Navigacija

Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 166-4279/2022, stran 14079 DATUM OBJAVE: 30.12.2022

VELJAVNOST: od 31.12.2022 / UPORABA: od 31.12.2022

RS 166-4279/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.12.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 166/22

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.12.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4279. Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 32. člena, tretjega in četrtega odstavka 34. člena, prvega odstavka 35. člena, drugega in dvanajstega odstavka 45. člena in 48. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) in po predhodnem soglasju ministra za izobraževanje, znanost in šport št. 007-247/2022/13 z dne 14. 12. 2022 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 34. seji dne 22. 12. 2022 sprejel
 

S P L O Š N I    A K T  
o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina splošnega akta)

 
S tem splošnim aktom se za financiranje in sofinanciranje (v nadaljnjem besedilu: (so)financiranje) raziskovalnih projektov, raziskovalne infrastrukture in raziskovalne opreme, razvoja znanstvenih kadrov, mednarodnega sodelovanja, znanstvenih publikacij in znanstvenih monografij ter odprtosti in popularizacije znanosti, ki jih (so)financira ARRS, urejajo:
 
-
določitev kategorij kariernih stopenj raziskovalcev za izvedbo letnega javnega razpisa za raziskovalne projekte;
 
-
vrste postopkov in način (so)financiranja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
 
-
podlage za zagotavljanje sredstev za razvoj znanstvenih kadrov;
 
-
opredelitev kriterijev za izbor predlogov posamezne aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, podrobnejši pogoji in kazalniki, postopek izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja izvajanja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
 
-
način vzpostavite in dela komisije za ugovore ter postopek ugovora zoper odločitve v postopku izbora predlogov oziroma v postopku izvajanja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti oziroma zoper odločitve v postopku izvajanja aktivnosti.
 

2. člen

(namen splošnega akta)

 
Namen tega splošnega akta je zagotoviti transparentnost postopkov izbora in (so)financiranja aktivnosti iz prejšnjega člena po mednarodno uveljavljenih načelih za izvajanje teh postopkov s poudarkom, da evalvacijski postopki ARRS v največji možni meri temeljijo na zunanjih evalvatorjih oziroma recenzentih.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
 
1.
akt poslovanja je interni splošni akt ARRS, ki ga sprejme direktor ARRS in s katerim se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje ARRS (v nadaljnjem besedilu: pravila ARRS);
 
2.
aktivnost bilateralnega sodelovanja je aktivnost znanstvenega sodelovanja dveh držav, ki se izvaja na podlagi mednarodnih sporazumov, programov, memorandumov in protokolov med Republiko Slovenijo in drugimi državami (v nadaljnjem besedilu: mednarodni akt) in se nanaša predvsem na mednarodne izmenjave raziskovalcev. Aktivnost bilateralnega sodelovanja je namenjena dopolnitvi in mednarodni širitvi raziskovalne dejavnosti izvajalcev, zato ne šteje za samostojni raziskovalni projekt;
 
3.
bilateralni raziskovalni projekt je projekt znanstvenega sodelovanja dveh držav, ki se izvaja na podlagi mednarodnega akta in poleg izmenjav raziskovalcev vključuje tudi raziskovalno delo;
 
4.
javni poziv (v nadaljnjem besedilu: poziv) je postopek izbora za dodelitev sredstev, ki ga ARRS izvede, če so mogoči prijavitelji na poziv znani;
 
5.
javni razpis (v nadaljnjem besedilu: razpis) je postopek izbora za dodelitev sredstev, ki ga ARRS izvede, če mogoči prijavitelji na razpis niso znani;
 
6.
kazalnik je element ocenjevanja znotraj posameznega kriterija, ki se uporablja pri ocenjevanju prijav za izbor predlogov aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Kazalniki, ki se uporabljajo pri posameznem postopku za dodelitev sredstev, so določeni s tem splošnim aktom. Za vsak kazalnik je določen nabor meril;
 
7.
kriterij je splošni element ocenjevanja, ki se uporablja pri ocenjevanju prijav za izbor predlogov aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Kriteriji, ki se uporabljajo pri posameznem postopku za dodelitev sredstev, so določeni s tem splošnim aktom. Za vsak kriterij je določen nabor kazalnikov;
 
8.
matična raziskovalna organizacija je tista raziskovalna organizacija (v nadaljnjem besedilu: RO), ki vloži prijavo projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
 
9.
mejna vrednost določa, kolikšno število točk pomeni najvišjo oceno. Uporablja se pri nekaterih kvantitativnih ocenah za pretvorbo vrednosti kvantitativnih ocen (na primer: število točk v informacijskem sistemu raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: SICRIS), število citatov) v točke, ki se uporabljajo pri točkovanjih;
 
10.
merilo je element ocenjevanja znotraj posameznega kazalnika, ki se uporablja pri ocenjevanju prijav;
 
11.
metodologija je izvedbeni akt, ki ga sprejme Znanstveni svet ARRS (v nadaljnjem besedilu: ZSA), v katerem se za posamezne ocenjevalne postopke, ki jih ureja ta splošni akt, določijo merila, načini izračuna, metode ocenjevanja ter po potrebi podrobnejši postopek ocenjevanja;
 
12.
minimalna ocena je najmanjše število točk, ki mora biti doseženo, da se prijava lahko uvrsti v (so)financiranje. Minimalna ocena se lahko določi kot vstopni pogoj za posamezni kriterij ali skupno oceno;
 
13.
mobilnostni raziskovalni projekt je izvirno raziskovalno delo, katerega del se opravi med eno- do dvoletnim gostovanjem v eni od RO v tujini, gostovanje pa traja več kot polovico trajanja projekta;
 
14.
podoktorand je raziskovalec, pri katerem ni preteklo več kot tri leta po letu zagovora prvega doktorata znanosti;
 
15.
podoktorski raziskovalni projekt (v nadaljnjem besedilu: podoktorski projekt) je temeljni ali aplikativni projekt, ki ga izvaja en raziskovalec – podoktorand;
 
16.
prijavitelji so fizične ali pravne osebe, ki vložijo prijavo za (so)financiranje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Če pri prijavi aktivnosti sodeluje več izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO;
 
17.
raziskovalno področje je področje, ki ga prijavitelj v prijavi navede kot primarno raziskovalno področje po seznamu raziskovalnih področij. Seznam raziskovalnih področij je kot priloga sestavni del metodologije;
 
18.
skupina raziskovalcev je projektna skupina ali katera druga skupina raziskovalcev, ki jo prijavitelj prijavi na razpis ali poziv.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window