Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-2353/2011, stran 6692 DATUM OBJAVE: 24.6.2011

VELJAVNOST: od 9.7.2011 / UPORABA: od 9.7.2011

RS 49-2353/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.7.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 49/11

Časovnica

Na današnji dan, 25.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.7.2011
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2353. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. junija 2011.
 
Št. 003-02-5/2011-22
 
Ljubljana, dne 22. junija 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2C)

 

1. člen

 
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08 in 28/10) se v prvem odstavku 2. člena črta druga alinea.
 
V drugem odstavku se črtajo tretja, četrta, peta in šesta alinea, za dosedanjimi sedmo, osmo in deveto alineo, ki postanejo tretja, četrta in peta alinea, pa se dodajo nova šesta, sedma, osma, deveta in deseta alinea, ki se glasijo:
 
»-
Uredbe Sveta (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, stran 51, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1071/2009/ES);
 
-
Uredbe Sveta (ES) št. 1072/2009 z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, stran 72; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1072/2009/ES);
 
-
Uredbe Sveta (ES) št. 1073/2009 z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 61/2006 (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, stran 88; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1073/2009/ES);
 
-
Uredbe Komisije (EU) št. 1213/2010 z dne 16. decembra 2010 o vzpostavitvi skupnih pravil o medsebojnem povezovanju nacionalnih elektronskih registrov podjetij cestnega prevoza (UL L št. 335 z dne 18. 12. 2010, stran 21; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1213/2010/ES);
 
-
Uredbe (ES) št. 1370/2007 z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, stran 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1370/2007/ES.«.
 
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3)
S tem zakonom se ureja izvajanje Sklepa Komisije z dne 17. decembra 2009 o minimalnih zahtevah glede podatkov, ki morajo biti vneseni v nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza (UL L št. 339 z dne 22.12.2009, stran 36.«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 3. člena se:
 
-
v 3. točki za besedilom »avtobusno postajališče je« črta besedilo »posebej zgrajena in«;
 
-
6. točka črta;
 
-
8. točka črta;
 
-
11. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»11.
»dovolilnica CEMT« je večstranska dovolilnica, ki jo izda Mednarodni transportni forum (v nadaljnjem besedilu: ITF) za mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki oziroma prevoznice (v nadaljnjem besedilu: prevoznik) s sedežem v državi članici ITF v in iz tretjih držav;«;
 
-
12. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»12.
»hitri linijski prevoz« je način prevoza potnikov, pri katerem potniki po voznem redu vstopajo in izstopajo samo na avtobusnih postajah in na avtobusnih postajališčih;«;
 
-
21. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»21.
»licenca Skupnosti« je dokument, ki ga izda izdajatelj licenc v skladu s 4. členom Uredbe Sveta 1072/2009/ES ali 4. členom Uredbe Sveta 1073/2009/ES;«;
 
-
22. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»22.
»linija« je določena relacija in smer vožnje od začetne do končne avtobusne postaje ali avtobusnega postajališča, na kateri se prevažajo potniki v linijskem cestnem prometu po voznem redu in ceni, ki sta vnaprej določena in objavljena;«;
 
-
23. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»23.
»medkrajevni linijski prevoz« je javni prevoz potnikov med dvema ali več kraji in se lahko opravlja kot potniški ali hitri linijski prevoz potnikov;«;
 
-
25. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»25.
»mednarodni linijski prevoz« je javni prevoz potnikov med Republiko Slovenijo in drugimi državami, kjer lahko avtobusi ustavljajo na območju Republike Slovenije na avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih;«;
 
-
33. točka črta;
 
-
35. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»35.
»potniški linijski prevoz« je način prevoza potnikov, pri katerem potniki po voznem redu vstopajo in izstopajo na vseh avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih, ki so določena z voznim redom;«;
 
-
za 47. točko doda nova 47.a točka, ki se glasi:
 
»47.a
»Stalni izvenlinijski prevoz – Shuttle prevozi« je prevoz potnikov med hoteli, moteli in nastanitvenimi objekti ter letališči, pristanišči, železniškimi in avtobusnimi postajami;«;
 
-
za 49. točko doda nova 49.a točka, ki se glasi:
 
»49.a
»upravljavec prevoza« pomeni fizično osebo, zaposleno v podjetju, ali, če je to podjetje fizična oseba, to isto osebo ali, če je tako določeno, drugo fizično osebo, imenovano s pogodbo, ki dejansko in trajno vodi prevozne dejavnosti tega podjetja;«;
 
-
50. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»50.
»vozni red« je ureditev linije, s katero se določajo vrsta prevoza, način prevoza, vrstni red avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, njihova oddaljenost od začetne avtobusne postaje ali avtobusnega postajališča, čas prihoda, postanka in odhoda na vsako avtobusno postajo ali avtobusno postajališče, obdobje, v katerem prevoznik opravlja prevoz na liniji, čas veljavnosti in režim obratovanja linije.«.
 

3. člen

 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window