Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-315/2021, stran 1001 DATUM OBJAVE: 4.2.2021

VELJAVNOST: od 5.2.2021 / UPORABA: od 5.2.2021

RS 15-315/2021

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 8.11.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 15/21, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 141/22 - ZNUNBZ

Časovnica

Na današnji dan, 21.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.11.2022
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

315. Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP)

 
Razglašam Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. februarja 2021.
 
Št. 003-02-2/2021-2
 
Ljubljana, dne 4. februarja 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N  
O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (ZDUOP)

 

PRVI DEL

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
S tem zakonom se zaradi omilitev posledic COVID-19 spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
 
1.
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE),
 
2.
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE),
 
3.
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE),
 
4.
Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20),
 
5.
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20),
 
6.
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),
 
7.
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE).
 
(2)
S tem zakonom se z namenom omilitev posledic COVID-19 odstopa od določb naslednjih zakonov:
 
1.
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE),
 
2.
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE),
 
3.
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE),
 
4.
Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20),
 
5.
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO),
 
6.
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 ? ZFRO),
 
7.
Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19),
 
8.
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US in 175/20 – ZIUOPDVE),
 
9.
Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13).
 
(3)
S tem zakonom se določajo tudi dodatni začasni ukrepi za omilitev posledic COVID-19 na področju invalidskega varstva, socialnega varstva, delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, zdravstvenega varstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, pomoči brezposelnim osebam, dodatek za študente, ki se izobražujejo v tujini in na področju zaščite, reševanja in pomoči.
 

DRUGI DEL

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

 

1. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

 

2. člen

 
V Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) se v 90. členu v drugem odstavku besedilo »15. aprila« nadomesti z besedilom »31. decembra«.
 

2. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19

 

3. člen

 
V Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE) se v 38. členu v prvem in drugem odstavku besedilo »15. aprila« nadomesti z besedilom »31. decembra«.
 

3. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window