Navigacija

Uredba o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1748/2017, stran 4735 DATUM OBJAVE: 23.6.2017

VELJAVNOST: od 8.7.2017 / UPORABA: od 8.7.2017

RS 31-1748/2017

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 7.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 31/17, 129/20 - EU, 2/23

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1748. Uredba o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in tretjega odstavka 62. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora

 

1. člen

(vsebina uredbe)

 
(1)
S to uredbo se določajo pristojni organi, obveznosti v zvezi z vlogami za določitev ostankov pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora, pristojbine v zvezi z vlogami za določitev mejnih vrednosti ostankov, uradni nadzor nad ostanki pesticidov in kazenske določbe za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L št. 70 z dne 16. 3. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2022/1435 z dne 26. avgusta 2022 o spremembi prilog II in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za kalcijev karbonat, ogljikov dioksid, ciprodinil in kalijev vodikov karbonat v ali na nekaterih proizvodih (UL L št. 224 z dne 30. 8. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 396/2005/ES).
 
(2)
Ta uredba ureja tudi metode vzorčenja proizvodov v skladu z Direktivo Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uraden nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS (UL L št. 187 z dne 16. 7. 2002, str. 30).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot je določen v Uredbi 396/2005/ES.
 
(2)
Poleg izrazov iz prejšnjega odstavka se v tej uredbi uporablja tudi izraz dajanje v promet, ki pomeni dajanje na trg oziroma imeti živila ali krmo za prodajo, vključno s ponujanjem za prodajo ali vsemi drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali proti plačilu, prodajo, distribucijo in druge oblike njihovih prenosov.
 

3. člen

(pristojni organi)

 
(1)
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 396/2005/ES in te uredbe je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava), razen v delu, ki se nanaša na živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, živila za posebne zdravstvene namene in popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo ter prehranska dopolnila, kjer je pristojni organ Ministrstvo za zdravje.
 
(2)
Uradni inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Uredbe 396/2005/ES in te uredbe izvaja Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znotraj Uprave, razen v delu, ki se nanaša na živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, živila za posebne zdravstvene namene in popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo ter prehranska dopolnila, kjer uradni inšpekcijski nadzor izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS).
 
(3)
Nacionalni organ za usklajevanje sodelovanja z Evropsko komisijo, Evropsko agencijo za varno hrano, drugimi državami članicami, izdelovalci, proizvajalci in pridelovalci iz prvega odstavka 38. člena Uredbe 396/2005/ES je Uprava.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window