Navigacija
Portal TFL
 • PREDPIS
 • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 98-5089/2010, stran 15247 DATUM OBJAVE: 3.12.2010

VELJAVNOST: od 4.12.2010 do 30.6.2016 / UPORABA: od 4.12.2010

RS 98-5089/2010

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 1.7.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.6.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 98/10, 98/12, 62/13, 90/13, 108/13, 9/16

Časovnica

Na današnji dan, 18.6.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.7.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

5089. Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije

 
 
Na podlagi 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba je koncesijski akt, s katerim se določa pogoje za podeljevanje koncesije za izkoriščanje gozdov, ki so v lasti Republike Slovenije in s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).
 
(2)
Izkoriščanje gozdov po tej uredbi zajema sečnjo in spravilo lesa, prodajo gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov, ter gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: koncesija), razen vzdrževanja gozdnih cest.
 

2. člen

(koncedent in koncesionar)

 
(1)
Koncedent je Republika Slovenija, njegove funkcije pa v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja sklad.
 
(2)
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki v času izbire in ves čas trajanja koncesije izpolnjuje naslednje pogoje:
 
-
ima registrirano dejavnost, ki je potrebna za izvajanje koncesije,
 
-
izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
 
-
zoper njo ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica je prenehanje poslovanja,
 
-
ima poravnane davke in prispevke,
 
-
sama ali njen zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10),
 
-
je imela v obdobju zadnjih treh let v povprečju najmanj 100.000 eurov prihodkov iz dejavnosti gozdarstva,
 
-
ima izkušnje s področja dejavnosti, ki so predmet koncesije,
 
-
prevzema odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročila tretji osebi,
 
-
izpolnjuje pogoje, določene v pravilniku, ki ureja minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih,
 
-
v vlogi na javni razpis ponudi vsaj najnižjo višino koncesijske dajatve, ki jo v javnem razpisu določi koncedent v skladu s tretjim odstavkom 12. člena te uredbe. Ponujena višina koncesijske dajatve ne sme za več kot 40% presegati povprečne tržne cene gozdnih lesnih sortimentov v času vložitve vloge.
 
(3)
Ne glede na prejšnji odstavek je koncesionar lahko tudi fizična oseba, ki je uvrščena na seznam prednostnih upravičencev iz Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja, sprejetega na podlagi zakona, ki ureja gozdove, če v času izbire in ves čas trajanja koncesije:
 
-
zagotavlja potrebna tehnična sredstva in ima strokovna znanja za izvajanje koncesije v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije,
 
-
njeni lastni in s koncesijo pridobljeni gozdovi predstavljajo zaokroženo celoto in ne smejo presegati 200 hektarjev v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ter
 
-
izpolnjuje pogoje iz četrte, pete, osme in desete alinee prejšnjega odstavka.
 
(4)
Ne glede na drugi odstavek tega člena je koncesi­onar lahko tudi izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavne izobraževalne programe s področja gozdarstva (KLASIUS 6, podrobno področje 623) ali druge izobraževalne procese s področja gozdarstva, pri čemer morajo javno veljavni izobra­ževalni programi in drugi izobraževalni procesi skupno letno obsegati najmanj 100 izobraževalnih dni na terenu.
 
(5)
Koncesija se zavodu iz prejšnjega odstavka podeli brez javnega razpisa in brezplačno za izkoriščanje največ 100 ha gozda, če izpolnjuje pogoje iz prve do pete ter osme in de­vete alinee drugega odstavka tega člena.
 

3. člen

(javni razpis za izbiro koncesionarja)

 
(1)
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, razen v primeru iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
 
(2)
V javnem razpisu za izbiro koncesionarja za gozdove iz prvega odstavka 1. člena te uredbe se določi zlasti:
 
-
predmet javnega razpisa,
 
-
gozdovi, za katere se podeljuje koncesija, z navedbo katastrske občine, parcelne številke in lastniškega deleža Republike Slovenije,
 
-
rok in vsebina prijave na javni razpis,
 
-
način vložitve prijave na javni razpis,
 
-
dokumentacija, ki jo mora predložiti prijavitelj,
 
-
pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
 
-
strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
 
-
merila za izbiro koncesionarja,
 
-
datum, kraj in čas javnega odpiranja vlog,
 
-
rok izbire koncesionarja,
 
-
rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri koncesionarja,
 
-
rok za sklenitev koncesijske pogodbe,
 
-
začetek in čas trajanja koncesije,
 
-
odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim razpisom.
 
(3)
Postopek objave javnega razpisa ter odpiranja in ocenjevanja vlog izvede komisija, ki jo imenuje direktor sklada. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani.
 
(4)
Rok za sprejem vlog ne sme biti krajši od 30 dni po objavi javnega razpisa. Rok za izdajo odločb o izbiri koncesionarja ne sme biti daljši od 90 dni po datumu odpiranja vlog.
 
(5)
Odpiranje vlog je javno. Komisija vodi zapisnik o odpiranju vlog, v katerega vpiše zlasti podatke o prispelih, prepoznih in nepopolnih vlogah, o višini ponujenih koncesijskih dajatev prijaviteljev ter o prisotnih članih komisije, prisotnih prijaviteljih ali njihovih pooblaščencih, ki podpišejo zapisnik. Kopija zapisnika o odpiranju vlog se vroči vsem prijaviteljem, ki so vložili prijavo na javni razpis.
 
(6)
Komisija vodi tudi zapisnik o opravljenem pregledu popolnih vlog, ki jih oceni v skladu s pogoji in merili iz javnega razpisa, ter pripravi predlog za izbiro koncesionarja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window