Navigacija

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2017

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-1023/2018, stran 3547 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 27.3.2018 / UPORABA: od 27.3.2018

RS 23-1023/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.3.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.3.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1023. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2017

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 20. redni seji dne 27. 3. 2018 sprejel
 

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2017

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2017.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2017 izkazuje:
 
XII.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun proračuna za leto 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.067.394
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.912.965
70
DAVČNI PRIHODKI
2.579.189
 
700 Davki na dohodek in dobiček
2.188.251
 
703 Davki na premoženje
321.700
 
704 Domači davki na blago in storitve
69.238
 
706 Drugi davki in prispevki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
333.776
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
269.863
 
711 Takse in pristojbine
1.841
 
712 Globe in druge denarne kazni
4.062
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
9.778
 
714 Drugi nedavčni prihodki 
48.232
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
154.429
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
154.429
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
2.969.653
40
TEKOČI ODHODKI 
1.366.316
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
298.643
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
46.490
 
402 Izdatki za blago in storitve 
975.207
 
403 Plačila domačih obresti 
11.982
 
409 Rezerve
33.994
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.079.364
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
799.181
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
74.640
 
413 Drugi tekoči domači transferi 
205.543
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
516.173
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
516.173
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
7.800
 
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
7.800
 
432 Investicijski transfer proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
97.741
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403–404)
109.723
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)
467.285
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
64.037
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
64.037
 
440 Dana posojila 
64.037
 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–64.037
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501) 
57.292
50
ZADOLŽEVANJE 
57.292
 
500 Domače zadolževanje 
57.292
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
35.294
55
ODPLAČILA DOLGA 
35.294
 
550 Odplačila domačega dolga 
35.294
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
55.702
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
21.998
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
–97.741
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
27.960
 

3. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz načrtovanih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu pa prikaz načrtovanih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Štore za leto 2017 predstavljen po področjih, programih in podprogramih. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window