);
 
15.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11).
 
(2)
IAKS se v skladu s 67. in četrtim odstavkom 72. člena Uredbe 1306/2013/EU uporablja za naslednje ukrepe kmetijske politike:
 
1.
sheme neposrednih plačil iz Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18 in 10/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba o shemah neposrednih plačil);
 
2.
ukrepe iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17,5/18, 65/18, 81/18 in 10/19; v nadaljnjem besedilu: predpis, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD);
 
3.
ukrep dobrobit živali iz predpisa, ki ureja dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 (v nadaljnjem besedilu: predpis, ki ureja ukrep dobrobit živali).
 
(3)
Posamezni elementi IAKS iz 68. člena Uredbe 1306/2013/EU se v skladu s 67. členom Uredbe 1306/2013/EU uporabljajo za:
 
1.
ukrep naložbe v osnovna sredstva in podukrep podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;
 
2.
podukrep pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz predpisa, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;
 
3.
podukrep pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij iz predpisa, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;
 
4.
ukrep Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;
 
5.
ukrep Sodelovanje iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, kadar se nanaša na kmetijska gospodarstva;
 
6.
podukrep Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz predpisa, ki ureja izvajanje podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki se nanaša na člane skupin in člane organizacij proizvajalcev;
 
7.
spremljanje izpolnjevanja obveznosti iz predpisa, ki ureja ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja za obdobje 2007–2013 za ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva in ukrep mladi prevzemniki kmetij za obveznosti, ki še vedno potekajo;
 
8.
ukrepe kmetijske politike iz predpisa, ki ureja pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ki se nanašajo na kmetijska gospodarstva;
 
9.
podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin iz predpisa, ki ureja izvajanje podpornega programa v vinskem sektorju, v skladu z 61. členom Uredbe 1306/2013/EU;
 
10.
vračila neupravičenih plačil zneskov pomoči Evropske unije za ukrep šolska shema iz predpisa, ki ureja izvajanje šolske sheme;
 
11.
ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih iz predpisa, ki ureja ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih;
 
12.
državne pomoči s področja kmetijstva;
 
13.
preverjanje izpolnjevanja pogojev za dopolnilne dejavnosti iz predpisa, ki ureja dopolnilne dejavnosti.
 
(4)
V predpisih iz prejšnjega odstavka se določi vrsto in način uporabe posameznih elementov IAKS-a iz 68. člena Uredbe 1306/2013/EU.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
poljina je strnjena površina posamezne kmetijske rastline ali mešanice kmetijskih rastlin na GERK-ih z naslednjimi vrstami rabe: 1100 – njiva, 1161 – hmeljišče v premeni, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah, 1131 – začasno travinje in 1190 – rastlinjak;
 
2.
kmetijska parcela pomeni kmetijsko parcelo iz točke (a) četrtega odstavka 67. člena Uredbe 1306/2013/EU;
 
3.
trajno travinje je trajno travinje iz 11. točke 2. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil;
 
4.
trave ali druge zelene krmne rastline so trave ali druge zelene krmne rastline iz 14. točke 2. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil;
 
5.
potencialno upravičena žival za ukrep podpora za mleko v gorskih območjih je žensko govedo, ki je telilo vsaj enkrat do vključno 25. februarja 2019 in je prisotno na zadevnem kmetijskem gospodarstvu 25. februarja 2019 ter je v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goveda, vpisano v centralni register goveda (v nadaljnjem besedilu: CRG) kot rjava, lisasta, črno-bela, red holstein, montbeliard, džersi, ayrshire, blaarkop rood, cika, kraška siva, pincgau ali siva tirolska pasma oziroma kot križanka izključno med temi pasmami in je 1. januarja 2019 mlajša od 15 let;
 
6.
potencialno upravičena žival za ukrep podpora za rejo govedi je bik ali vol, ki doseže starost več kot devet mesecev v obdobju od 1. novembra 2018 do vključno 31. oktobra 2019 in je na dan 1. januarja 2019 mlajši od treh let. Žival, za katero se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev, določenih v Uredbi o shemah neposrednih plačil, in se za neizpolnjevanje teh pogojev uporabi zmanjšanje plačil, nedodelitev podpore ali dodatna kazen iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU, se od te ugotovitve naprej ne šteje za potencialno upravičeno žival;
 
7.
glavni posevek je večletna kmetijska rastlina ali kmetijska rastlina, ki se poseje jeseni 2018 ali poseje ali posadi spomladi 2019 in je na kmetijski površini od 7. maja do 31. julija 2019 (v nadaljnjem besedilu: diverzifikacijsko obdobje) oziroma do tehnološke zrelosti. Na kmetijski površini, s katero upravičenec uveljavlja podporo za zelenjadnice, se lahko kot glavni posevek prijavi zelenjadnica, ki izpolnjuje pogoje za proizvodno vezano plačilo iz Uredbe o shemah neposrednih plačil, čeprav je na kmetijski površini delno ali v celoti izven diverzifikacijskega obdobja. Zelenjadnica iz prejšnjega stavka se ne šteje za kmetijsko rastlino za namen izpolnjevanja diverzifikacije kmetijskih rastlin iz Uredbe o shemah neposrednih plačil oziroma za izpolnjevanje obveznosti za ukrep KOPOP POZ_KOL: Petletni kolobar in se ne upošteva za plačilo za ukrep ekološko kmetovanje (v nadaljnjem besedilu: ukrep EK);
 
8.
upravičenec do shem pomoči oziroma ukrepov je določen v predpisih, navedenih v drugem in tretjem odstavku prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: upravičenec);
 
9.
gospodarstvo je gospodarstvo, kot je določeno v predpisih, ki določajo identifikacijo in registracijo rejnih živali. Na kmetijskem gospodarstvu je lahko eno ali več gospodarstev;
 
10.
G-MID je identifikacijska številka gospodarstva iz prejšnje točke. Če je na kmetijskem gospodarstvu več gospodarstev, ima vsako izmed njih svojo G-MID;
 
11.
planina je gospodarstvo v skladu z 9. točko tega člena, ki vključuje eno ali več planin, kot jih določa Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in imajo v registru kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) GERK-e z identifikacijsko oznako planine ter so del istega kmetijskega gospodarstva;
 
12.
skupni pašnik je gospodarstvo v skladu z 9. točko tega člena, ki vključuje enega ali več skupnih pašnikov, kot jih določa ZKme-1 in imajo v RKG GERK-e z identifikacijsko oznako skupnega pašnika in so del istega kmetijskega gospodarstva.
 

3. člen

(pristojni organi in odbor za spremljanje)

 
(1)
Akreditirana plačilna agencija iz prvega odstavka 7. člena Uredbe 1306/2013/EU, ki je pristojna za izvajanje IAKS in navzkrižne skladnosti, je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 
(2)
Certifikacijski organ iz prvega odstavka 9. člena Uredbe 1306/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
 
(3)
Organ upravljanja PRP 2014–2020 iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
 
(4)
Odbor za spremljanje iz 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window