Navigacija

Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1349/2018, stran 4431 DATUM OBJAVE: 26.4.2018

VELJAVNOST: od 1.1.2019 / UPORABA: od 1.1.2019

RS 30-1349/2018

Verzija 5 / 6

Čistopis se uporablja od 30.6.2022 do 31.7.2024. Status čistopisa na današnji dan, 2.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 30/18, 196/21 - ZDOsk, 206/21 - ZDUPŠOP

Časovnica

Na današnji dan, 2.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.6.2022
    DO 31.7.2024
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1349. Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI)

 
Razglašam Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. aprila 2018.
 
Št. 003-02-4/2018-3
 
Ljubljana, dne 25. aprila 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SOCIALNEM VKLJUČEVANJU INVALIDOV (ZSVI)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja pravice in postopek pridobitve statusa invalida ali invalidke (v nadaljnjem besedilu: invalid) osebam s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja storitev socialnega vključevanja in ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje, pravico do denarnih prejemkov in možnosti, ki jim jih zagotavlja država za njihovo enakovredno vključevanje v družbo.
 

2. člen

(namen zakona)

 
(1)
Namen tega zakona je ustvarjati pogoje za čim enakopravnejše in enakovrednejše življenje oseb iz prejšnjega člena ob najširši družbeni podpori vseh, ki se z njimi na kakršen koli način srečujejo.
 
(2)
Republika Slovenija zagotavlja invalidom po tem zakonu pravico do socialno varstvenih storitev (vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo) po zakonu, ki ureja socialno varstvo.
 
(3)
Zaradi spodbujanja razvoja in za izenačevanje možnosti invalidov Republika Slovenija spodbuja čim samostojnejše življenje in socialno vključevanje invalidov v skupnost, omogoča izvajanje inovativnih programov in usposabljanj za invalide, ki jih lahko izvajajo fizične ali pravne osebe ne glede na njihov pravni status, ki imajo pridobljena znanja s področja invalidnosti. Izvajanje programov in usposabljanj mora biti neprofitno.
 
(4)
Izvajalci inovativnih programov in usposabljanj za invalide ter izvajalci storitev socialnega vključevanja v skupnosti morajo skrbeti za pravilno, kakovostno in varno izvajanje programov in storitev ter biti za svoje delo ustrezno usposobljeni.
 
(5)
Republika Slovenija sofinancira izvajanje inovativnih programov in usposabljanj iz prejšnjega odstavka v okviru zagotovljenih proračunskih možnosti.
 

3. člen

(status invalida)

 
(1)
Status invalida po tem zakonu pridobijo polnoletne osebe:
 
-
z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju,
 
-
z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, da jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje,
 
-
gluhoslepi z najmanj 50 odstotno izgubo sluha po Fowlerju in prvo do vključno peto kategorijo slepote in slabovidnosti,
 
-
z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in
 
-
najtežje gibalno ovirane osebe, ki se zaradi invalidnosti ne morejo same vključevati v družbo in si zagotavljati socialne varnosti.
 
(2)
Pogoj za pridobitev statusa invalida je, da je invalidnost nastala pred polnoletnostjo ali v primeru, če se oseba šola, najpozneje do dopolnjenega 26. leta starosti. Izjema so osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro, osebe z avtističnimi motnjami in gluhoslepe osebe, pri katerih invalidnost lahko nastane tudi pozneje, vendar pred prvo zaposlitvijo oziroma, če iz naslova zavarovanja ne pridobijo nobenih pravic.
 
(3)
Poleg pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena je pogoj za pridobitev statusa invalida po tem členu še, da:
 
-
so državljani Republike Slovenije ali
 
-
so tujci s stalnim prebivališčem ali dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window